Генералштаб Војске Србије

Генералштаб Војске Србије је највиши стручни и штабни орган за припрему и употребу Војске Србије у миру и рату. У саставу је Министарства одбране Републике Србије и врши послове из своје надлежности у складу са законом и овлашћењима председника Републике и министра одбране.
Генералштаб Војске Србије обавља послове који се односе на:

  • Израду доктринарних докумената;
  • Израду Плана употребе Војске Србије;
  • Израду Плана мобилизације Војске Србије;
  • Израду смерница за изградњу оперативне и функционалне способности Војске Србије;
  • Припрему аката о организацији команди, јединица и установа Војске Србије;
  • Геотопографско обезбеђење и израду геотопографског материјала за потребе одбране и других корисника ван система одбране;
  • Организовање мера приправности на основу аката председника Републике или министра одбране и
  • Друге послове одређене законом и актима председника Републике или министра одбране.

О раду и стању у Војсци Србије, Генералштаб Војске Србије обавештава и извештава председника Републике или министра одбране.

Генералштаб Војске Србије, у складу са законом и плановима одбране, организује се и припрема за одбрану и обезбеђује јединство организације, припреме и дејства Војске Србије.

Генералштаб Војске Србије врши редовну контролу и оцењивање оперативних и функционалне способности команди, јединица и установа Војске Србије.

Начелник Генералштаба командујe Војском Србије у складу са законом и актима командовања претпостављених и највиши је стручни саветник председника Републике Србије и министра одбране за припрему, организовање и употребу Војске.

Начелник Генералштаба Војске Србије је генерал Милан Мојсиловић, који је на овој дужности од 18. септембра 2018. године. Заменик начелника Генералштаба је генерал-потпуковник Желимир Глишовић, који је дужност преузео 7. јула 2023. године.

Унутрашња организација Генералштаба


Унутрашња организација Генералштаба Војске Србије изграђена је на функционалном принципу. Организационе јединице Генералштаба Војске Србије су Кабинет, управе и одељења.

Кабинет начелника Генералштаба Војске Србије је ужа унутрашња јединица у Генералштабу Војске Србије која обавља аналитичке, оперативно-планске и административне послове за потребе начелника Генералштаба Војске Србије и његовог заменика; планира, припрема и организује радне и протоколарне активности начелника и заменика начелника Генералштаба Војске Србије.

Управа за  људске ресурсе (J-1) је организациона јединица Генералштаба Војске Србије намењена за обједињавање задатака у персоналној, морално-психолошкој и верској функцији.

Управа за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2) Генералштаба Војске Србије обавља послове који се односе на обавештајно обезбеђење Војске Србије, електронска и противелектронска дејства Војске Србије, геотопографско обезбеђење система одбране и подршку командовању специјалним јединицама Војске Србије.

Управи су непосредно потчињени 224. центар за електронска дејства и Војногеографски институт „Генерал Стеван Бошковић“.

Оперативна управа (Ј-3) је ужа унутрашња јединица Генералштаба Војске Србије надлежна за планирање, организовање, координацију, извршење и контролу послова и задатака у Војсци Србије из оперативне функције.

Управи је непосредно потчињен Центар за мировне операције.

Управа за логистику (Ј-4) је интервидовска организациона јединица Генералштаба Војске Србије намењена за планирање, организацију и реализацију логистичке подршке Војске Србије, командовање потчињеним јединицама и изградњу њихове оперативне способности.

Управи је непосредно потчињена Централна логистичка база.

Управа за развој и опремање (Ј-5) је организациона јединица Генералштаба Војске Србије намењена за опремање наоружањем и војном опремом, израду планова научноиздавачке делатности за Војску Србије, пројектовање организације и припрему мобилизације Војске Србије.

Управи је непосредно потчињен Технички опитни центар.

Управа за телекомуникације и информатику (Ј-6) је интервидовска организациона јединица Генералштаба Војске Србије намењена за планирање, организовање, координацију и контролу телекомуникационо-информатичког обезбеђења Министарства одбране и Војске Србије.

Управи су непосредно потчињени Бригада везе, Центар за командно-информационе системе и информатичку подршку и Центар за примењену математику и електронику.

Управа за обуку и доктрину (Ј-7) је организациона јединица Генералштаба Војске Србије намењена за развој и управљање системом обуке у систему одбране и за израду доктрина и правила за употребу Војске.

Управи је непосредно потчињен Центар за обуку путем симулација.

Одељење за финансије (Ј-8) је организациона јединица Генералштаба Војске Србије надлежна за обављање послова који се односе на финансијско и материјално пословање, и контролу над управљањем и коришћењем средстава у Војсци Србије.

Одељење за цивилно-војну сарадњу (Ј-9) је организациона јединица Генералштаба Војске Србије која је носилац послова цивилно-војне сарадње у систему одбране Републике Србије.

Управа војне полиције је организацијска јединица Генералштаба Војске Србије намењена за планирање, организацију, координацију и контролу војнополицијских послова и задатака за потребе Министарства одбране и Војске Србије.

Управи су непосредно потчињени Криминалистичко-истражна група, Центар за усавршавање кадрова војне полиције и Центар за оперативно-техничку подршку војне полиције.

Традиције Генералштаба Војске Србије


Традиције Генералштаба Војске Србије везују се за развој државе. Наиме, још 1835. године при Државном савету оформљено је Одељење за војна дела. Уредбом „Устројство Ђенералштаба“ из 1876. године формиран је Главни ђенералштаб, који је имао три одељења: оперативно, географско и историјско, у рату је преформиран у Врховну команду.

Промене у држави, од уређења и територије до назива, условљавале су и промене самог Генералштаба. Тако је Главни ђенералштаб српске војске мењао свој назив од Главног ђенералштаба Војске Краљевине Југославије, Генералштаба Југословенске армије, Генералштаба оружаних снага СФРЈ, Генералштаба Војске Југославије, Генералштаба Војске Србије и Црне Горе до данашњег — Генералштаб Војске Србије. Преласком са видовско-родовске на функционалну организацију Генералштаба Војске Србије 2005. године обезбеђени су већа ефикасност и квалитет реализације функција и задатака.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2063 901
Телефакс: +381 (0) 11 3006 331
Имејл: vojska.srbije@vs.rs

Повезане вести