Управа војне полиције

Управа војне полиције је организацијска јединица Генералштаба Војске Србије намењена за планирање, организацију, координацију и контролу војнополицијских послова и задатака за потребе Министарства одбране и Војске Србије.
Управа војне полиције обавља послове из делокруга војне полиције који су јој дати Законом о Војсци Србије и прописима донетим на основу тог закона, Закоником о кривичном поступку, Правилом службе Војске Србије и другим војним прописима.

У саставу Управе војне полиције налази се и посебна организацијска јединица за унутрашњу контролу рада војне полиције у погледу законитости примене војнополицијских овлашћења и поштовања људских права и слобода при извршавању војнополицијских послова. Унутрашња контрола поступа и по притужбама на рад војне полиције. Организацијском јединицом за унутрашњу контролу руководи војнополицијски инспектор кога поставља министар одбране. 

Управа војне полиције у свом саставу има организацијске целине за функционалне способности и безбедносну заштиту, сузбијање криминалитета, оперативне и опште послове и унутрушњу контролу. Непосредно потчињене јединице Управи војне полиције су Криминалистичко-истражна група, Центар за усавршавање кадрова војне полиције и Центар за оперативно-техничку подршку војне полиције.

Начелник Управе војне полиције је бригадни генерал Милан Лазић

Задаци Управе војне полиције


Управа војне полиције:

  • руководи и управља војнополицијским и општебезбедносним  пословима из надлежности војне полиције у Војсци Србије и Министарству одбране и  командује јединицама непосредно потчињеним Управи војне полиције
  • прати, анализира и процењује стање криминалитета, реда и дисциплине, обезбеђења одређених лица и објеката, безбедности војног путног саобраћаја и противтерористичке заштите и предлаже начелнику Генералштаба Војске Србије предузимање мера
  • планира и организује усавршавање и обуку припадника војне полиције.
  • предузима мере ради унапређења система техничке заштите у Министарству одбране и Војсци Србије.
  • у обављању послова и задатака из функционалне надлежности Управа војне полиције сарађује са Војнобезбедносном агенцијом, Министарством унутрашњих послова и правосудним органима Републике Србије.

Традиције Управе војне полиције


Војна полиција у српској војсци има дугу традицију, која датира од постанка Србије као савремене европске државе. Писане изворе из историје Србије на основу којих се могу препознати зачеци војне полиције налазимо у 1876. години, када су наредбом књаза Милана Обреновића формирана „полицијска одељења“ у командама бригада српске војске.  Ова одељења су била састављена од изабраних жандарма и војника, деловала су само у ратно време и представљају претечу данашње војне полиције. 

Војна полиција је у савременој  историји формирана као посебна целина у оквиру војске 14. септембра 1955. године. То су биле јединице ранга самосталног одељења и вода, са релативно малим бројним стањем, које су извршавале задатке из области контроле војног реда и дисциплине, а делимично и послове из области безбедности. У даљем су јединице  војне полиције бројчано и технички ојачане,  развијане су у оквиру службе безбедности и, поред наведених задатака, обучаване и за извршавање послова безбедности и заштите, контроле и регулисања војног саобраћаја и сузбијања криминалитета.

У периоду од 1955. до 2004. године војна полиција је у функционалном смислу била потчињена Управи безбедности. Крајем 2004. године, у оквиру организацијских промена, извршено је раздвајање безбедносних и војнополицијских послова, када је у Генералштабу Војске Србије формирано Одељење за војнополицијске послове, као самостална целина за планирање, организацију и руковођење војнополицијским задацима. Одељење је преформирано у Управу војне полиције 2006. године.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: + 381 (0) 11 3005-578
Телефакс: + 381 (0) 11 2063-593
Имејл: uvp_gs_nacelnik@vs.rs

Повезане вести