Војна полиција

Војна полиција је намењена за обављање послова полиције у Министарству одбране и Војсци Србије.

bataljon-vojne-policije-kobre.jpg
Организацију војне полиције Војске Србије чине органи и јединице војне полиције. Органи војне полиције налазе се у саставима Министарства одбране, Генералштабу Војске Србије, командама и јединицама Војске Србије. Они обављају војнополицијске и послове опште безбедности из своје надлежности.  

Јединице војне полиције намењене су за обављање извршних послова војне полиције и послова опште безбедности. У Управи војне полиције Генералштаба Војске Србије, Копненој војсци и Гарди јединице војне полиције су ранга батаљона, различите су намене и организацијско-формацијске структуре. У Команди за обуку и Команди Ваздухопловства и ПВО формирани су водови војне полиције.

Послови војне полиције


Послови које обавља војна полиција дефинисани су одредбама члана 53 Закона о Војсци Србије. 

Послови Војне полиције Војске Србије су:

 • сузбијање криминалитета
 • контрола и одржавање војног реда и дисциплине
 • обезбеђење најзначајнијих војних објеката, одређених лица,  докумената и наоружања
 • регулисање и контрола војног путног саобраћаја
 • противтерористичка заштита.
  
На основу Закона о Војсци Србије израђено је више нормативних докумената којима је регулисан рад војне полиције, од којих су најзначајнији Уредба о овлашћењима, изгледу, коришћењу и уништењу службене легитимације и значке овлашћених службених лица војне полиције и Правилник о овлашћеним службеним лицима и начину примене овлашћења и обављања послова и задатака војне полиције. Као и за остале јединице Војске Србије, и за јединице војне полиције обавезе и задаци дефинисани су и другим актима специфичним за војну организацију.

Делокруг рада војне полиције


Професионални припадници војне полиције имају право и обавезу примене службених овлашћења, али  и одговорност за законито поступање при њиховој примени.

Као орган унутрашњих послова у Министарству одбране и Војсци Србије, у складу са законима и војним прописима, овлашћена службена лица војне полиције првенствено поступају по службеној дужности. Налози и захтеви државних органа који се баве сузбијањем криминалитета (тужилаштва и судови) су обавезујућа акта на основу којих војна полиција примењује прописана овлашћења, прикупља податке и повратно извештава орган који је њено ангажовање фактички наредио.

Основ за поступање су и захтеви других државних органа са којима војна полиција има развијену функционалну сарадњу, првенствено Војнобезбедносна агенција и МУП Републике Србије. Не треба заборавити ни поступање по пријавама правних или физичких лица о штети која им је нанета од стране припадника Војске, извршеним незаконитим радњама у Министарству одбране или радњама којима је  Министарству одбране нанета штета. Последњи основ, али не по значају и обиму извршених задатака, чини поступање по наређењима војних старешина у систему командовања.

Послови и задаци дати у надлежност војној полицији основ су за дефинисање способности које она мора да достигне. Другим речима, војна полиција мора бити способна да ефикасно изврши законом, другим прописима и наређењима команданата дате послове и задатке у свим условима и у све три мисије Војске.

Искуства из вишегодишњег ефикасног деловања војне полиције указују да темеље углавном заокруженог и релативно стабилног оквира деловања војне полиције није потребно мењати. Промене у друштву и еволуција постојећих и идентификација нових изазова, ризика и претњи безбедности по Републику Србију и њену војску, свакако ће у наредном периоду изискивати изградњу нових способности војне полиције.

Услед већег броја разнородних послова и задатака за које је надлежна, у војној полицији је заступљено 5 специјалности које су мање или више видљиве у организацијско-формацијској структури јединица.  Углавном је у батаљонима обезбеђена заступљеност свих специјалности које су неопходне за извршење предвиђених задатака и то:

 • општа
 • криминалистичка
 • противдиверзиона
 • саобраћајна и
 • противтерористичка.

Јединице војне полиције опремљене су савременим средствима и наоружањем домаће и стране производње.

Oвлашћења војне полиције


Овлашћења војне полиције су:

 • упозорење и наређење,
 • провера и утврђивање идентитета лица и идентификација предмета,
 • позивање,
 • довођење,
 • задржавање лица и привремено ограничавање слободе кретања,
 • тражење обавештења,
 • привремено одузимање предмета,
 • преглед простора, објеката и документације и противтерористички преглед,
 • заустављање и прегледање лица, предмета и саобраћајних средстава,
 • обезбеђење и преглед места догађаја,
 • употреба туђег саобраћајног средства и средства везе,
 • пријем пријава о учињеном кривичном делу,
 • јавно расписивање награде,
 • снимање на јавним местима,
 • полиграфско тестирање,
 • полицијско опажање (опсервирање),
 • трагање за лицима и предметима,
 • заштита жртава кривичних дела и других лица,
 • прикупљање, обрада и коришћење личних података,
 • мере циљане потраге,
 • употреба средстава принуде.

Историјат војне полиције


Војна полиција у српској војсци има дугу традицију, која датира од постанка Србије као савремене европске државе. Писане изворе из историје Србије на основу којих се могу препознати зачеци војне полиције налазимо у 1876. години, када су наредбом књаза Милана Обреновића формирана „полицијска одељења“ у командама бригада српске војске.  Ова одељења су била састављена од изабраних жандарма и војника, деловала су само у ратно време и представљају претечу данашње војне полиције. 

Војна полиција је у савременој  историји формирана као посебна целина у оквиру војске  14. септембра 1955. године. То су биле јединице ранга самосталног одељења и вода,  са релативно малим бројним стањем, које су извршавале задатке из области контроле војног реда и дисциплине, а делимично и послове из области безбедности. У даљем су јединице  војне полиције бројчано и технички ојачане,  развијане су у оквиру службе безбедности и, поред наведених задатака, обучаване и за извршавање послова безбедности и заштите, контроле и регулисања војног саобраћаја и сузбијања криминалитета.

У периоду од 1955. до 2004. године војна полиција је у функционалном смислу била потчињена Управи безбедности. Крајем 2004. године, у оквиру организацијских промена, извршено је раздвајање безбедносних и војнополицијских послова, када је у Генералштабу Војске Србије формирано Одељење за војнополицијске послове, као самостална целина за планирање, организацију и руковођење војнополицијским задацима. Одељење је преформирано у Управу војне полиције 2006. године.