Подофицир

Подофицир је лице са средњим образовањем, оспособљено за обављање војних дужности, које је у радном односу на неодређено, односно одређено време.

pripadnik-vojske-srbije-vezba-zima-2015.jpg
Позив подофицира подразумева да буду ефикасни и делотворни у свакој ситуацији, прилагодљиви и експерти у техничким и тактичким аспектима војне делатности. Поред тога треба да буду основни инструктори и главни носиоци индивидуалне обуке војника, спровођења реда и дисциплине у јединици и бриге за потчињене.

Својим знањем и искуством, личним примером и бригом за потчињене, треба да буду неприкосновени лидери својим војницима, саветници и непосредни сарадници претпостављеним официрима по свим питањима.

Како постати подофицир?


Лица која желе да постану подофицири пријављују се на конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира.

На конкурс се могу јавити лица која су завршила одговарајућу четворогодишњу средњу школу и која су добровољно одслужила војни рок са оружјем, или су на служби у Војсци Србије у својству професионалног војника и завршили су одговарајућа усавршавања за подофицира.

Заинтересована лица подносе пријаву организационој целини Министарства одбране која је расписала конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира, под условима и са документацијом прописаним конкурсом.

Кандидати који задовоље опште услове конкурса упућују се на додатне провере које обухватају:

 • комисијски разговор,
 • физичку проверу,
 • психолошку процену кандидата,
 • специјалистичке здравствене прегледе,
 • безбедносну проверу,
 • оспособљавање за подофицира.

На основу успеха из средње школе и резултата остварених на проверама формирају се ранг-листе за пријем у професионалну војну службу. Конкурс се расписује према потребама команди, јединица и установа Војске Србије за попуном подофицирима.

Каријера и могућност напредовања


По завршетку изборног поступка за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира, кандидати постају професионални подофицири Војске Србије, производе се у чин водника и ступају на службу у одговарајућу јединицу, где настављају процес додатног оспособљавања и обуке за конкретну дужност. 

Каријера подофицира подразумева процес кретања подофицира по хоризонталној и вертикалној линији у току службе, преко чинова и дужности утврђених Законом о Војсци, актима формација команди и јединица и систематизацијама радних места у Министарству одбране.

Развој и оспособљавање кандидата до произвођења у почетни подофицирски чин, представља иницијалну фазу у развоју подофицира, а продужава се преко професионалног развоја и унапређивања, све до престанка службе у Војсци.

Професионални развој и напредовање у служби подофицира базира се на три основе и то: институционална обука, оперативни задаци и самостално усавршавање.

На развој професионалне каријере подофицира утиче више фактора од којих су најважнији:

 • потребе Војске,
 • потребе и могућности подофицира за напредовањем;
 • структура јединица (формацијска места);
 • нормативне регулативе и 
 • технолошки напредак и сл.

Модел професионалног развоја подофицира је стандардизован процес и обезбеђује подједнаке могућности у каријери за образовање и обуку, за постављење на дужност и напредовање у служби свим подофицирима.