Подофицирски кор

Подофицирски кор представљају сви подофицири Војске Србије са одређеним односима у погледу надлежности и субординације, који су усмерени на пружање ефикасне подофицирске подршке линији командовања.

tenk-m84-zima-2015-foto-igor-salinger-mc-odbrana.jpg
Подофицири у Војсци Србије су: ослонац одржавања и унапређења стандарда реда, рада и дисциплине у јединици; вође који личним примером предводе потчињене војнике и подофицире, старају се о њима и мотивишу их за извршавање постављених задатака; најбољи познаваоци наоружања и војне опреме којима располаже јединица; најстручнији у познавању тактичких вештина за ниво појединац, група (тим) и одељење и носиоци извођења индивидуалне обуке војника и подофицира.

Подофицирски кор представљају сви подофицири Војске Србије са одређеним односима у погледу надлежности и субординације, који су усмерени на пружање ефикасне подофицирске подршке линији командовања.

Функције подофицирског кора:

 • подизање нивоа обучености,
 • усавршавање и развој подофицира,
 • изградња и очување кодекса професије,
 • унапређење и одржавање прописаних стандарда, реда и дисциплине. 

Припадници подофицирског кора усвајају, развијају и промовишу следеће вредности:

 • стручност и ауторитет
 • највиши степен посвећености војном позиву
 • војнички дух, дисциплину и способност за тимски рад
 • оданост јединици, Војсци Србије и држави
 • вољу, самопоуздање и личну одговорност за извршавање задатака
 • иницијативу и самодисциплину
 • интегритет личности
 • личну храброст.

У оквиру подофицирског кора, за подршку командовању и обуци организује се и успоставља хијерархијска структура подофицирског кора, коју чине:

 • први подофицири у јединицама ранга чете
 • главни подофицири у јединицама ранга батаљона
 • главни подофицири у јединицама ранга бригаде
 • главни подофицири у командама оперативног нивоа
 • главни подофицири у Генералштабу Војске Србије
 • главни подофицир Војске Србије.

Организација подофицирске линије подршке прописује се организацијско-формацијском структуром команди и јединица и прати линију командовања на свим нивоима.

Први подофицир


Први подофицир је главни саветник командира за питања која су везана за војнике и подофицире у јединици.

Основна улога му је обука војника и подофицира у јединици.

Први подофицир усмерава рад подофицира и професионалних војника у јединици ранга чете, помаже командиру у извршавању постављених задатака  и даје савете, инструкције и усмерења подофицирима и професионалним војницима за рад и извршавање задатака.

Главни подофицир


Главни подофицир је подофицир највишег ранга у јединици.

Основна улога главног подофицира је спровођење усвојених принципа и стандарда при извршавању задатака подофицира и војника, као и брига за њихов живот и здравље.

Главни подофицири своју улогу остварују:

 • саветовањем и препоруком команданту, односно начелнику за питања у вези с подофицирима и војницима и њиховим породицама
 • праћењем обуке, обезбеђивањем повратних информација команданту у вези са обуком и предлагањем мера корекције
 • обезбеђењем  поштовања прописаног реда и дисциплине
 • саветовањем и давањем упутстава потчињенима у вези са извршавањем задатака и питањима значајним за њихов живот и рад
 • обезбеђењем услова за прилагођавање нових припадника јединице
 • пружањем помоћи у професионалном развоју официра на почетним дужностима
 • праћењем команданта у контролама, посетама и обиласцима.
 • Први и главни подофицири дају препоруке, уколико се то тражи од њих, у вези са начином извршавања задатака додељених јединици и пружају стручну помоћ у реализацији одлука претпостављених.

Командири, команданти и начелници доносе коначну одлуку и одговорни су за резултате и последице које могу проистећи из донесене одлуке.