Демократска и цивилна контрола Војске Србије

Прецизно уставно и законско одређење улоге војске и могућност њене контроле један је од битних показатеља укупне демократизације сваког друштва.

narodna-skupstina-republike-srbije-promocija-oficira-vojske-srbije.jpg
Општи је интерес Републике Србије да се демократска и цивилна контрола војске спроводи по парламентарном моделу европске демократије. Изградња оваквог модела омогућава централну улогу парламента и његових органа и радних тела да, преко Владе Републике Србије, посебно њених ресорних министарстава, остварују ефикасну контролу војске и осталих субјеката одбране и безбедности.

Демократска и цивилна контрола система одбране подразумева да све одлуке које се доносе о развоју и употреби елемената система одбране буду у надлежности демократски изабраних органа цивилне власти. Суштина процеса демократске и цивилне контроле система одбране Републике Србије обухвата стицање увида легитимно изабраних представника грађана у стање система одбране.

Циљ контроле јесте да се утврди да ли је деловање система одбране у складу са позицијом утврђеном Уставом, као и са политиком коју наведени представнички и извршни органи власти утврђују у својим актима.

Начело демократске и цивилне контроле војске постављено је као уставни принцип према кoјем је Војска Србије под демократском и цивилном контролом, а Народна скупштина врши надзор рада служби безбедности. Демократска и цивилна контрола Војске Србије нарочито обухвата контролу употребе и развоја Војске Србије, интерну и екстерну контролу трошкова за војне потребе, праћења стања и обавештавања јавности о стању припрема Војске Србије, обезбеђење слободног приступа информацијама од јавног значаја и утврђивање одговорности за вршење војних дужности у складу са законом.

Демократску и цивилну контролу Војске Србије врше: Народна скупштина, председник Републике Србије, извршна власт, заштитник грађана и други државни органи, у складу са својим надлежностима, грађани и јавност.