Командовање и руковођење Војском Србије

Командовање и руковођење Војском Србије засновано је на начелима јединства, непрекидности, еластичности, ефикасности, оперативности и сигурности.

lrsvm-morava-nikinci.jpg
Односи у командовању заснивају се на једностарешинству и субординацији. За подршку командовању на свим нивоима развијају се командно-информациони системи.

Председник Републике:

 • одлучује о употреби Војске Србије и командује Војском Србије у миру и рату;
 • утврђује основе развоја и опремања Војске Србије;
 • утврђује основе мирнодопске и ратне организације Војске Србије;
 • одређује родове и службе Војске Србије, на предлог министра одбране;
 • уређује систем командовања у Војсци Србије и прати спровођење система командовања;
 • усваја План употребе Војске Србије и наређује њену употребу;
 • доноси смернице за изградњу оперативне и функционалне способности Војске Србије, на предлог министра одбране;
 • поставља и разрешава начелника Генералштаба, уз мишљење министра одбране;
 • поставља, унапређује и разрешава официре на формацијска места за која је прописан чин генерала и одлучује о престанку њихове службе, на предлог министра одбране;
 • наређује спровођење мера приправности Војске Србије у случају ратног или ванредног стања;
 • наређује мобилизацију Војске Србије;
 • доноси основна правила и друга акта која се односе на употребу Војске Србије;
 • доноси Правило службе Војске Србије и друга правила којима се уређују унутрашњи ред и односи у вршењу војне службе;
 • производи официре и резервне официре;
 • решава о стањима у служби генерала;
 • обавља и друге послове командовања Војском Србије, у складу са законом.

Министар одбране:

 • координира и спроводи утврђену одбрамбену политику и руководи Војском Србије;
 • доноси акта о организацији команди, јединица и установа Војске Србије на предлог начелника Генералштаба и акта о организацији војних јединица и војних установа које су организационо и функционално везане за Министарство одбране;
 • усваја план међународне војне сарадње и одлучује о организовању заједничких војних вежби у земљи, односно учешћу припадника Војске Србије у заједничким војним вежбама које организују оружане снаге других земаља, у складу са законом и закљученим међународним уговорима, односно споразумима о њиховом организовању;
 • даје мишљење председнику Републике за постављење и разрешење начелника Генералштаба;
 • предлаже председнику Републике постављење, унапређење и разрешење и престанак службе генерала и старешина на дужности за које је формацијом утврђен чин генерала, уз мишљење начелника Генералштаба, односно овлашћеног руководиоца у Министарству одбране за професионална војна лица распоређена ван Војске Србије;
 • поставља, унапређује и разрешава професионална војна лица Војске Србије на формацијска места ван Војске Србије и одлучује о престанку њихове службе, уз мишљење начелника Генералштаба, односно овлашћеног руководиоца у Министарству одбране за професионална војна лица распоређена ван Војске Србије;
 • поставља, унапређује и разрешава официре Војске Србије у Војсци Србије у чину мајора, потпуковника и пуковника и одлучује о престанку њихове службе, на предлог начелника Генералштаба;
 • одлучује о престанку службе, по потреби службе, подофицира и официра Војске Србије закључно са чином пуковника;
 • усваја план развоја и опремања Војске Србије, на предлог начелника Генералштаба;
 • доноси планове школовања, усавршавања и стипендирања за потребе Министарства одбране и Војске Србије и упућује на школовање и усавршавање професионалне припаднике Војске Србије;
 • решава о пријему у службу професионалних припадника Војске Србије;
 • решава о стањима у служби официра у чину мајора, потпуковника и пуковника;
 • решава о стањима у служби подофицира и официра закључно са чином капетана распоређених и постављених на формацијска места ван Војске Србије;
 • решава о односима у служби професионалних војних лица распоређених ван Војске Србије;
 • обавља и друге послове утврђене законом. 

Министар одбране може овластити начелника Генералштаба за обављање послова који се односе на постављање, унапређивање, разрешавање и одлучивање о престанку службе официра Војске Србије у Војсци Србије, у чину мајора и потпуковника.

Начелник Генералштаба и старешине Војске Србије командују и руководе Војском Србије у складу са законом и актима командовања претпостављених. 

Начелник Генералштаба: 

 • предлаже план развоја и опремања Војске Србије;
 • поставља, унапређује, распоређује и разрешава официре у Војсци Србије до чина капетана и одлучује о престанку њихове службе, на предлог непосредно потчињених старешина;
 • даје мишљење министру одбране на његов предлог за постављење, унапређење и разрешење и престанак службе генерала и старешина на дужности за које је формацијом утврђен чин генерала, у складу са Законом о Војсци Србије;
 • поставља, унапређује, распоређује и разрешава подофицире и професионалне војнике и распоређује цивилна лица на служби у Војсци Србије и одлучује о престанку њихове службе, на предлог непосредно потчињених старешина;
 • предлаже план попуне Војске Србије и бројни распоред регрута у Војсци Србије;
 • доноси доктринарна документа нижег нивоа;
 • утврђује планове обуке и усавршавања професионалних војних лица и лица у резервном саставу;
 • доноси Кодекс части припадника Војске Србије;
 • решава о стањима у служби подофицира и официра до чина капетана прве класе, у Војсци Србије;
 • производи у почетни подофицира;
 • решава о распоређивању, одређивању плате, престанку службе у Војсци Србије и другим односима у служби цивилних лица на служби у Војсци Србије;
 • обавља и друге послове утврђене законом. 

За извршавање аката које доноси председник Републике, односно министар одбране и послова командовања Војском Србије, као и других послова утврђених законом, начелник Генералштаба доноси правила, наредбе, упутства, директиве, одлуке и наређења.

Систем командовања и руковођења у Војсци Србије је организован на стратегијском, оперативном и тактичком нивоу.

На стратегијском нивоу, носиоци командовања и руковођења Војском Србије су председник Републике, министар одбране и начелник Генералштаба Војске Србије.

На оперативном нивоу, носиоци командовања и руковођења су команде видова, Команда за обуку и друге оперативне команде, чија је организација прилагођена организацији Генералштаба Војске Србије.

На тактичком нивоу, носиоци командовања и руковођења су команде бригада и њима равних јединица, чија је организација прилагођена организацији команди оперативног нивоа.