Професионални војник

Професионални војник је лице које има најмање основно образовање, које је одслужило војни рок под оружјем или је на други начин војно обучено и које је у радном односу на одређено време ради обављања војних дужности.

pripadnik-vojske-srbije-sokolovi.jpg
Професионални војници су основни извршиоци многобројних војничких задатака и дужности, стручних, стручно-специјалистичких и мање сложених и помоћних послова у командама, јединицама и установама Војске Србије.

Како постати професионални војник


Општи услови које држављанин Републике Србије треба да испуњава ради пријема у професионалну војну службу у својству професионалног војника, су:

 • да је пунолетан;
 • да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
 • да има прописано образовање;
 • да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да није старији од 30 година;
 • да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране и
 • да је одслужио војни рок са оружјем.

Посебни услови утврђују се конкурсом и прописују се за свако место које је конкурсом оглашено за попуну, а углавном су да кандидат поседује одређену врсту и степен стручне спреме, уверење-сертификат, возачку дозволу и слично.

Изборни поступак се спроводи само међу кандидатима који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које конкуришу, а образац пријаве за пријем у Војску Србије у својству професионалног војника кандидат препорученом поштом доставља војној пошти са којом жели да закључи уговор.

Уз образац пријаве прилаже се:

 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или фото-копија оверена у суду, општини или код јавног бележника, уколико није на новом обрасцу не старији од 6 месеци);
 • уверење о држављанству (оригинал или фото-копија оверена у суду, општини или код јавног бележника, не старије од 6 месеци);
 • потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
 • уверење центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем, оригинал или фото-копија оверена у суду, општини или код јавног бележника;
 • фото-копија дипломе о стеченом образовању (фото-копија оверена у суду, општини или код јавног бележника) и
 • фото-копија возачке дозволе (фото-копија оверена у суду, општини или код јавног бележника – за лица која конкуришу за род-службу за које се захтева одређена категорија возачке дозволе).

У професионалну војну службу на одређено време у својству професионалног војника могу се путем јавног конкурса и непосредног пријема примати кандидати оба пола до 30 година живота са завршеном основном или вишом школом.

Јавни конкурси расписују се у складу са потребама Војске Србије и објављују на сајтовима Министарства одбране и Војске Србије, оглашавају у магазину „Одбрана” и у неким од дневних јавних гласила која излазе у Републици Србији.

Активности које се спроводе приликом избора кандидата за пријем у професионалну војну службу у својству професионалног војника начелно су следеће:

 • Пријем и обрада конкурсне документације,
 • Позивање и прихват кандидата ради обављања физичке провере, психолошке процене, општег лекарског прегледа у јединици и комисијског разговора,
 • Утврђивање резултата кандидата, за формацијска места за која су конкурисали, према мерилима прописаним за избор,
 • Упућивање кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор на медицинско-здравствену процену у надлежни војномедицински центар, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу,
 • Достављање захтева за безбедносну проверу територијално надлежној организационој јединици Војнобезбедносне агенције, за кандидате који су након обављених медицинско-здравствених прегледа оцењени способним за пријем у професионалну војну службу,
 • Утврђивање редоследа кандидата на листи за избор према резултатима кандидата у изборном поступку и добијеним резултатима безбедносних провера и
 • Доношење одлука о избору и наредби о пријему кандидата у професионалну војну службу.

Кандидат за кога је донета наредба о пријему у професионалну војну службу у својству професионалног војника закључује уговор о раду на одређено време и поставља се на формацијско место према врсти и степену стручне спреме коју има, односно смеру и специјалности у оквиру стручне спреме, радном искуству и налазу претходно извршених лекарских и других прегледа, као и у складу са осталим потребним или стеченим знањима, вештинама и квалификацијама.

Уговор о раду на одређено време закључује се са кандидатом у писменом облику, по правилу на период од три године, а зависно од потреба службе може се закључити и на краће време, али не краће од шест месеци. Кандидат који је закључио уговор о раду постаје професионални војник од дана јављања на дужност у команду, јединицу или установу Војске Србије.

Према Уредби о пријему у професионалну војну службу, један од начина пријема лица у професионалну војну службу на одређено време у својству професионалног војника је и без конкурса, односно путем непосредног пријема.

Активности које се спроводе приликом избора кандидата за непосредни пријем, готово су идентичне са активностима које се спроводе приликом пријема кандидата путем јавног конкурса, с тим да су кандидати за пријем у професионалну војну службу у својству професионалног војника, поред војника из евиденције регионалних центара Министарства одбране, и лица која се налазе на шестомесечном добровољном служењу војног рока.

У циљу реализације попуне слободних радних места професионалних војника, Министарство одбране и Војска Србије су 1. септембра 2017. године покренули процедуру за стални пријем професионалних војника у команде, јединице и установе Војске Србије.

Образац пријаве за попуну радних места професионалних војника кандидат може добити, попунити и поднети сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова, на адресама војних пошта наведеним у Обавештењу о сталном пријему професионалних војника на одређено време у Војску Србије и Допуни обавештења за пријаву војника у резерви ради попуне радних места професионалних војника на одређено време.

Потребе за пријемом, по родовима-службама и местима службовања, могу се добити на бројевима телефона датим у предметном обавештењу.

Селекција кандидата реализује се у три дела. У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу општем лекарском прегледу и провери физичке способности. Ради провере физичке способности кандидати су у обавези да са собом понесу спортску опрему по сопственом избору.

У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени, док у трећем делу, у трајању од једног до два дана (два дана за војну пошту 6006 Ниш), кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.

Резултате пријављених кандидата утврдиће комисије за утврђивање испуњености услова за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:

 • завршени ниво школовања – до 25 бодова (основна школа 5 бодова, средња школа 3. степен 15 бодова, средња школа 4. степен или виши ниво образовања 25 бодова);
 • провера физичке способности – до 35 бодова (производ коначне оцене и броја 7) и
 • психолошка процена кандидата – до 40 бодова (производ коначне оцене психолошке процене и броја 8).

Са најбољим кандидатима закључиће се уговори о раду на одређено време и биће примљени у јединице Војске Србије на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од три године и обнављање уговора до навршених 40 година живота.

Каријера и могућности напредовања


Професионални војник у току професионалне војне службе, а најкасније до истека уговореног рока, може бити: на дужности која је уговорена, удаљен од дужности или на лечењу, односно боловању.

Кандидат који је закључио уговор о раду постаје професионални војник од дана јављања на дужност у команду, јединицу и установу Војске Србије, поставља се на дужност, добија чин разводника и током службе извршава два основна задатка, а то су обука и оперативно ангажовање.

Под појмом обука сматра се одржавање и унапређење стечених знања и вештина, као и оспособљавање професионалног војника да успешно извршава своје дужности у оквиру јединице.

Оперативно ангажовање односи се на извршавање радних и оперативних дужности на формацијском месту на коме се професионални војник налази.

Током обуке и оперативног ангажовања професионални војници непрестано стичу нова знања, вештине и навике, развијају психофизичке и интелектуалне способности и морална својства личности која их чине способним за извршавање најсложенијих задатака. У зависности од степена оспособљености и сложености формацијског места, професионални војници током службе у Војсци Србије могу добити чин десетара и млађег водника.

Уколико професионални војници желе да постану подофицири морају да заврше основну обуку за подофицире – Лидерски курс и Основни курс за подофицире, након чега стичу услов да буду унапређени у чин водника на одређено време.

Да би био изабран да похађа Лидерски курс, професионални војник мора да демонстрира у служби особине природног вође, да је врхунски оспособљен за своју специјалност, да поседује захтевана општа војничка знања и да има повољне оцене и препоруке својих старешина.

Да би професионални војник чина десетара био упућен на Основни курс за подофицире треба да је претходно завршио Лидерски курс, да се већ доказао као успешан вођа групе или тима, да поседује потребна знања и вештине за основну и допунску специјалност и да има повољне оцене и препоруке својих старешина.

Поред обављања одговарајуће дужности, ради извршења одређених задатака, професионални војник по потреби службе може бити и привремено упућен у другу команду, јединицу или установу Војске Србије. Такво привремено упућивање може трајати најдуже годину дана у току три године.

Професионални војник удаљава се од дужности док се налази у притвору и за време издржавања казне затвора. Поред наведеног, професионални војник може бити удаљен од дужности и ако је затечен у вршењу теже повреде војне дисциплине или ако је против њега покренут кривични поступак или поступак због дисциплинског преступа, а кривично дело, односно дисциплински преступ је такве природе да би било штетно по интерес службе да такво лице и даље остане на дужности.

Професионални војник који због болести не може вршити дужност дуже од шест месеци, разрешава се од дужности и има статус лица на лечењу и боловању.