Јавни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време у Војни оркестар Ниш

Недеља, 1.8.2021 | Конкурси

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Команда Копнене војске
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ  КОНКУРС
 
 
за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време, у:
 
Војни оркестар Ниш

 1. музичар-кларинет 2, ВЕС 23301, 1 извршилац
 2. музичар-крилница 2, ВЕС 23301, 1 извршилац
 3. музичар-труба 2, ВЕС 23301, 1 извршилац
 4. музичар-тромбон 1, ВЕС 23301, 1 извршилац
 5. музичар-удараљке, ВЕС 23301, 1 извршилац
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурсу могу учествовати лица која испуњавају следеће услове
 
 а) Општи услови:
 
 • да је пунолетан;
 • да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
 • да има прописано образовање;
 • да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 • дa није стaрији од 35 годинa aко се примa у својству подофицирa, односно 40 годинa aко се примa у својству официрa;
 • да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
 • да је одслужио војни рок с оружјем.
  
б) Посебни услови:
 
 • и који конкуришу за формацијско место под редним бројем 1 – да имају завршену средњу музичку школу – инструментални одсек (кларинет);
 • и који конкуришу за формацијско место под редним бројем 2 и 3 – да имају завршену средњу музичку школу – инструментални одсек (труба);
 • и који конкуришу за формацијско место под редним бројем 4 – да имају завршену средњу музичку школу – инструментални одсек (тромбон);
 • и који конкуришу за формацијско место под редним бројем 4 – да имају завршену средњу музичку школу – инструментални одсек (удараљке).
  
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, број и назив формацијског места за које конкурише, кандидати треба да доставе и следећа документа на адресу ВП 1097 Ниш, улица Трг Краља Александра бб, са назнаком „за јавни конкурс”:
 
 • биографију;
 • уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини – не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
 • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • оверена фотокопија радне књижице;
 • уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци;
 • уверење да се против лица које подноси пријаву не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности;
 • потврда војног одеска да је одслужио или на други начин регулисао обавезу служења војног рока (лица мушког пола);
 • оверену фотокопију војничке књижице и
 • потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно пописана изјава).
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.
 
Некомплетна и непотпуна документа неће се узимати у разматрање, а документа кандидатима који не буду изабрани неће се враћати.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на телефон 018/555-427.

Повезане вести