Јавни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству официра у Гарди

Субота, 1.5.2021 | Конкурси

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
расписује
 
Ј А В Н И  К О Н К У Р С
 
за пријем у професионалну војну службу у својству
официра на неодређено време у:
 
 
Гарду Генералштаба Војске Србије
 
 1. стоматолог, ВЕС 32525, 1 извршилац.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурсу могу учествовати сви држављани Републике Србије, који имају одговарајуће образовање.
 
Општи услови конкурса:
 
 • да је пунолетан;
 • да је држављани Републике Србије;
 • да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;
 • да има стечено високо образовање – завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или основне академске студије у трајању од најмање четири године или основне струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или интегрисане академске студије из области медицинских или ветеринарских наука;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да нису старији од 45 година;
 • да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
 • да је завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
 
Посебни услови конкурса:
 
 • завршене интегрисане академске студије стоматологије.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
 
Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, наглашено формацијско место за које подносе пријаву и кратку биографију, кандидати треба да доставе следећа документа:
 
 • извод из матичне књиге рођених (ако је на обрасцу без холограма, не старији од шест месеци – оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника);
 • уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника – не старије од шест месеци);
 • доказ о стеченом образовању (оригинал диплома – уверење о завршеном образовању или фотокопија оверена код јавног бележника);
 • фотокопија радне књижице или неки други доказ о радном искуству;
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци (не старије од шест месеци);
 • уверење о регулисању војне обавезе, са назнаком чина у резерви (издаје регионални центар МО за локалну самоуправу у коме се лице води у евиденцији);
 • потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно пописана изјава);
 • потписану изјаву о прихватању упућивања на обуку за оспособљавање за официре (кандидати који конкуришу за официре, а нису резервни официри);
 • изјаву лица, оверену код јавног бележника, да није био запослен у државном органу, односно да му у државном органу није престајао радни однос због теже повреди дужности из радног односа.
 
Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу ии копији овереној код јавног бележника, биће одбачене решењем.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије”, број 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да у поступку који се покрећу по захтеву странке орган може остварити увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да се податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на сајту Војске Србије www.vs.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су:
 • уверење о држављанству,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење од суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци,
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос није престајао због теже повреде дужности из радног односа.
 
Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.
 
Пријаве на конкурс са наведеним документима достављати путем поште на адресу:
 
Министарство одбране
Војска Србије
Гарда Генералштаба Војске Србије
Јована Маринковића бб, 11000 Београд
са назнаком „за пријем лица по јавном конкурсу”
 
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања.
 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА:
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју формира надлежни старешина, између кандидата који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на процену психолошких капацитета и проверу физичких способности. За проверу физичких способности кандидати су у обавези да са собом понесу спортску опрему; патике, тренерка – шортс, мајица (сопствени избор).
 
Поступак селекције кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери – процени искључује упућивање на даље провере – процене.
 
Ради вршења психолошке процене кандидати за попуну формацијских места биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који ће израдити и о којима ће их информисати председник конкурсне комисије.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
 1. разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене и броја 2).1.просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ оцене и броја 5);
 2. провера физичке способности – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 3. психолошка процена кандидата – до 20 бодова (1. категорија 20, 2. категорија 10, 3. категорија 0 бодова);
 4. разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене и броја 2).
 
Кандидати, који са најбољим резултатом испуне мерила за избор, биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.
 
За кандидате биће извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
Приликом доласка на проверу општих способности (општи лекарски преглед и провера физичких способности) кандидати са собом обавезно носе и личну карту или војну легитимацију.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну формацијских места официра.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на тел. 011/3959-199.

Повезане вести