Јавни конкурс за пријем лица из грађанства у својству подофицира у Војни оркестар Ниш

Субота, 1.6.2024 | Конкурси

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
Команда Копнене војске

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ  КОНКУРС

за пријем у професионалну војну службу у својству
подофицира на неодређено време, у:

Војни оркестар Ниш

1. музичар – труба 2, ВЕС ПМ27П, 1 извршилац.

УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурсу могу учествовати лица која испуњавају следеће услове:

а) ОПШТИ УСЛОВИ:

 • да је држављанин Републике Србије;
 • да је пунолетан;
 • да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
 • да има средње образовање у трајању од четири године;
 • да му раније није престајaо радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да није старији од 40 година живота;
 • да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
 • да је завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.

б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

 • да има завршену средњу музичку школу – вокално инструментални одсек, смер труба.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, број и назив формацијског места за које конкурише, кандидат треба на адресу ВП 1097 Ниш, улица Трг краља Александра бб, са назнаком „за јавни конкурс”, да достави и следећа документа:
 • аутобиографију;
 • уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду или код нотара – не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду или код нотара);
 • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема са сведочанствима за сваку годину;
 • уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 (шест) месеци;
 • уверење да се против лица које подноси пријаву не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности;
 • потврда надлежног центра Министарства одбране да је одслужио војни рок или на други начин завршио одговарајућу војну обуку са оружјем;
 • оверена фотокопија војничке књижице;
 • потписана изјава о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно пописана изјава);
 • потписана изјава да му раније није престајaо радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (својеручно пописана изјава).

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 (тридесет) дана од дана објављивања. 


ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА

Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју формира надлежни старешина, међу кандидатима који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на тестирање психолошких капацитета и проверу физичких способности. 

Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери – процени искључује упућивање на даље провере – процене.

Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну формацијских места биће упућени у надлежну војноздравствену установу у Нишу, према распореду који ће израдити и са којима ће их упознати председник конкурсне комисије.

Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
1) просек оцена завршене средње школе – до 50 бодова (производ просека и броја 10);
2) провера физичке способности – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
3) психолошка процена кандидата – до 20 бодова (коефицијент основне психолошке сeлекције × 4*);
4) разговор – до 10 бодова (производ средње вредности свих оцена оцењивача и броја 2).

Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.

За кандидате ће бити извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања провере физичке способности, психолошке процене, општег лекарског прегледа и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.

Приликом доласка на проверу општих способности кандидати обавезно носе личну карту или неки други индентификациони документ.

Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране сносе кандидати који су се пријавили за попуну формацијских места подофицира.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.

Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору кандидата изјави жалбу.

Некомплетна и непотпуна документа неће се узимати у разматрање, а документа се неће враћати кандидатима који не буду изабрани. 

Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs и на телефон 018/555-333.

Повезане вести