Јавни конкурс за пријем цивилних лица у Центар за примењену математику и електронику

Уторак, 1.6.2021 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време ради попуне формацијских места у
 

 
Назив организационе јединице Војске Србије у којој се врши попуна формацијских места
 
Управa за телекомуникацију и информатику (Ј-6) ГШ ВС
Центар за примењену математику и електронику
 
Формацијска места која се попуњавају:
 
 • Криптолог, С2С (ОАС, 240 ЕСПБ) – 5 извршилаца и
 • Криптолог, С2С (ОАС, 240 ЕСПБ) – 1 извршилац.
 
 
Општи услови:
 
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
 • дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест (6) месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
Посебни услови:
 
Радно место под редним бројем 1:

 • завршене студије 2. степена: математички факултет или основне академске студије у трајању од четири године математичких или рачунарских наука (минимум 240 ЕСПБ бодова).
 
Радно место под редном бројем 2:

 • завршене студије 2. степена: електротехнички факултет или основне академске студије у трајању од четири године електротехничког и рачунарског инжењерства или рачунарских наука (минимум 240 ЕСПБ бодова).
 
 
II. Изборни поступак:
 
У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:

 • просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (30% од укупног броја бодова);
 • проверу знања и способности (30% од укупног броја бодова);
 • психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова);
 • разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова);
 • медицинско-здравствену процену и
 • безбедносну проверу.
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће позвани да приступе провери знања и способности. Наведена провера спроводи се тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора. Провера знања и способности вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току изборног поступка. О датуму, времену и месту обављања провере знања и способности кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или на имејл адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на провери знања и способности губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Кандидати који задовоље на провери знања и способности биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или на имејл адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или на имејл адресе наведене у пријави.
 
За кандидате који уђу у ужи избор, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
III. Место рада:

Београд
 
IV. Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
 
Тридесет (30) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
V. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Игор Недић, мајор, телефон: 011/3401-204 или 011/3401-017; мобилни телефон: 063/8564-555.
 
VI. Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
 
Поштом на адресу ВП 2237 Београд, Војводе Степе број 445, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
Лична достава пријава може се извршити на деловодство ВП 2237 Београд, Војводе Степе број 445, Београд.
 
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије, прилажу и следеће:
 
За сва формацијска места:

 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старији од шест месеци);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци;
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа (само за лица која су била запослена у државној служби).

За формацијско место под редним бројем 1:

 • оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеном математичком факултету или основним академским студијама у трајању од четири године математичких или рачунарских наука (минимум 240 ЕСПБ бодова).

За формацијско место под редним бројем 2:

 • оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеном електротехничком факултету или основним академским студијама у трајању од четири године електротехничког и рачунарског инжењерства или рачунарских наука (минимум 240 ЕСПБ бодова).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији коју је оверио јавни бележник. У градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, докази могу бити оверени у суду или општини.
 
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног бележника) биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs). Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

Повезане вести