Treći bataljon vojne policije

Treći bataljon vojne policije namenjen je za realizaciju vojnopolicijskih i poslova opšte bezbednosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, odnosno primenu ovlašćenja ovlašćenih službenih lica vojne policije u zoni teritorijalne nadležnosti.

Komanda Trećeg bataljona vojne policije nalazi se u Nišu, a jedinice su stacionirane u Vranju i Nišu.

U sastavu Trećeg bataljona vojne policije su komanda, tri čete VP, vod za službe VP, vod vodiča službenih pasa, vod saobraćajne VP i odeljenje za telekomunikacije.

Komandant Trećeg bataljona vojne policije je potpukovnik Goran Milošević

Zadaci Trećeg bataljona VP


Treći bataljon VP realizuje sledeće zadatke:

  • suzbijanje kriminaliteta,
  • kontrolu i održavanje vojnog reda i discipline,
  • obezbeđenje lica, objekata, dokumenata i naoružanja,
  • regulisanje i kontrolu vojnog putnog saobraćaja,
  • protivteroristička zaštita u zoni teritorijalne nadležnosti.

Tradicije Trećeg bataljona VP


Treći bataljon vojne policije je formiran 1990. godine kao sledbenik 287. bataljona vojne policije i bio je u sastavu tadašnjeg 95. zaštitnog motorizovanog puka Treće armije, a od 1994. godine egzistira kao samostalna formacija u Trećoj armiji.

Naredbom načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije, Treći bataljon vojne policije je 2002. godine ugrađen u organizacijski sastav Niškog korpusa. Izvršeno je preformiranje i spajanje Trećeg bataljona vojne policije, 21. bataljona vojne policije NA Niškog korpusa i čete vojne policije Devete pešadijske brigade i formiran je Treći bataljon vojne policije Niškog korpusa.

Od 2002. godine do 2005. godine bataljon je po formaciji bio četnog sastava sa jednom detašovanom četom, lociranom u garnizonu Zaječar. Odlukom ministra odbrane, Treći bataljon vojne policije je 2004. godine ugrađen u organizacijski sastav Kopnenih snaga. U toku 2005. godine došlo je do spajanja Trećeg bataljona vojne policije Niškog korpusa i 52. bataljona vojne policije Prištinskog korpusa u Treći bataljon vojne policije Kopnenih snaga, sa razmeštajem u garnizonima Niš, Kruševac, Zaječar, Leskovac i Vranje.

Organizacijskim promenama tokom 2007. godine, bataljon je preformiran na veličinu koju ima i danas.

Kontakt


Adresa: Čegarska bb, 18 000 Niš
Telefon: +381 (0) 18 257-919
Telefaks: +381 (0) 18 555-432
Mejl: 3.bvp@vs.rs