Uniforme pripadnika Vojske Srbije

Vojna uniforma je deo vizuelnog identiteta Vojske Srbije. Vojnu uniformu imaju pravo i obavezu da nose vojna lica i profesionalna vojna lica raspoređena van VS.

uniforma.jpg
Pravo i obavezu da nose pojedine vrste vojnih uniformi imaju civilna lica na službi u Vojsci Srbije u toku obavljanja određenih zadataka.

Uniforma bez oznake pripadnosti Vojsci Srbije, oznaka činova i drugih vojnih oznaka Vojske Srbije ne smatra se vojnom uniformom.

Oficiri i podoficiri, ukoliko to ne zahtevaju potrebe službe (dužnost organa unutrašnje službe, obuka, teren, radovi i sl.) u radno vreme nose službenu uniformu, osim u jedinicama Vojske Srbije do nivoa bataljona u kojima se u radno vreme nosi terenska uniforma.

Vojna uniforma klasifikuje se prema nameni, vidu odnosno rodu i vremenu nošenja.

Vrste vojne uniforme prema nameni


Vrste vojne uniforme prema nameni jesu:

 • terenska uniforma;
 • službena uniforma;
 • svečana uniforma.

Terenska uniforma


Osnovni dezen za terensku uniformu za oba vida i rod rečnih jedinica je maskirni sa dominantnom zelenom bojom.

Terenska uniforma za pripadnike Vojske Srbije za izvršenje pojedinih specijalnih zadataka i pripadnike Vojske Srbije koji učestvuju u multinacionalnim operacijama može biti izrađena u redukovanim bojama, u skladu sa odobrenim dizajnom.

Predsednik Republike i ministar odbrane mogu nositi terensku uniformu sa propisanim oznakama u sledećim prilikama: poseta komandama, jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, za vreme vojnih vežbi i tokom službenih poseta pripadnicima Vojske Srbije na lokacijama multinacionalnih operacija u inostranstvu.

Civilna lica na službi u Vojsci Srbije i zaposleni u Ministarstvu odbrane pri izvršavanju određenih zadataka (dežurstvo, vežba jedinice, logorovanje i sl.) ako to priroda zadatka zahteva nose terensku uniformu propisanu za vojna lica, što određuje starešina na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom i višem položaju.

Službena uniforma


Osnovna boja za službenu uniformu:

 • za vid Kopnene vojske je sivomaslinasta;
 • za vid Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane je olovnoplava;
 • za rod rečnih jedinica je svetlodrap za letnju, a tamnoplava za zimsku.

Profesionalna vojna lica žene uz službenu uniformu u kompletu bez opasača i uprtača po izboru nose suknju ili pantalone. Uz suknju, čija dužina ne sme biti iznad kolena, obavezno se nose čarape svetlodrap boje. Leti uz suknju nose cipele plitke, a zimi, zavisno od vremenskih uslova, cipele plitke ili čizmice.

Profesionalna vojna lica žene uz službenu uniformu u kompletu sa opasačem i uprtačem nose pantalone.

Pripadnici Garde, vojne policije, Specijalne brigade i pripadnici izviđačko-diverzantskih jedinica, kao i ronioci u rečnim jedinicama i organi za obaveštajno-izviđačke poslove uz službenu uniformu nose bere.

Svečana uniforma


Osnovna boja za svečanu uniformu:

 • za vid Kopnene vojske je sivomaslinasta za podoficire i oficire do čina pukovnika odnosno tamnoplava za oficire čina pukovnika i generala;
 • za vid Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane je olovnoplava;
 • za rod rečnih jedinica je bela za letnju, a tamnoplava za zimsku;
 • pripadnika Garde je svetloplava;
 • pripadnika vojnih orkestara i Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“ je sivomaslinasta za nastupnu, a tamnoplava za svečanu;
 • kadeta Vojne akademije je u boji vida odnosno roda za koji se školuju, a za kadete opštih i logističkih službi i kadete Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije je sivomaslinasta.

Vrste vojne uniforme prema vidu odnosno rodu


Vrste vojne uniforme prema vidu odnosno rodu jesu:

 • uniforma vida Kopnene vojske;
 • uniforma vida Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane;
 • uniforma roda rečnih jedinica.

Vojna uniforma vida Kopnene vojske namenjena je pripadnicima rodova pešadije, oklopnih jedinica, artiljerije, inžinjerije i jedinica za elektronska dejstva, pripadnicima logističkih službi i pripadnicima opštih službi, osim rodova artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva i avijacije i službi vazdušnog osmatranja i javljanja i meteorološke i navigacijske službe.

Vojna uniforma vida Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane namenjena je pripadnicima rodova artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva i avijacije, pripadnicima opštih službi vazdušnog osmatranja i javljanja i meteorološke i navigacijske službe i pripadnicima ostalih rodova, opštih i logističkih službi na službi u komandama, jedinicama i ustanovama Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane.

Vojna uniforma roda rečnih jedinica namenjena je pripadnicima roda rečnih jedinica i pripadnicima ostalih rodova, opštih i logističkih službi na službi u komandama i jedinicama rečnih jedinica.

Oficiri i podoficiri na službi u organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije nose vojnu uniformu koju su nosili i pre premeštaja u organizacione jedinice Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije.

Oficiri i podoficiri koji su premešteni iz jednog vida odnosno roda rečnih jedinica u drugi vid Vojske Srbije, osim oficira i podoficira koji pripadaju rodovima artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, avijacije i rečnih jedinica i opštim službama vazdušnog osmatranja i javljanja i meteorološke i navigacijske službe, u obavezi su da nose uniformu novog vida odnosno roda rečnih jedinica, s tim što imaju pravo da uniformu ranijeg vida odnosno roda rečnih jedinica nose još dve godine, računajući od dana premeštaja.

Profesionalni vojnici koji su premešteni iz komandi, jedinica ili ustanova jednog vida odnosno roda rečnih jedinica u drugi vid odnosno u rod rečnih jedinica menjaju bere sa oznakom pripadnosti vidu odnosno rodu rečnih jedinica odnosno oznaku na kapi.

Vrste vojne uniforme prema vremenu nošenja


Vrste vojne uniforme prema vremenu nošenja su zimska i letnja.

Letnja uniforma načelno je obavezna od 1. aprila do 30. septembra, a zimska od 1. oktobra do 31. marta, zavisno od vremenskih uslova.

Naređenjem komandanta garnizona (garnizonskog mesta) ili starešina na višem položaju odnosno starešina jedinice – ako je jedinica na zadatku van garnizona (garnizonskog mesta) može se odrediti nošenje letnje odnosno zimske uniforme i van ovih perioda.