Prezentacioni dokument

Republika Srbije je, kao i druge države, samostalno izradila Prezentacioni dokument i u njemu predstavila političke ciljeve svog učešća u Partnerstvu za mir, oblasti saradnje za koje je zainteresovana radi ispunjenja tih ciljeva, kao i resurse i sredstva koje namerava da stavi na raspolaganje za aktivnosti ovog programa.

P R E A M B U L A


Republika Srbija izražava svoju trajnu opredeljenost načelima demokratije, individualne slobode i vladavine prava. Republika Srbija je spremna da pruži svoj doprinos razvoju mirnih i prijateljskih odnosa, jačanju institucija, poštovanju načela Povelje Ujedinjenih nacija, razvoju ekonomske saradnje i drugim ciljevima Programa Partnerstvo za mir.

Republika Srbija duboko veruje da je Program NATO Partnerstvo za mir izraz zajedničkog uverenja članica i partnera NATO da je stabilnost i bezbednost celokupnog međunarodnog poretka moguće ostvariti isključivo putem saradnje, očuvanjem demokratskih vrednosti i poštovanjem međunarodnog prava. Republika Srbija je donela odluku da pristupi aktivnom učešću u Programu Partnerstvo za mir i na taj način razvija partnerski odnos sa NATO.

Kao izraz čvrstog opredeljenja da pruži svoj doprinos zajedničkim demokratskim vrednostima kao i učvršćivanju bezbednosti i stabilnosti na regionalnom i globalnom planu, Republika Srbija je, na osnovu poziva upućenog od strane šefova država i vlada članica NATO u Rigi — 29. novembra 2006. godine, pristupila Programu Partnerstvo za mir 14. decembra 2006. godine, kada je Predsednik Republike Srbije potpisao Okvirni dokument Partnerstva za mir. Republika Srbija još jednom nedvosmisleno potvrđuje svoju rešenost da ispuni svoje međunarodne obaveze u pogledu potpune saradnje sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY), uključujući preduzimanje neophodnih koraka radi otkrivanja, hapšenja i izručenja svih lica optuženih od strane tužilaštva.

Prezentacioni dokument je osnovno polazište budućeg aktivnog učešća Republike Srbije u Programu Partnerstvo za mir. Ovaj dokument se temelji na jasnom političkom opredeljenju da Republika Srbija razvija partnerski odnos sa NATO, na osnovu postojećih sadržaja Programa i dosadašnjoj saradnji sa NATO koja se u poslednjih nekoliko godina razvijala u duhu Partnerstva za mir. Republika Srbija je opredeljena da stavi na raspolaganje svoje potencijale i kapacitete u svrhu sprovođenja načela i ciljeva Programa, utemeljenih u Pozivnom i Okvirnom dokumentu Partnerstva za mir, kao i Osnovnom dokumentu Saveta za evroatlantsko partnerstvo.

I

POLITIČKI OKVIR — TEMELjI PARTNERSKOG ODNOSA


Polazeći od uverenja da je nacionalna bezbednost Republike Srbije usko povezana sa bezbednošću regiona jugoistočne Evrope Republika Srbija želi da gradi odnose sa članicama i partnerima NATO na osnovama neposredne, bliske i dugoročne saradnje i zajedničkog delovanja. Smatramo da je realizacija ovog opredeljenja komplementarna našem cilju pristupanja Evropskoj uniji.

Kao članica Ujedinjenih nacija, Republika Srbija i ovom prilikom potvrđuje svoju rešenost za puno poštovanje obaveza koje proističu iz Povelje Ujedinjenih nacija i principa Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Republika Srbija posebno ističe svoju privrženost uzdržavanju od pretnji silom ili upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta ili nezavisnosti bilo koje zemlje, poštovanju postojećih granica i rešavanju sporova i otvorenih pitanja mirnim putem. Republika Srbija takođe želi da pruži svoj puni doprinos svim naporima na univerzalnom planu u cilju sprečavanja širenja oružja za masovno uništenje.

Republika Srbija potvrđuje svoju privrženost Završnom dokumentu iz Helsinkija i ostalim osnovnim dokumentima Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (u daljem tekstu: OEBS). Nastaviće da pravovremeno ispunjava svoje obaveze na području razoružanja, kontrole naoružanja, neproliferacije, kao i da preduzima mere za izgradnju poverenja i bezbednosti, koje proizilaze iz Bečkog dokumenta, Kodeksa o političko-vojnim aspektima bezbednosti i ostalih dokumenata usvojenih u političko-vojnoj dimenziji OEBS.

Republika Srbija želi posebno da naglasi svoje duboko uverenje da je aktivna i sadržajna saradnja svih zemalja Zapadnog Balkana sa zemljama članicama NATO i Partnerstva za mir, pravi put za trajnu stabilizaciju i napredak ovog regiona. Vrednosti koje su u osnovi evroatlantskih integracija, kao i praktična regionalna saradnja na unapređivanju bezbednosti, imaju poseban značaj u promovisanju, mira, stabilnosti i prosperiteta u regionu.

Republika Srbija je spremna da svojim aktivnim učešćem u Programu Partnerstva za mir maksimalno doprinese mirnom razvoju regiona, jačanju dobrosusedskih odnosa i rešavanju svih spornih situacija dijalogom i saradnjom. Republika Srbija ponavlja svoju punu privrženost Dejtonskom sporazumu.

Republika Srbija izražava spremnost da na konstruktivan način doprinese iznalaženju kompromisnog rešenja za budući status Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, koje bi bilo zasnovano na principima Povelje UN, Rezolucije 1244 Saveta Bezbednosti i Završnog dokumenta OEBS iz Helsinkija koje bi doprinelo miru i stabilnosti čitavog regiona.

Na osnovu opredeljenja Republike Srbije da pristupi Programu Partnerstvo za mir u poslednjih nekoliko godina se pristupilo izradi strateških dokumenata u domenu reforme sistema odbrane, stalnom unapređenju mehanizama civilne i demokratske kontrole oružanih snaga i koordinaciji rada nadležnih ministarstava radi pripreme za pristupanje i učešća u Programu Partnerstvo za mir. Ovaj proces je tekao paralelno sa povećanjem obima i kvaliteta saradnje sa NATO, tako da sada postoje vrlo solidni temelji budućeg partnerskog odnosa. U okviru konstantnog poboljšanja saradnje sa NATO poseban značaj pridaje se stalnom poboljšanju saradnje Vojske Srbije sa snagama KFOR, što doprinosi kvalitetu odnosa Republike Srbije i NATO, očuvanju stabilnosti u Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija i šire, u regionu Zapadnog Balkana.

Republika Srbija i NATO od 2003. godine razvijaju saradnju u okviru Prilagođenog programa saradnje koji je početkom 2006. godine ušao u svoj treći ciklus. Na osnovu odluke sa Samita NATO, održanog u Istambulu 2004. godine, Republika Srbija učestvuje u jednom delu odabranih aktivnosti Programa Partnerstvo za mir. Saradnja se razvijala na osnovu međusobnih konsultacija u okviru kojih naša strana ima dovoljno mogućnosti da sama predloži određene oblasti saradnje. Zahvaljujući tome, već smo bili u prilici da sagledamo oblike saradnje u duhu Programa Partnerstvo za mir.

Obim — široka i intenzivna saradnja


Republika Srbija želi da, na konstruktivan način, doprinese realizaciji ciljeva radi kojih je pokrenut Program Partnerstvo za mir. U Republici Srbiji postoji duboko uverenje da se na taj način jača nacionalna kao i regionalna bezbednost. U tom smislu Republika Srbija iskazuje svoj interes da saradnja sa NATO obuhvati razvijen politički dijalog, kao i razne oblike konkretne saradnje, saradnju u reformi sistema odbrane. Istovremeno, Republika Srbija iskazuje svoju spremnost da učestvuje u svim oblastima saradnje predviđenim postojećim dokumentima, oblicima i mehanizmima saradnje u okviru Programa Partnerstvo za mir.

Republika Srbija smatra da se postepeno smanjuju opasnosti od klasičnih vojnih izazova, rizika i pretnji dok raste opasnost od nevojnih pretnji bezbednosti, kao što su terorizam, organizovani kriminal, etnički i verski ekstremizam, ilegalne migracije, nelegalna trgovina, širenje oružja za masovno uništenje ili prirodne i industrijske katastrofe. U tom smislu, Republika Srbija je spremna da svojim aktivnostima unutar Programa Partnerstvo za mir pruži maksimalan doprinos smanjivanju opasnosti od ovih bezbednosnih izazova, rizika i pretnji.

U pogledu redovnog političkog dijaloga zemalja članica Programa Partnerstvo za mir sa NATO, Republika Srbija jasno izražava svoju spremnost i interes da redovno učestvuje u radu Saveta za evroatlantsko partnerstvo (u daljem tekstu EAPC — Euro-Atlantic Partnership Council), kao i u svim njegovim pratećim telima i komitetima. U skladu sa tačkom 12. Osnovnog dokumenta o radu ovog Saveta (Sintra, 30. maj 1997. godine), Republika Srbija u potpunosti prihvata koncept rada ovog tela koji je sadržan u njegovim osnovnim dokumentima i izražava spremnost da aktivno učestvuje u političkom dijalogu u okviru EAPC, kako povodom regionalnih tema, tako i o temama od šireg značaja za praktičnu realizaciju koncepta Partnerstva.

Učešće Republike Srbije, u Programu Partnerstvo za mir biće u skladu sa njenim ekonomskim, finansijskim, ljudskim, materijalnim i ostalim mogućnostima. Republika Srbija izražava spremnost da preuzme svoj deo odgovornosti i obaveza za učešće u aktivnostima Programa Partnerstvo za mir.

Republika Srbija izražava spremnost da pristupi Procesu planiranja i revizije (PARP — Planning and Review Process) koji predstavlja osnovu za normativno uređenje, formiranje i procenu snaga i osposobljenosti za multinacionalnu obuku, vežbe i operacije u saradnji sa NATO snagama. Obaveze i zadatke koji proizilaze iz ovog mehanizma Partnerstva za mir, Republika Srbija će dosledno ispunjavati i u tome sagledava doprinos reformi sopstvenog sistema odbrane.

Svesni opasnosti koju predstavlja terorizam za osnovne vrednosti savremenog sveta, Republika Srbija izražava spremnost za učešće u Akcionom planu partnerstva protiv terorizma (PAP-T — Partnership Action Plan Against Terrorism). Republika Srbija takođe izražava svoju spremnost da učestvuje i u Akcionom planu partnerstva za izgradnju institucija odbrane (PAP-DIB — Partnership Action Plan on Defence Institution Building) i ističe značaj nastavka i proširenja projekata iz oblasti javne diplomatije. U nekim od ovih oblasti su već stečena određena iskustva u čemu su značajnu pomoć i podršku pružale zemlje članice NATO, članice Programa Partnerstvo za mir i samih struktura NATO organizacije.

Opredeljenost za široku i intenzivnu saradnju sa NATO, Republika Srbija želi da operacionalizuje i kroz učešće u Individualnom akcionom planu partnerstva (Individual Partnership Action Plan) i time unapredi sadržaj i nivo partnerskih odnosa sa NATO.

Sa ciljem dostizanja interoperabilnosti sa oružanim snagama članica NATO i Programa Partnerstvo za mir, Republika Srbija izražava spremnost za učešće u Konceptu operativnih sposobnosti (OCC — Operational Capabilities Concept). Radi optimizacije, usaglašavanja i povećanja transparentnosti aktivnosti obrazovanja i obuke u zemljama Partnerstva za mir, Republika Srbija izražava spremnost za učešće u Programu unapređenja obrazovanja i obuke (TEEP — Training and Education Enhancement Program). Republika Srbija izražava visok interes za saradnju sa članicama NATO u oblasti naučno-tehnoloških istraživanja i zadovoljstvo uključivanjem u članstvo komiteta Nauka u službi mira i bezbednosti (SPS — Science for Peace and Security). Takođe, Republika Srbija izražava zadovoljstvo što je do sada imala mogućnost korišćenja sredstava Poverilačkog fonda Partnerstva za mir (PfP Trust Fund) i izražava interes da i u buduće koristi ovaj mehanizam obezbeđenja finansijske podrške u ublažavanju pratećih posledica procesa reforme sistema odbrane.

Usaglašavanje i precizno definisanje svih ovih oblasti saradnje izvršiće se tokom pripreme Individualnog programa partnerstva (IPP — Individual Partnership Programme). Republika Srbija smatra da bi, pored multilateralnog formata rada u okviru Evroatlantskog saveta za partnerstvo i svih njegovih pomoćnih organa, značajno bilo i organizovanje periodičnih sastanaka u formatu “26+1“, koji bi bili dobra prilika da se sa članicama NATO razgovara o rezultatima i pravcu reformi u zemlji koje su od značaja za učešće u Programu Partnerstvo za mir.

Kako bi adekvatno odgovorila potrebama saradnje unutar Partnerstva za mir Republika Srbija je svesna potrebe preduzimanja organizacionih mera sa ciljem unapređenja interresorne koordinacije i efikasnijeg upravljanja nad multidisciplinarnim aktivnostima Partnerstva za mir. U skladu sa tim, Vlada Republike Srbije je preduzela korake na formiranju Koordinacionog tela za aktivno učešće u Programu Partnerstva za mir, koje uključuje sve nadležne resore za praktičnu realizaciju koncepta evroatlantskog partnerstva.

II

OBLASTI SARADNjE


Saglasno opredeljenjima iznetim u strategijsko-doktrinarnim dokumentima i prezentovanim političkim ciljevima saradnje, Republika Srbija želi da se, intenzivnim i sadržajnim učešćem u Programu Partnerstvo za mir, uključi u proces saradnje i zajedničkog delovanja sa drugim državama članicama NATO i Partnerstva za mir na izgradnji globalne, regionalne i nacionalne bezbednosti. Republika Srbija želi da pruži doprinos i preuzme svoj deo odgovornosti za stabilan i trajan mir u regionu, učestvuje u mirovnim operacijama sa mandatom Ujedinjenih nacija i dostigne interoperatibilnost svojih oružanih snaga sa članicama NATO i Partnerstva za mir.

U tom kontekstu, Republika Srbija prepoznaje kao prioritetne sledeće oblasti saradnje u okviru Programa Partnerstvo za mir:

 • Demokratska kontrola sistema odbrane. Prihvatajući demokratsku kontrolu sistema odbrane kao jedan od postulata savremenog demokratskog društva, Republika Srbija će u predstojećem periodu usvajanjem pravne regulative stvoriti neophodne preduslove za transparentno i odgovorno upravljanje sistemom odbrane. Ustav Republike Srbije, donet 8. novembra 2006. godine, naglašava (član 141) da je Vojska Srbije pod demokratskom civilnom kontrolom. Usvajanjem Zakona o odbrani, Zakona o vojsci, Zakona o službama bezbednosti i Zakona o demokratskoj i civilnoj kontroli biće zaokružen se zakonodavnih dokumenata koji regulišu funkcionisanje sistema odbrane. Ova oblast saradnje doprineće razvoju i jačanju parlamentarnih i civilnih mehanizama kontrole i nadzora. Ujedno, Republika Srbija teži da stvori uslove za obezbeđenje veće nezavisnosti i uloge medija, nevladinih organizacija (NVO) i civilnih eksperata, kao i da unapredi i proširi obrazovanje svih koji se bave pitanjima bezbednosti i odbrane.
 • Strategija i politika odbrane. Ostvarivanje ciljeva i zadataka sistema odbrane definiše se kroz njegovu strategiju i politiku. Shodno potrebi za adekvatnim zajedničkim odgovorom na savremene bezbednosne izazove, rizike i pretnje, jasno se iskazuje interes Republike Srbije za obezbeđivanjem kompatibilnog nacionalnog sistema odbrane sa sistemima odbrane zemalja članica NATO i Programa Partnerstvo za mir. U tom smislu, Republika Srbija je zainteresovana za korišćenje značajnih iskustava, mehanizama, kapaciteta i resursa Programa Partnerstvo za mir, kao i za saradnju sa partnerima na bilateralnom nivou. Izrada odgovarajućih strategijsko-doktrinarnih dokumenata i njihova dalja razrada u planove i programe prioritet je saradnje u ovoj oblasti. Dalje razvijanje novog pristupa po ovim pitanjima doprinosi ukupnim naporima u reformi sistema odbrane Republike Srbije i dostizanju interoperabilnsti za članicama NATO i Programa Partnerstvo za mir.
 • Planiranje i finansiranje sistema odbrane i upravljanje resursima. Navedena oblast saradnje i njena transparentnost u planiranju i realizaciji predstavljaju novi kvalitet interaktivnog odnosa civilnih vlasti i sistema odbrane. Ona ima za cilj, sa jedne strane, sticanje uvida stručne javnosti u probleme i potrebe sistema odbrane, a sa druge, podizanje svesti te iste javnosti o svojoj odgovornosti za efikasno funkcionisanje ovog segmenta društva. Saradnjom u ovoj oblasti Republika Srbija očekuje da će se unaprediti efikasnost procesa planiranja i finansiranja sistema odbrane koji je pod demokratskom kontrolom. Ovaj proces, za čije uspostavljanje je sistem odbrane Republike Srbije već preduzeo određene korake, će doprineti obezbeđenju efektivnih i efikasnih snaga koje će biti operativne. Pored toga, Republika Srbija namerava da, u skladu sa Okvirnim dokumentom, obezbedi transparentnost procesa planiranja i finansiranja sistema odbrane prema državama članicama NATO i Programa Partnerstvo za mir.
 • Vojno obrazovanje, obuka i doktrina. Prilagođeni program saradnje između Republike Srbije i NATO, iniciran 2003. godine kao prvi institucionalizovani oblik saradnje, pružio je priliku jednom broju pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da, između ostalog, pohađaju kurseve i školovanja u obrazovnim institucijama NATO i na taj način steknu potrebna znanja za modernizaciju sistema odbrane i rad u multinacionalnom okruženju. Republika Srbija je zainteresovana da intenzivira saradnju u ovoj oblasti i na taj način podigne stepen interoperabilnosti Vojske Srbije sa oružanim snagama država članica Programa Partnerstvo za mir i NATO. U cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja i obuke u sistemu odbrane, Republika Srbija namerava da izvrši harmonizaciju doktrina i programa sa državama NATO i Partnerstva za mir i da pristupi Konzorcijumu vojnih akademija i instituta bezbednosti Partnerstva za mir (PfP Consortium of Defence Academies and Security Studies Institutes).
 • Konceptualni, planski i operacionalni aspekti učešća u mirovnim i humanitarnim operacijama. Upotreba Vojske Srbije i civilne policije u operacijama za izgradnju, održavanje i stabilizaciju mira, kao i u operacijama za pružanje humanitarne pomoći na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi, odobrava se na osnovu odluka Narodne skupštine Republike Srbije. Republika Srbija afirmiše koncept saradnje u bezbednosti kao optimalan vid zaštite svojih nacionalnih interesa i izražava spremnost da određene snage, sredstva i iskustva stavi na raspolaganje za potrebe sprovođenja mirovnih i humanitarnih operacija pod mandatom UN. U tom smislu, Republika Srbija želi da modernizuje odnosne koncepte obuke, logistike, komande i kontrole i normativnog uređenja u vezi sa izvođenjem ovakvih operacija, kao i da unapredi mehanizme finansiranja, odnosa sa javnošću i civilno-vojne koordinacije. Poseban značaj pridaje se razvoju interoperabilnosti ljudskih i materijalnih resursa za potrebe mirovnih operacija kroz različite mehanizme Partnerstva za mir i razmenu iskustava iz ove oblasti i međunarodnog humanitarnog prava. Republika Srbija smatra značajnim i razvoj regionalnih sposobnosti kroz učešće u Konceptu operativnih sposobnosti Partnerstva za mir.
 • Vojnomedicinske službe. Republika Srbija posebno namerava da kroz ovu oblast saradnje unapredi različite sposobnosti sopstvene vojnomedicinske službe, kako za potrebe u zemlji tako i za potrebe međunarodnih mirovnih operacija. Ova saradnja bi podrazumevala usavršavanje kadra, osavremenjavanje materijalnih sredstava, zajedničko učešće u naučnoistraživačkim projektima, razmenu sanitetskog kadra i podršku reformi sistema sanitetske obuke. Republika Srbija želi da se upozna sa medicinskim procedurama, metodama dijagnostike i lečenja i opremom koju koriste države članice NATO. Takođe, želi da učini dostupnim za aktivnosti Partnerstva za mir iskustvo, stručnost i kapacitete svog vojnomedicinskog sistema, a pre svega sposobnosti Vojnomedicinske akademije i trupnog saniteta (1st role) i da primeni mere zahtevanog nivoa standardizacije i logističke podrške za usaglašene aktivnosti Programa Partnerstvo za mir.
 • Atomsko-biološko-hemijska odbrana. Republika Srbija želi da unapredi i promoviše svoje nacionalne sposobnosti zaštite od radioloških, nuklearnih, bioloških i hemijskih pretnji, kao i konsultacije i koordinaciju aktivnosti u ovoj oblasti sa državama Partnerstva za mir i NATO. Centar za usavršavanje i obuku kadra ovog roda Vojske Srbije predstavlja nacionalnu sposobnost, planiranu za razvoj u pravcu regionalnog i šireg međunarodnog značaja. Istovremeno, ovakav pravac razvoja obuhvata obuke, zajedničko međunarodno angažovanje na nivou timova, instruktaže nacionalnih mobilnih timova za obuku i instruktora i podršku civilnim vlastima kako u zemlji tako i državama NATO i Partnerstva za mir.
 • Izučavanje stranih jezika. Republika Srbija je stvorila inicijalne kapacitete u izučavanju stranih jezika na Vojnoj akademiji Vojske Srbije kroz primenu Programa za izučavanje engleskog jezika (PELT) koji sadrži sva načela Sporazuma o standardizaciji NATO 6001 (STANAG 6001). Ove kapacitete sistema odbrane je potrebno dalje unapređivati kroz razvoj metodologije izučavanja, usvajanje opšte, tehničke i specijalizovane terminologije NATO, obuku nastavnika i razmenu iskustava u ovoj oblasti. Takođe, svesna činjenice da je poznavanje jezika i terminologije NATO prvi od elemenata interoperabilnosti, Republika Srbija želi da poveća ovu sposobnost i kroz upućivanje kadrova na kurseve u institucijama NATO i državama Partnerstva za mir.

Pored navedenih, Republika Srbija je zainteresovana i za saradnju u sledećim oblastima:

 • Operativni, materijalni i administrativni aspekti standardizacije. Učešćem u ovoj oblasti saradnje Republika Srbija želi da se upozna sa procesom standardizacije u NATO, razvije sopstvene strukture, organizacije i procedure za standardizaciju, kompatibilne sa državama članicama NATO i Partnerstva za mir. Takođe, u okviru Procesa planiranja i revizije Partnerstva za mir, Republika Srbija namerava da identifikuje i primeni standarde NATO u opremi i sistemima KoV i V i PVO kroz usaglašene oblasti individualne saradnje i Ciljeve partnerstva.
 • Vojne vežbe i obuke. Republika Srbija je zainteresovana da intenzivira saradnju u oblasti vojnih vežbi i obuke i na taj način podigne stepen interoperabilnosti Vojske Srbije sa oružanim snagama država NATO i Partnersta za mir. To uključuje unapređenje obuke jedinica i pojedinaca za učešće u međunarodnim formacijama, prilagođavanje sistema komande i kontrole i štabnih procedura i razvoj civilno-vojne saradnje i tehnika upravljanja krizama. Poseban značaj u ovoj oblasti imaće učešće u Procesu planiranja i revizije (PARP) i aktivno učešće u vojnim vežbama kako Partnerstva za mir tako i onih “u duhu Partnerstva za mir” na regionalnom nivou.
 • Saradnja i koordinacija za odgovor na vanredne situacije. Republika Srbija namerava da objedini sve funkcije upravljanja prirodnim i ljudskom delatnošću izazvanim katastrofama, koje podrazumevaju preventivne i operativne mere zaštite života ili imovine građana. Republika Srbija želi da unapredi sistem zaštite i spasavanja stanovništva u vanrednim situacijama kroz razvoj sopstvenih sposobnosti, kao i regionalnih i širih aranžmana u ovoj oblasti. Ovakvi aranžmani obuhvataju razmenu podataka, zajedničke vežbe, sporazume o uzajamnoj pomoći i unapređenje informacione tehnologije za ove namene. Nadležni državni organi za upravljanje u vanrednim situacijama izražavaju neophodnost saradnje sa Evroatlantskim koordinacionim centrom za odgovor na katastrofe (EADRCC) i NATO, a u cilju unapređenja koordinacije nacionalnog odgovora na prirodne ili ljudskom delatnošću izazvane katastrofe i razmene informacija u toku svih faza ciklusa upravljanja u katastrofama (prevencija, odgovor, ublažavanje i oporavak).
 • Nauka i tehnologija. Republika Srbija izražava zainteresovanost za učešće u realizaciji projekata naučne i tehnološke saradnje u okviru programa Partnerstvo za mir, kako u prioritetnim oblastima Programa (odbrana od terorizma, zaštita životne sredine), tako i u nacionalnim prioritetima naučnih istraživanja u Republici Srbiji. Ključne oblasti saradnje bi obuhvatale informacione tehnologije, upravljanje vodama, upravljanje otpadom, (posebno radioaktivnim), obnavljanje izvora energije, biotehnologije, (posebno u poljoprivredi i medicini), sigurnost hrane, napredne tehnologije (nanonauke i nanonotehnologije, novi materijali), društvena i socijalna kretanja (posebno smanjenje efekta «odliva mozgova», i politika naučno-tehnološkog razvoja), kao i odbranu od nuklearnog terorizma. Saradnja u svim oblastima može se odvijati sa univerzitetima i institutima u Republici Srbiji.
 • Kontrola i upravljanje vazdušnim prostorom. Učešćem u ovoj oblasti saradnje Republika Srbija namerava da unapređuje efektivnu civilno-vojnu koordinaciju upravljanja vazdušnim saobraćajem, dostigne interoperabilnost u sistemima komunikacije, navigacije i izviđanja vazdušnog prostora, dalje razvija i primenjuje savremene mere bezbednosti (safety) vazdušnog saobraćaja i dosledno primenjuje međunarodne propise i standarde Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO), Evropske organizacije za bezbednost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL) i drugih međunarodnih vazduhoplovnih organizacija čiji je član.
 • Upravljanje krizama. Republika Srbija izražava nameru da, kroz ovu oblast saradnje, radi na daljem razvoju sopstvenih sposobnosti upravljanja krizama pod demokratskom kontrolom, kao i veštine u korišćenju modernih informacionih tehnologija za obuku i saradnju u upravljanju krizama. Takođe, Republika Srbija želi da unapredi organizaciju i operativnost Operativnog centra sistema odbrane, da aktivno sarađuje sa Situacionim centrom NATO, kao i da učestvuje u relevantnim aspektima vežbi NATO upravljanja krizama (CMX) i na sastancima na kojima se raspravlja o temama od zajedničkog interesa u ovoj oblasti.
 • Odgovor na terorizam. Kroz ovu oblast saradnje Republika Srbija namerava da unapredi razmenu informacija i razvoj nacionalnih sposobnosti za borbu protiv terorizma, interoperabilnih sa državama NATO i Partnerstva za mir, kako bi se na najbolji način odgovorilo na ove rizike i pretnje bezbednosti. Ujedno, želi da podrži i doprinese regionalnim i međunarodnim naporima u kontekstu Akcionog plana partnerstva protiv terorizma (PAP-T — Partnership Action Plan Against Terrorism), kao i relevantnih rezolucija i inicijativa UN.
 • Konsultacije, komanda i kontrola (uključujući sisteme telekomunikacije i informatike, navigacije i identifikacije i aspekte, procedure i terminologiju interoperabilnosti). Republika Srbija želi da razvija sistem telekomunikacije i informatike za podršku funkcijama komandovanja i rukovođenja kroz harmonizaciju sa standardima NATO. Oblici saradnje u ovoj oblasti bi se inicijalno, pored konsultacija, zasnivali na upoznavanju sa savremenim konceptima planiranja, primene, upotrebe i održavanja strategijskih, operativnih i taktičkih sistema telekomunikacije i informatike.
 • Odnosi sa javnošću. Osnovni cilj saradnje u oblasti odnosa sa javnošću je afirmacija transparentnog procesa reforme sistema odbrane Republike Srbije i učešća u Programu Partnerstvo za mir, uz ostvarivanje većeg stepena razumevanja i dobijanja podrške od strane interne i eksterne javnosti za navedene procese. Saradnja u oblasti odnosa sa javnošću omogućiće Republici Srbiji obuku iz oblasti javne diplomatije, razmenu iskustava, saradnju u izradi i implementaciji projekata i istraživanja vezanih za odnose sa javnošću, saradnju sa međunarodnim univerzitetima, institutima i medijima u cilju ostvarivanja efikasnije promocije evroatlantskog partnerstva i jačanja podrške u javnosti za planirane procese reforme sistema odbrane Republike Srbije.
 • Razvojni programi saradnje u oblasti naoružanja i vojne opreme. Saradnju u ovoj oblasti Republika Srbija želi da sprovodi kroz istraživanja u oblasti naoružanja i vojne opreme, proizvodnju streljačkog i artiljerijskog oružja i municije različitog kalibra, baruta i eksploziva, inžinjerijskih mašina, oklopnih borbenih i neborbenih vozila, vazduhoplova, sredstava lične zaštite, itd. Takođe, zainteresovanost postoji za remont navedenih sredstava, kao i delaboraciju i uništavanje viškova naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava i unapređenje koordinacije vojne logistike sa odgovarajućim strukturama privrede.

Kao specifičan mehanizam saradnje, Republika Srbija ističe svoju nameru da saradnja sa NATO bude nastavljena i kroz rad Grupe Srbija–NATO za reformu odbrane.

Osnovne oblike saradnje u Programu Partnerstvo za mir, kako u navedenim tako i u naknadno usaglašenim oblastima i mehanizmima, Republika Srbija vidi u sledećem:

 • Izrada zajedničkih planova i programa saradnje i koordinacije;
 • Učešće u radu odbora (komiteta) i komandne strukture NATO;
 • Učešće u zajedničkim naučno istraživačkim projektima kroz razmenu radnih grupa, stručnjaka i istraživača i druge mere saradnje u oblasti nauke i tehnologije;
 • Podrška u sprovođenju Ciljeva partnerstva;
 • Organizacija i učešće na međunarodnim seminarima i konferencijama;
 • Konsultacije, sastanci i savetovanja;
 • Razmena kadrova, informacija i podataka;
 • Školovanje i usavršavanje kadrova;
 • Angažovanje mobilnih timova za obrazovanje i obuku (METT);
 • Zajedničko učešće u komandno–štabnim vežbama na operativnom i taktičkom nivou;
 • Zajedničko učešće u mirovnim i humanitarnim operacijama pod mandatom UN;
 • Zajednička obuka vojnog i civilnog kadra u nacionalnim i međunarodnim centrima za obuku;
 • Učešće na sajmovima naoružanja i vojne opreme.

Republika Srbija izražava posebnu zainteresovanost, spremnost i interes za organizaciju određenih aktivnosti, u okviru Partnerstva za mir, na regionalnom nivou. Ovo bi obuhvatalo širok opseg navedenih oblika saradnje uz korišćenje najefektivnijih kapaciteta svake od zemalja regiona. Ovakav pristup bi, pored razvoja dobrosusedskih odnosa, obezbedio razvoj sposobnosti i interoperabilnosti unutar regiona za efikasno artikulisanje zajedničkog odgovora na regionalne izazove, rizike i pretnje.

III

RESURSI I SREDSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA POTREBE AKTIVNOSTI U PARTNERSTVU ZA MIR


Radi uspešne implementacije političkih ciljeva učešća Republike Srbije u Partnerstvu za mir, kao i konkretnih aktivnosti u okviru predstavljenih oblasti saradnje, Republika Srbija je spremna da omogući korišćenje resursa i sredstva za potrebe aktivnosti ovog Programa. Istovremeno, Republika Srbija će uložiti napor da, u okviru svojih nacionalnih mogućnosti, obezbedi neophodna finansijska sredstva za angažovanje svojih efektiva i podele troškova izvođenja vojnih vežbi u kojima učestvuje, kao i za potrebe drugih usaglašenih aktivnosti u Partnerstvu za mir.

Svako povećanje u alociranim efektivama biće u skladu sa daljom dinamikom procesa reforme sistema odbrane Republike Srbije i iz njega izvedenih sposobnosti. Stoga se predstavljeni resursi i sredstva mogu smatrati polaznom osnovom koja će se usklađivati sa razvojem i implementacijom Individualnog programa partnerstva i dinamikom učešća Republike Srbije u svim ostalim mehanizmima Partnerstva za mir.