Podoficirski kor

Podoficirski kor predstavljaju svi podoficiri Vojske Srbije sa određenim odnosima u pogledu nadležnosti i subordinacije, koji su usmereni na pružanje efikasne podoficirske podrške liniji komandovanja.

tenk-m84-zima-2015-foto-igor-salinger-mc-odbrana.jpg
Podoficiri u Vojsci Srbije su: oslonac održavanja i unapređenja standarda reda, rada i discipline u jedinici; vođe koji ličnim primerom predvode potčinjene vojnike i podoficire, staraju se o njima i motivišu ih za izvršavanje postavljenih zadataka; najbolji poznavaoci naoružanja i vojne opreme kojima raspolaže jedinica; najstručniji u poznavanju taktičkih veština za nivo pojedinac, grupa (tim) i odeljenje i nosioci izvođenja individualne obuke vojnika i podoficira.

Podoficirski kor predstavljaju svi podoficiri Vojske Srbije sa određenim odnosima u pogledu nadležnosti i subordinacije, koji su usmereni na pružanje efikasne podoficirske podrške liniji komandovanja.

Funkcije podoficirskog kora:

 • podizanje nivoa obučenosti,
 • usavršavanje i razvoj podoficira,
 • izgradnja i očuvanje kodeksa profesije,
 • unapređenje i održavanje propisanih standarda, reda i discipline.
Pripadnici podoficirskog kora usvajaju, razvijaju i promovišu sledeće vrednosti:
 • stručnost i autoritet
 • najviši stepen posvećenosti vojnom pozivu
 • vojnički duh, disciplinu i sposobnost za timski rad
 • odanost jedinici, Vojsci Srbije i državi
 • volju, samopouzdanje i ličnu odgovornost za izvršavanje zadataka
 • inicijativu i samodisciplinu
 • integritet ličnosti
 • ličnu hrabrost.
U okviru podoficirskog kora, za podršku komandovanju i obuci organizuje se i uspostavlja hijerarhijska struktura podoficirskog kora, koju čine:
 • prvi podoficiri u jedinicama ranga čete
 • glavni podoficiri u jedinicama ranga bataljona
 • glavni podoficiri u jedinicama ranga brigade
 • glavni podoficiri u komandama operativnog nivoa
 • glavni podoficiri u Generalštabu Vojske Srbije
 • glavni podoficir Vojske Srbije.
Organizacija podoficirske linije podrške propisuje se organizacijsko-formacijskom strukturom komandi i jedinica i prati liniju komandovanja na svim nivoima.

Prvi podoficir

Prvi podoficir je glavni savetnik komandira za pitanja koja su vezana za vojnike i podoficire u jedinici.

Osnovna uloga mu je obuka vojnika i podoficira u jedinici.

Prvi podoficir usmerava rad podoficira i profesionalnih vojnika u jedinici ranga čete, pomaže komandiru u izvršavanju postavljenih zadataka  i daje savete, instrukcije i usmerenja podoficirima i profesionalnim vojnicima za rad i izvršavanje zadataka.

Glavni podoficir

Glavni podoficir je podoficir najvišeg ranga u jedinici.

Osnovna uloga glavnog podoficira je sprovođenje usvojenih principa i standarda pri izvršavanju zadataka podoficira i vojnika, kao i briga za njihov život i zdravlje.

Glavni podoficiri svoju ulogu ostvaruju:
 • savetovanjem i preporukom komandantu, odnosno načelniku za pitanja u vezi s podoficirima i vojnicima i njihovim porodicama
 • praćenjem obuke, obezbeđivanjem povratnih informacija komandantu u vezi sa obukom i predlaganjem mera korekcije
 • obezbeđenjem  poštovanja propisanog reda i discipline
 • savetovanjem i davanjem uputstava potčinjenima u vezi sa izvršavanjem zadataka i pitanjima značajnim za njihov život i rad
 • obezbeđenjem uslova za prilagođavanje novih pripadnika jedinice
 • pružanjem pomoći u profesionalnom razvoju oficira na početnim dužnostima
 • praćenjem komandanta u kontrolama, posetama i obilascima.
Prvi i glavni podoficiri daju preporuke, ukoliko se to traži od njih, u vezi sa načinom izvršavanja zadataka dodeljenih jedinici i pružaju stručnu pomoć u realizaciji odluka pretpostavljenih.

Komandiri, komandanti i načelnici donose konačnu odluku i odgovorni su za rezultate i posledice koje mogu proisteći iz donesene odluke.