Komandovanje i rukovođenje Vojskom Srbije

Komandovanje i rukovođenje Vojskom Srbije zasnovano je na načelima jedinstva, neprekidnosti, elastičnosti, efikasnosti, operativnosti i sigurnosti.

lrsvm-morava-nikinci.jpg
Odnosi u komandovanju zasnivaju se na jednostarešinstvu i subordinaciji. Za podršku komandovanju na svim nivoima razvijaju se komandno-informacioni sistemi.

Predsednik Republike:

 • odlučuje o upotrebi Vojske Srbije i komanduje Vojskom Srbije u miru i ratu;
 • utvrđuje osnove razvoja i opremanja Vojske Srbije;
 • utvrđuje osnove mirnodopske i ratne organizacije Vojske Srbije;
 • određuje rodove i službe Vojske Srbije, na predlog ministra odbrane;
 • uređuje sistem komandovanja u Vojsci Srbije i prati sprovođenje sistema komandovanja;
 • usvaja Plan upotrebe Vojske Srbije i naređuje njenu upotrebu;
 • donosi smernice za izgradnju operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije, na predlog ministra odbrane;
 • postavlja i razrešava načelnika Generalštaba, uz mišljenje ministra odbrane;
 • postavlja, unapređuje i razrešava oficire na formacijska mesta za koja je propisan čin generala i odlučuje o prestanku njihove službe, na predlog ministra odbrane;
 • naređuje sprovođenje mera pripravnosti Vojske Srbije u slučaju ratnog ili vanrednog stanja;
 • naređuje mobilizaciju Vojske Srbije;
 • donosi osnovna pravila i druga akta koja se odnose na upotrebu Vojske Srbije;
 • donosi Pravilo službe Vojske Srbije i druga pravila kojima se uređuju unutrašnji red i odnosi u vršenju vojne službe;
 • proizvodi oficire i rezervne oficire;
 • rešava o stanjima u službi generala;
 • obavlja i druge poslove komandovanja Vojskom Srbije, u skladu sa zakonom.

Ministar odbrane:

 • koordinira i sprovodi utvrđenu odbrambenu politiku i rukovodi Vojskom Srbije;
 • donosi akta o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije na predlog načelnika Generalštaba i akta o organizaciji vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane;
 • usvaja plan međunarodne vojne saradnje i odlučuje o organizovanju zajedničkih vojnih vežbi u zemlji, odnosno učešću pripadnika Vojske Srbije u zajedničkim vojnim vežbama koje organizuju oružane snage drugih zemalja, u skladu sa zakonom i zaključenim međunarodnim ugovorima, odnosno sporazumima o njihovom organizovanju;
 • daje mišljenje predsedniku Republike za postavljenje i razrešenje načelnika Generalštaba;
 • predlaže predsedniku Republike postavljenje, unapređenje i razrešenje i prestanak službe generala i starešina na dužnosti za koje je formacijom utvrđen čin generala, uz mišljenje načelnika Generalštaba, odnosno ovlašćenog rukovodioca u Ministarstvu odbrane za profesionalna vojna lica raspoređena van Vojske Srbije;
 • postavlja, unapređuje i razrešava profesionalna vojna lica Vojske Srbije na formacijska mesta van Vojske Srbije i odlučuje o prestanku njihove službe, uz mišljenje načelnika Generalštaba, odnosno ovlašćenog rukovodioca u Ministarstvu odbrane za profesionalna vojna lica raspoređena van Vojske Srbije;
 • postavlja, unapređuje i razrešava oficire Vojske Srbije u Vojsci Srbije u činu majora, potpukovnika i pukovnika i odlučuje o prestanku njihove službe, na predlog načelnika Generalštaba;
 • odlučuje o prestanku službe, po potrebi službe, podoficira i oficira Vojske Srbije zaključno sa činom pukovnika;
 • usvaja plan razvoja i opremanja Vojske Srbije, na predlog načelnika Generalštaba;
 • donosi planove školovanja, usavršavanja i stipendiranja za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i upućuje na školovanje i usavršavanje profesionalne pripadnike Vojske Srbije;
 • rešava o prijemu u službu profesionalnih pripadnika Vojske Srbije;
 • rešava o stanjima u službi oficira u činu majora, potpukovnika i pukovnika;
 • rešava o stanjima u službi podoficira i oficira zaključno sa činom kapetana raspoređenih i postavljenih na formacijska mesta van Vojske Srbije;
 • rešava o odnosima u službi profesionalnih vojnih lica raspoređenih van Vojske Srbije;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. 

Ministar odbrane može ovlastiti načelnika Generalštaba za obavljanje poslova koji se odnose na postavljanje, unapređivanje, razrešavanje i odlučivanje o prestanku službe oficira Vojske Srbije u Vojsci Srbije, u činu majora i potpukovnika.

Načelnik Generalštaba i starešine Vojske Srbije komanduju i rukovode Vojskom Srbije u skladu sa zakonom i aktima komandovanja pretpostavljenih. 

Načelnik Generalštaba: 

 • predlaže plan razvoja i opremanja Vojske Srbije;
 • postavlja, unapređuje, raspoređuje i razrešava oficire u Vojsci Srbije do čina kapetana i odlučuje o prestanku njihove službe, na predlog neposredno potčinjenih starešina;
 • daje mišljenje ministru odbrane na njegov predlog za postavljenje, unapređenje i razrešenje i prestanak službe generala i starešina na dužnosti za koje je formacijom utvrđen čin generala, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije;
 • postavlja, unapređuje, raspoređuje i razrešava podoficire i profesionalne vojnike i raspoređuje civilna lica na službi u Vojsci Srbije i odlučuje o prestanku njihove službe, na predlog neposredno potčinjenih starešina;
 • predlaže plan popune Vojske Srbije i brojni raspored regruta u Vojsci Srbije;
 • donosi doktrinarna dokumenta nižeg nivoa;
 • utvrđuje planove obuke i usavršavanja profesionalnih vojnih lica i lica u rezervnom sastavu;
 • donosi Kodeks časti pripadnika Vojske Srbije;
 • rešava o stanjima u službi podoficira i oficira do čina kapetana prve klase, u Vojsci Srbije;
 • proizvodi u početni podoficira;
 • rešava o raspoređivanju, određivanju plate, prestanku službe u Vojsci Srbije i drugim odnosima u službi civilnih lica na službi u Vojsci Srbije;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. 

Za izvršavanje akata koje donosi predsednik Republike, odnosno ministar odbrane i poslova komandovanja Vojskom Srbije, kao i drugih poslova utvrđenih zakonom, načelnik Generalštaba donosi pravila, naredbe, uputstva, direktive, odluke i naređenja.

Sistem komandovanja i rukovođenja u Vojsci Srbije je organizovan na strategijskom, operativnom i taktičkom nivou.

Na strategijskom nivou, nosioci komandovanja i rukovođenja Vojskom Srbije su predsednik Republike, ministar odbrane i načelnik Generalštaba Vojske Srbije.

Na operativnom nivou, nosioci komandovanja i rukovođenja su komande vidova, Komanda za obuku i druge operativne komande, čija je organizacija prilagođena organizaciji Generalštaba Vojske Srbije.

Na taktičkom nivou, nosioci komandovanja i rukovođenja su komande brigada i njima ravnih jedinica, čija je organizacija prilagođena organizaciji komandi operativnog nivoa.