Komanda za obuku

Komanda za obuku je Komanda operativnog nivoa namenjena za individualnu obuku svih kategorija kadra i za razvoj Teritorijalnih snaga.
Individualna obuka u Komandi za obuku realizuje se prvenstveno kroz osnovnu i specijalističku obuku vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, profesionalih vojnika, kandidata za podoficire i podoficira, kadeta Vojne akademije i učenika Srednje stručne vojne škole, lica iz rezervnog sastava Teritorijalnih snaga i ostalih sastava VS, a po potrebi i lica iz civilnih institucija Republike Srbije i pripadnika oružanih snaga stranih zemalja. Komanda za obuku realizuje i usavršavanje svih kategorija kadra (od profesionalnih vojnika do oficira, stalnog i rezervnog sastava), u skladu sa potrebama i odobrenim planovima. Danas se u sastavu Komande za obuku, pored centara za obuku, nalaze i teritorijalne brigade, poligoni za obuku i strelišta. 

Mirnodopski sastav Komande za obuku čini jezgro Teritorijalnih snaga u ratu, a u miru vrši pripreme za izvršenje mobilizacije i za dostizanje operativnih sposobnosti Teritorijalnih snaga.

Komanda za obuku je smeštena u Beogradu, a centri za obuku i teritorijalne brigade nalaze se u Somboru, Pančevu, Jakovu, Valjevu, Zaječaru, Kruševcu, Leskovcu, Požarevcu, Batajnici, Nišu i Gornjem Milanovcu.

U centrima za obuku organizuje se i izvodi opšta vojna obuka i vojnostručno osposobljavanje pripadnika Vojske Srbije svih struktura, od vojnika do oficira, kao i pripadnika drugih snaga odbrane, a postoji i mogućnost obuke pripadnika stranih armija.

Komanda za obuku formirana je 23. aprila 2007. godine od delova jedinica Operativnih snaga, Kopnenih snaga i Vazduhoplovstva i PVO. Time je izvršeno objedinjavanje sedam teritorijalnih centara za osnovnu obuku i pet centara za stručnospecijalističku obuku vidova, rodova i službi (KoV, RViPVO, ABHO, logistike, veze, i informatike).

Kontakt


Adresa: Gardijska 5a, 11 000 Beograd
Telefon: +381 11 2064 559
Telefaks: +381 11 2064 352
Mejl: kzo_komandant@vs.rs

Povezane vesti