Centar ABHO

Centar atomsko-biološko-hemijske odbrane (Centar ABHO) realizuje individualnu specijalističku obuku vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, kadeta i lica iz rezervnog sastava koja nisu služila vojni rok sa oružjem, kao i usavršavanja svih kategorija kadra (od profesionalnih vojnika do oficira, iz stalnog i rezervnog sastava) za specijalnosti ABH službe.

Centar ABHO se nalazi se u kasarni „Car Lazar“ u Kruševcu, a u svom sastavu ima komandu, četu za obuku, usavršavanje i evaluaciju i mešovitu četu za podršku obuke i usavršavanja.

Centar poseduje kapacitete za obuku kadra civilnih institucija Republike Srbije i lica iz stranih oružanih snaga, a od 25. juna 2013. godine ima status partnerskog centra za obrazovanje i obuku.

Komandant Centra ABHO je potpukovnik Vladimir Filipović.

Zadaci Centra ABHO


Centar ABHO je nosilac individualne specijalističke obuke ABHO vojničkog sastava, usavršavanja pripadnika Vojske Srbije u oblasti ABHO i pripadnika stranih OS i civilnih institucija i ispomoći u školovanju oficira ABH službe na Vojnoj akademiji.

Centar realizuje obuku, kurseve, školovanja kadeta Vojne akademije i ostale zadatke.

Obuka

 • Individualna ABH obuka (po instruktorskom modelu) vojnika, profesionalnih vojnika i podoficira,
 • Sertifikacija individualne obučenosti.

Kursevi

 • Organizacija i realizacija kurseva ABHO za potrebe Vojske Srbije različitog nivoa (četa, bataljon, brigada),
 • Organizacija i realizacija kurseva ABHO za potrebe drugih državnih organa i civilnih institucija,
 • Organizacija i realizacija međunarodnih kurseva (za potrebe oružanih snaga, međunarodnih organizacija i civilnih institucija).

Školovanje kadeta Vojne akademije

 • Podrška u specijalističkom delu školovanja kadeta Vojne akademije smera ABH službe.

Ostali zadaci

 • Izrada uputstava, pravila i procedura,
 • Pružanje ekspertske pomoći strukturama van Ministarstva odbrane u oblasti ABHO,
 • Pružanje podrške u sprovođenju međunarodnih obaveza R. Srbije (Konvencije o zabrani hemijskog i biološkog oružja, Sporazumi u oblasti neproliferacije oružja za masovno uništenje…), naučnoistraživačkim aktivnostima u oblasti ABHO i opitovanju opreme ABHO.

Kapaciteti za obuku


Centar ima kapacitete za:

 • komandno administrativnu funkciju,
 • obuku ABHSl, kurseve i obrazovanje,
 • radiološku i hemijsku laboratoriju,
 • smeštaj, 
 • društvene i sportske aktivnosti,
 • biblioteku ABHO i objekte logističke podrške (restoran, ambulanta, tehnička radionica...).

Za praktični deo individualne specijalističke obuke, obuku jedinica i opitovanje ABHO opreme koristi se ABHO vežbalište (površine 76 hektara), koje poseduje poligone i objekte za rad sa simulantima i realnim agensima (hemijskim i radiološkim).

Naoružanje i vojna oprema ABH SLUŽBE


Oprema koja se koristi u jedinicama ABH službeje funkcionalna i tehnološki je svrstana u sledeće grupe:

 • Zaštitna oprema. Koristi se za zaštitu organa za disanje i tela od RHB agenasa u različitim uslovima.
 • Oprema za detekciju i identifikaciju toksičnih hemikalija. Koristi se za detekciju toksičnih hemikalija u različitim kontaminiranim sredinama (vazduh, voda, zemlja, hrana, oprema, površine ...) i za identifikaciju grupa i pojedinačnih toksičnih hemikalija prisutnih u kontaminiranim sredinama.
 • Oprema za detekciju i dozimetriju jonizujućeg zračenja. Koristi se za detekciju jonizujućeg zračenja, merenje jačine jonizujućeg zračenja i doze zračenja i merenje aktivnosti u različitim vrstama nuklearno kontaminiranih uzoraka (hrana, voda, biološki materijal ...).
 • Oprema za RHB dekontaminaciju. Koristi se za individualnu, grupnu i završnu dekontaminaciju.
 • Nesmrtonosna hemijska sredstva za privremeno onesposobljavanje. Predstavljaju različita konstruktivna sredstava punjena sa hemikalijama za privremeni invaliditet (CS, CR i OC), namenjena za posebnu svrhu i konstruktivno prilagođeni za primenu u složenim i specifičnim vojnim i policijskim misijama.
 • Simulatori. Koriste se za simulacije dejstva različitog nuklearnog i hemijskog oružja.

Tradicije Centra ABHO


Služba atomsko-biološko-hemijske odbrane ima dugu tradiciju u srpskoj vojsci, koja datira od 28. septembra 1932. godine, kada je, na osnovu Uredbe ministra vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije, u Kruševcu počelo formiranje Barutanskog bataljona u okviru Zavoda „Obilićevo“. Bila je to prva regularna jedinica protivhemijske zaštite u srpskoj vojsci.

Kroz dugu istoriju ABHO se razvijao u skladu sa državnim i vojnim potrebama i zahtevima. Konačan oblik je u periodu od 1956. do 1992. godine, sa povećanjem uloge i većeg značaja u vojsci i bivšoj Jugoslaviji i formiranje jedinica nivou bataljona. Sada, nakon procesa transformacije, jedinice ABH službe su Centar ABHO i 246. bataljon ABHO.

Centar ABHO vuče korene od prvih škola protivhemijske zaštite koje su organizovane 1946. godine.

Na sadašnjoj lokaciji u Kruševcu Centar se nalazi od decembra 1956. godine i od tada počinje njegov intenzivan razvoj.

Kontakt


Adresa: Balkanska 57, 37 000 Kruševac
Telefon: +381 (0) 37 416-060
Telefaks: + 381 (0) 37 416-308
Mejl: centar@abho.vs.rs

Povezane vesti