Odred vojne policije specijalne namene „Kobre“

Odred vojne policije specijalne namene „Kobre“ je jedinica neposredno potčinjena načelniku Generalštaba Vojske Srbije namenjena za bezbednosnu zaštitu određenih lica i objekata od posebne važnosti.

U sastavu Odreda vojne policije „Kobre“ su komanda odreda, komandni vod i čete vojne policije specijalne namene.

Komandant Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“ je potpukovnik Goran Colić. 

Zadaci Odreda vojne policije „Kobre“


Zadaci Odreda vojne policije „Kobre“ odnose se na obezbeđenje potrebnog nivoa operativne sposobnosti i raspoloživosti snaga neophodnih za realizaciju misija.

U okviru realizacije misije, Odred vojne policije „Kobre“ realizuje sledeće težišne zadatke:

  • Preduzimanje preventivnih mera i radnji u realizaciji poslova bezbednosne zaštite, protivterorističke i protivpobunjeničke borbe
  • Procena, planiranje i realizacija bezbednosnih zadataka iz domena zaštite određenih lica i objekata
  • Borba protiv terorizma i pobunjeničkih grupa u svim uslovima (naseljena mesta, saobraćajna sredstva, objekti)
  • Obezbeđenje najviših stranih vojnih delegacija u zvaničnim posetama Republici Srbiji.

Prijem lica u jedinicu


Odred vojne policije specijalne namene „Kobre“ je jedinica profesionalnog sastava koja se popunjava isključivo izabranim pripadnicima Vojske Srbije. Procedura prijema u jedinicu prilagođena je zahtevima koji se postavljaju pred pripadnike jedinice i zadacima koje izvršavaju. Selekcija kandidata vrši se u nekoliko nivoa.

Za prijem u jedinicu propisani su opšti i posebni uslovi, koji obuhvataju starosnu granicu, besprekoran dosije i visoke službene ocene, zdravstveno-psihološku selekciju prema posebnim kriterijumima i visokim standardima i bezbednosnu proveru.

Nakon selektivne obuke, koja traje 3 nedelje, sa povišenim fizičkim i psihološkim zahtevima, kandidati se primaju u jedinicu na osnovu procene tima stručnjaka.

Tradicije Odreda vojne policije „Kobre“


Naredbom saveznog sekretara za odbranu od 14. aprila 1978. godine formirano je Odeljenje vojne policije za protivterorističku borbu u okviru 282. bataljona vojne policije Jugoslovenske narodne armije, koje ujedno predstavlja preteču prve specijalne protivterorističke jedinice u tadašnjoj JNA.

U sastavu odeljenja, koje je preteča današnjih „Kobri“, bio je 1 oficir i 12 podoficira. Odeljenje prelazi u nadležnost novoformiranog Korpusa specijalnih jedinica 1992. godine, a potom 2000. godine postaje protivteroristički odred neposredno potčinjen načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije.

U skladu sa reformama sprovedenim u Vojsci Srbije, krajem 2006. godine formirana je jedinica bataljonskog nivoa pod nazivom Bataljon vojne policije za obezbeđenje „Kobre“, koji se tada nalazi u sastavu Garde. Jedinica 2008. godine menja naziv u Bataljon vojne policije specijalne namene „Kobre“ i prelazi u sastav Uprave vojne policije Generalštaba Vojske Srbije. 

Od kraja 2020. godine jedinica je neposredno potčinjena načelniku Generalštaba Vojske Srbije, a u januaru 2021. godine je preimenovana u Odred vojne policije specijalne namene „Kobre“.