Odred vojne policije specijalne namene „Kobre“

Odred vojne policije specijalne namene „Kobre“ je jedinica neposredno potčinjena načelniku Generalštaba Vojske Srbije namenjena za bezbednosnu zaštitu određenih lica i objekata od posebne važnosti.

U sastavu Odreda vojne policije „Kobre“ su komanda odreda, komandni vod i čete vojne policije specijalne namene. 

Zadaci Odreda vojne policije „Kobre“


Zadaci Odreda vojne policije „Kobre“ odnose se na obezbeđenje potrebnog nivoa operativne sposobnosti i raspoloživosti snaga neophodnih za realizaciju misija.

U okviru realizacije misije, Odred vojne policije „Kobre“ realizuje sledeće težišne zadatke:

  • Preduzimanje preventivnih mera i radnji u realizaciji poslova bezbednosne zaštite, protivterorističke i protivpobunjeničke borbe
  • Procena, planiranje i realizacija bezbednosnih zadataka iz domena zaštite određenih lica i objekata
  • Borba protiv terorizma i pobunjeničkih grupa u svim uslovima (naseljena mesta, saobraćajna sredstva, objekti)
  • Obezbeđenje najviših stranih vojnih delegacija u zvaničnim posetama Republici Srbiji.

Prijem lica u jedinicu


Procedura prijema u Odred vojne policije specijalne namene „Kobre“ prilagođena je zahtevima koji se postavljaju pred pripadnike jedinice i zadacima koje izvršavaju. Selekcija kandidata vrši se u nekoliko nivoa.

Za prijem u jedinicu propisani su opšti i posebni uslovi, koji obuhvataju starosnu granicu, besprekoran dosije i visoke službene ocene, zdravstveno-psihološku selekciju prema posebnim kriterijumima i visokim standardima i bezbednosnu proveru.

Nakon selektivne obuke, koja traje 3 nedelje, sa povišenim fizičkim i psihološkim zahtevima, kandidati se primaju u jedinicu na osnovu procene tima stručnjaka.

Tradicije Odreda vojne policije „Kobre“


Naredbom saveznog sekretara za odbranu od 14. aprila 1978. godine formirano je Odeljenje vojne policije za protivterorističku borbu u okviru 282. bataljona vojne policije Jugoslovenske narodne armije, koje ujedno predstavlja preteču prve specijalne protivterorističke jedinice u tadašnjoj JNA.

U sastavu odeljenja, koje je preteča današnjih „Kobri“, bio je 1 oficir i 12 podoficira. Odeljenje prelazi u nadležnost novoformiranog Korpusa specijalnih jedinica 1992. godine, a potom 2000. godine postaje protivteroristički odred neposredno potčinjen načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije.

U skladu sa reformama sprovedenim u Vojsci Srbije, krajem 2006. godine formirana je jedinica bataljonskog nivoa pod nazivom Bataljon vojne policije za obezbeđenje „Kobre“, koji se tada nalazi u sastavu Garde. Jedinica 2008. godine menja naziv u Bataljon vojne policije specijalne namene „Kobre“ i prelazi u sastav Uprave vojne policije Generalštaba Vojske Srbije. 

Od kraja 2020. godine jedinica je neposredno potčinjena načelniku Generalštaba Vojske Srbije, a u januaru 2021. godine je preimenovana u Odred vojne policije specijalne namene „Kobre“.