Okvirni dokument

Aneks dokumenta M-1(94) 2 donet od strane šefova država i vlada na zasedanju Severnoatlantskog saveta i Severnoatlantskog saveta za saradnju, Štab NATO-a, Brisel, 10–11. januar 1994. godine.

Aneks dokumenta M-1(94) 2 donet od strane šefova država i vlada na zasedanju Severnoatlantskog saveta i Severnoatlantskog saveta za saradnju, Štab NATO-a, Brisel, 10–11. januar 1994. godine.

 1. Na osnovu poziva upućenog od strane NATO šefova država i vlada sa sastanka 10-11. januara 1994. godine, države članice Severnoatlantskog saveza i druge države potpisnice ovog dokumenta rešene da prodube svoje političke i vojne veze i da doprinesu daljem jačanju bezbednosti unutar evroatlantskog regiona, ovim uspostavljaju, u okviru Severnoatlantskog saveta za saradnju, Partnerstvo za mir.

 2. Ovo partnerstvo je uspostavljeno kao izraz zajedničkog ubeđenja da se stabilnost i bezbednost u evroatlantskom području mogu postići jedino putem saradnje i zajedničke akcije. Zaštita i promocija osnovnih sloboda i ljudskih prava, očuvanje slobode, zakona i mira kroz demokratiju su zajedničke vrednosti elementarne za ovo partnerstvo.

  Pridruživanjem Partnerstvu, države članice NATO i druge države potpisnice ovog dokumenta podsećaju da su privrženi zaštiti demokratskih društava, njihovih sloboda od ugrožavanja i prisile i poštovanja načela međunarodnog prava.

  One ponovo potvrđuju svoju privrženost da dosledno ispunjavanju sve obaveze iz Povelje UN i načela Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, posebno da će se uzdržavati od pretnji upotrebom sile protiv teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti bilo koje države, da će poštovati postojeće granice i da će nesuglasice rešavati mirnim sredstvima. Oni takođe ponovo potvrđuju svoju odanost Završnom dokumentu iz Helsinkija, svim narednim dokumentima OEBS-a i ispunjavanju preuzetih obaveza u sferi razoružanja i kontrole naoružanja.

 3. Druge države-potpisnice ovog dokumenta će sarađivati sa Organizacijom severnoatlantskog ugovora u ispunjenju sledećih ciljeva:

  a. omogućavanje transparentnosti u nacionalnim procesima planiranja odbrane i budzetiranju;
  b. obezbeđenje demokratske kontrole odbrambenih snaga;
  c. održavanje sposobnosti i gotovosti za doprinos, u skladu sa ustavnim odredbama, operacijama pod okriljem UN i/ili u odgovornosti OEBS-a;
  d. razvoj kooperativnih vojnih odnosa sa NATO-om, sa svrhom zajedničkih planiranja, obuke i vežbi, da bi ojačali sopstvenu sposobnost da preuzmu misije održavanja mira, traganja i spašavanja, humanitarnih operacija i drugih koje naknadno mogu biti usaglašene.
  e. razvoj, na dugoročnoj osnovi, snaga koje bi bile bolje osposobljene za sadejstvo sa snagama država članica Severnoatlantskog saveza.

 4. Druge države potpisnice će podneti nadležnim organima NATO prezentacione dokumente, navodeći korake koje će preduzeti radi postizanja političkih ciljeva Partnerstva, kao i vojne i druge resurse, koji bi se mogli koristiti za aktivnosti Partnerstva. NATO će predložiti program vojnih vežbi partnerstva i drugih aktivnosti u skladu sa ciljevima Partnerstva. Na osnovu ovog programa i svog Prezentacionog dokumenta, svaka država potpisnica će razviti sa NATO Individualni program partnerstva.

 5. U pripremi i implementaciji individualnih programa partnerstva druge zemlje potpisnice mogu, uz vlastito finansiranje i uz saglasnost Saveza i, ukoliko je potrebno, relevantnih organa Belgije, uspostaviti svoje biroe za vezu sa Štabom NATO u Briselu. Ovo će omogućiti učešće na zasedanjima i u aktivnostima Severnoatlantskog saveta za saradnju, odnosno Partnerstva, kao i određenih drugih po pozivu. Zemlje potpisnice će takođe učiniti dostupnim ljudstvo, resurse, objekte i sposobnosti neophodne i adekvatne za izvođenje usaglašenog Programa Partnerstva. NATO će im pomagati, ukoliko je potrebno, u formulisanju i sprovođenju njihovih individualnih programa partnerstva.

 6. Druge zemlje potpisnice prihvataju sledeće izjave:

  • oni koji su predvideli učešće u misijama pomenutim u paragrafu 3(d) će učestvovati, gde je potrebno, u takvim vojnim vežbama NATO,
  • samostalno će finansirati svoje učešće u aktivnostima Partnerstva ili će učiniti napore na podeli troškova u izvođenju vežbe u kojima učestvuju,
  • mogu uputiti, nakon odgovarajućeg sporazuma, stalna lica za vezu u posebno Odeljenje za koordinaciju Partnerstva u Monsu (Belgija), koja će, pod okriljem Severnoatlantskog saveta, vršiti vojno planiranje neophodno za implementaciju programa Partnerstva,
  • oni koji učestvuju u planiranju i vojnim vežbama će imati pristup određenim tehničkim podacima NATO, relevantnih za interoperativnost,
  • na osnovu mera OEBS-a o planiranju odbrane, druge države potpisnice i države članice NATO će razmenjivati informacije o koracima koje su preduzele ili ih preduzimaju na promovisanju transparentnosti planiranja i budzetiranja odbrane i na osiguranju demokratske kontrole oružanih snaga,
  • mogu učestvovati u recipročnoj razmeni informacija o planiranju i budzetiranju odbrane, koje će se razvijati unutar Saveta evroatlantskog partnerstva, odnosno Partnerstva.

 7. U održavanju svoje privrženosti ciljevima Partnerstva, članice Severnoatlantskog saveza će:

  • razvijati sa drugim zemljama potpisnicama proces planiranja i revizije, kako bi stvorili osnovu za identifikovanje i ocenjivanje snaga i sposobnosti, koje te zemlje mogu staviti na raspolaganje za multinacionalnu obuku, vojne vežbe i operacije zajedno sa snagama Saveza,
  • promovisati vojnu i političku koordinaciju u Štabu NATO da bi se obezbedilo usmeravanje relevantno za aktivnosti Partnerstva sa drugim državama potpisnicama, uključujući planiranje, obuku, vojne vežbe i razvoj doktrina.

 8. NATO će se konsultovati sa svakim aktivnim učesnikom Partnerstva, ukoliko taj partner predviđa direktnu pretnju svom teritorijalnom integritetu, političkoj nezavisnosti ili bezbednosti.