Značke u Vojsci Srbije

Značke u Vojsci Srbije predstavljaju identifikaciju određenih profesionalnih, službenih i ličnih karakteristika pripadnika Vojske Srbije i doprinose individualnom osećaju pripadnosti kolektivu na osnovu ličnih i profesionalnih kvaliteta.

oznake-uniforma-vojska-srbije.jpg
Značke u Vojsci Srbije su izrađene adekvatnim tehnološkim postupkom.

Vrste značaka su:

Značka Vojnog kabineta predsednika RepublikeZnačka Vojnog kabineta predsednika Republike sastoji se od heraldičkih elemenata Velikog grba Republike Srbije. Značku Vojnog kabineta predsednika Republike predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini ovalni štit u bojama zastave Republike Srbije, položen na trouglove obojene u belo, plavo i crveno, čija je kompozicija identična trouglovima sa Standarte predsednika Republike, koji su sa spoljne strane oivičeni prstenom u boji zlata. Ovalni štit oivičen je tamnoplavim prstenom na čijem donjem delu je slovima u boji srebra ispisano: „VOJNI KABINET”, a u gornjem delu: „PREDSEDNIK REPUBLIKE”. Kompozicija srebrnog stilizovanog dvoglavog orla i krinova identična je kompoziciji orla i krinova koji se nalaze na Velikom Grbu Republike Srbije i pozicionirana je na polju boja zastave Republike Srbije ovalnog štita.

Značka Ministarstva odbrane


Značka Ministarstva odbrane

Značka Ministarstva odbrane se sastoji od heraldičkih elemenata grba Republike Srbije. Značku Ministarstva odbrane predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini beli ovalni štit položen na lovorov venac u boji srebra koji je u donjem delu obavijen trakom u bojama zastave Republike Srbije. Ovalni štit je oivičen tamnoplavim prstenom na čijem donjem delu je slovima u boji srebra ispisano: „MINISTARSTVO ODBRANE“, a u gornjem delu: „REPUBLIKA SRBIJA“. Kompozicija dvoglavog belog (srebrnog) orla i krinova je identična kompoziciji orla i krinova koja se nalazi na grbu Republike Srbije i pozicionirana je na belom polju ovalnog štita. 

Značka Generalštaba Vojske Srbije


Značka Generalštaba Vojske Srbije

Značka Generalštaba Vojske Srbije se sastoji od heraldičkih elemenata grba Vojske Srbije. Značku Generalštaba Vojske Srbije predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini plavi ovalni štit položen na hrastov venac u boji zlata koji je u donjem delu obavijen trakom u bojama zastave Republike Srbije. Ovalni štit je oivičen crvenim prstenom na čijem se donjem delu nalaze ukrštene sablje sečiva okrenutih nagore, a na gornjem donjem delu je slovima u boji zlata ispisano: „GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE“. Kompozicija dvoglavog belog (srebrnog) orla i krinova je identična kompoziciji orla i krinova koja se nalazi na grbu Republike Srbije i pozicionirana je na plavom polju ovalnog štita. 

Značka Komande Kopnene vojske


Značka Komande Kopnene vojske

Značka Komande Kopnene vojske se sastoji od heraldičkih elemenata grba Vojske Srbije na tamnocrvenom ovalnom polju koje je uokvireno prstenom u boji zlata. Značka Komande Kopnene vojske kao osnovnog i najstarijeg vida Vojske Srbije koristi usvojeni grb Vojske Srbije u kombinaciji sa tamnocrvenom bojom kao tradicionalnom bojom kopnenih jedinica. 

Značka Komande Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane


Značka Komande Ratnog vazduhoplovstva i PVO

Značka Komande Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane se sastoji od heraldičkih elemenata grba Vojske Srbije na ovalnom polju svetloplave boje koje je uokvireno prstenom u boji zlata. Dvoglavi orao je predstavljen sa raširenim krilima koja su karakterističan simbol ovog vida.

Značka Komande Komande za obuku


Značka Komande za obuku

Značka Komande Komande za obuku se sastoji od heraldičkih elemenata grba Vojske Srbije na ovalnom polju koje je po vertikali podeljeno na levo tamnocrveno i desno svetloplavo polje koje je uokvireno prstenom u boji zlata. Tamnocrvena boja je karakteristična boja kopnenih jedinica, a svetloplava boja se tradicionalno vezuje za jedinice Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane.

Značka Inspektorata odbrane


Značka Inspektorata odbrane

Značku Inspektorata odbrane predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini beli ovalni štit položen na lovorov venac u boji srebra. Ovalni štit je oivičen lentom u boji zlata na čijem gornjem delu je slovima u crnoj boji ispisano: „INSPEKTORAT ODBRANE“, a u donjem delu je arapskom brojkom u crnoj boji ispisana godina „1894“. Kompozicija dvoglavog belog (srebrnog) orla i krinova je identična kompoziciji orla i krinova koja se nalazi na grbu Republike Srbije i pozicionirana je na tamno plavom polju ovalnog štita koja je oivičena srebrnom bojom.

Značka Vojnoobaveštajne agencije


Značka Vojnoobaveštajne agencije

Značku Vojnoobaveštajne agencije predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini štit podeljen sa leva na desno ukoso na tri jednaka polja u bojama zastave Republike Srbije. Na sredini štita nalazi se krug u boji zlata na kojem je u gornjem delu slovima u crnoj boji ispisano: „VOJNOOBAVEŠTAJNA AGENCIJA“. Krug je sa leve strane u donjem delu oivičen maslinovom grančicom, a sa desne strane hrastovom grančicom koje su povezane trakom u bojama zastave Republike Srbije. U sredini kruga nalazi se stilizovani prikaz sove plave boje.

Značka Vojnobezbednosne agencije


Značka Vojnobezbednosne agencije

Značku Vojnobezbednosne agencije predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini štit koji ima tamnocrvenu podlogu. Na sredini štita je stilizovani prikaz dvoglavog belog (srebrnog) orla sa krilima u poletu prateći osnovu štita, okrenutim ka unutrašnjem delu štita. Na grudima dvoglavog orla nalazi se mali štit polukružnog oblika crvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa pojednim ocilom u svakom polju. Ocila su u boji srebra i okrenuta su ka spoljnim stranama štita. Sa leve i desne strane kandzi dvoglavog orla su krinovi u boji zlata, a iznad glave okružena krilima je kruna identična kompoziciji krune i krinova koji se nalaze na grbu Republike Srbije.

Značka Univerziteta odbrane


Značka Univerziteta odbrane

Značku Univerziteta odbrane predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini beli ovalni štit koji je sa leve strane oivičen lovorovim vencem, a sa desne strane hrastovim vencem u boji zlata. U dnu unutrašnjeg dela štita na pločici u boji zlata ispisana je crnom bojom arapskom brojkom godina osnivanja Univerziteta odbrane. Na sredini štita je stilizovani prikaz otvorene knjige plave boje, oivičen bojom zlata. Knjiga je po sredini presečena perom za pisanje u bojama zastave Republike Srbije na čijem vrhu se nalazi mali štit polukružnog oblika crvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakom polju. Ocila su srebrne boje i okrenuta su ka spoljnim stranama štita. Na sredini leve strane knjige su ukršteni mačevi bele boje sa sečivima okrenutim nagore i rukohvatima u zlatnoj boji iznad kojih se nalazi rozeta u boji zlata. Na sredini desne strane knjige je stilizovani prikaz Eskulapovog štapa oko kojeg se simbolično savija zmija. U donjem delu leve strane knjige je slovima u crnoj boji ispisano: „UNIVERZITET“, a u donjem delu desne strane knjige je istim slovima i u istoj boji ispisano: „ODBRANE“.

Značka Vojne akademije


Značka Vojne akademije

Značka Vojne akademije se sastoji od belog ovalnog štita položenog na lovorov i hrastov venac u boji zlata koji je u donjem delu obavijen trakom u bojama zastave Republike Srbije na čijem plavom polju je slovima u boji zlata ispisana deviza Vojne akademije: „ČAST JE NAŠA IMOVINA“. Ovalni štit je oivičen tamnoplavim prstenom na čijem gornjem delu je slovima u boji zlata ispisano: „VOJNA AKADEMIJA“. Unutrašnji deo štita po vertikali podeljen je na levo tamnocrveno i desno plavo polje dok je u sredini na ukrštenim mačevima položena otvorena knjiga sa stilizovanim tekstom iznad kojeg se nalazi rozeta. U dnu unutrašnjeg dela štita u boji zlata arapskom brojkom ispisana je godina osnivanja Vojne akademije.

Značka Vojnomedicinske akademije


Značka Vojnomedicinske akademije

Značku Vojnomedicinske akademije predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini štit u crvenoj boji na kojem je prateći ivicu štita na tamnoplavoj podlozi slovima u boji zlata na vrhu štita ispisano: „SRBIJA“, sa leve strane: „VOJNOMEDICINSKA“, a sa desne strane: „AKADEMIJA BEOGRAD“. Na sredini štita je stilizovani prikaz grba Vojske Srbije. Na grudima dvoglavog belog (srebrnog) orla nalazi se mali štit polukružnog oblika tamnoplave boje na čijoj sredini je stilizovani prikaz Eskulapovog štapa oko kojeg se simbolično savija zmija. Ispod stilizovanog grba u boji zlata arapskom brojkom ispisana je godina osnivanja Vojnomedicinske akademije.

Značke za službenu identifikaciju


Značke za službenu identifikaciju označavaju službeno svojstvo lica na osnovu stručnog zvanja ili formacijske dužnosti. Značke za službenu identifikaciju definisane su na osnovu potreba organizacionih jedinica Ministarstva odbrane ili organizacionih jedinica Generalštaba Vojske Srbije.

Značka načelnika Generalštaba Vojske Srbije


Značka načelnika Generalštaba Vojske Srbije

Značka načelnika Generalštaba Vojske Srbije sastoji se od heraldičkih elemenata koji bliže određuju vidove Kopnene vojske i Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i rod rečnih jedinica.

Značka načelnika Generalštaba Vojske Srbije predstavlja heraldičku kompoziciju stilizovanog venca koji je sa leve strane lovorov, a sa desne hrastov u boji zlata u čijem se unutrašnjem delu nalazi sidro preko kojeg je stilizovani prikaz krila u poletu sa pet redova pera na kojima je po sredini ukrštena topovska cev sa puškom. Na gornjoj strani venca nalazi se kruna identična kompoziciji krune koja se nalazi na grbu Republike Srbije, a na donjoj strani venca je oznaka pripadnosti Vojsci Srbije.

Značka inspektora


Značka inspektora

Značku inspektora predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini beli ovalni štit. Ovalni štit je oivičen lentom u boji zlata na čijem gornjem delu je slovima u crnoj boji ispisano: „INSPEKTOR“, a u donjem delu arapskom brojkom u crnoj boji ispisan je broj značke. Kompozicija dvoglavog belog (srebrnog) orla i krinova je identična kompoziciji orla i krinova koja se nalazi na grbu Republike Srbije i pozicionirana je na tamnoplavom polju ovalnog štita koji je oivičen srebrnom bojom.

Značke za ličnu identifikaciju


Značke za ličnu identifikaciju označavaju lični identitet koji je predstavljen prvim slovom imena, tačkom i punim prezimenom.Značke za ličnu identifikaciju izrađuju se na osnovu taktičkotehničkih zahteva i usvojenog idejnogrešenja.

Značke za ličnu identifikaciju

Značka za ličnu identifikaciju za svečanu i službenu uniformu izrađuje se na plastičnoj pločici crne boje na kojoj su velikim slovima ugravirani prvo slovo imena, tačka i prezime. Ugravirana ćirilička ili latinička slova su svetlosive boje (font arial).Značka za ličnu identifikaciju sa ćiriličkim natpisom koristi se u toku svih aktivnosti u zemlji, osim u toku realizacije aktivnosti iz oblasti međunarodne vojne saradnje (zavisno od govornog područja). Značka za ličnu identifikaciju sa latiničkim natpisom koristi se u toku svih aktivnosti van zemlje (zavisno od govornog područja).

Značka za ličnu identifikaciju za terensku uniformu izrađuje se na tkanoj podlozi u boji uniforme (tehnikom žakar tkanja) na kojoj su velikim slovima utkani prvo slovo imena, tačka i prezime. Utkana ćirilička ili latinička slova su crne boje (font arial). Pored značke za ličnu identifikaciju, za terensku uniformu izrađuje se identifikaciona pločica. Identifikaciona pločica je pravougaonog oblika zaobljena na uglovima. Izrađuje se u paru od metala, dimenzija 50 × 28 mm i nosi se oko vrata na lančiću. Lančić se izrađuje u paru od metalnih kuglica, jedan lančić je dužine 760 mm, a drugi je dužine100 mm. Na identifikacionoj pločici, u pet redova (jedan ispod drugog), reljefno su utisnuti: ime, prezime, identifikacioni broj, krvna grupa i veroispovest. Svaki red ima trinaest znakova. Identifikacioni broj predstavlja početno slovo prezimena, imena jednog od roditelja i imena, dan, mesec i poslednja dva broja godine rođenja i broj 1 zamuški pol odnosno broj 2 za ženski pol.