Prijava na dobrovoljno služenje vojnog roka

Oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem Ministarstvo odbrane objavljuje najmanje dva meseca pre upućivanja na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.

pripadnici-specijalne-brigade-na-logorovanju.jpg
Zainteresovano lice prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem podnosi nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.

Izborni postupak


Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu poziva prijavljene kandidate pojedinačnim pozivom na izvršenje lekarskog pregleda. Centar MO za lokalnu samoupravu obezbeđuje kandidatima prevoz ili isplatu naknade putnih troškova u vezi sa utvrđivanjem ocene sposobnosti za vojnu službu.

Kandidat može odustati od dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem najkasnije pre obavljanja lekarskog pregleda, ako o tome, u pisanoj formi, obavesti centar MO za lokalnu samoupravu kod koga se vodi u evidenciji.

Kandidat za koga je donet akt o upućivanju na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem može na lični zahtev odustati od služenja vojnog roka iz sledećih razloga:

 • bolesti ili povrede,
 • rođenja deteta,
 • sklapanja braka,
 • smrti ili teške bolesti člana zajedničkog domaćinstva,
 • upućivanja na školovanje,
 • zaposlenja,
 • elementarne nepogode kojom bi porodica kandidata bila dovedena u težak materijalni položaj.

Nakon izvršenih lekarskih pregleda, centar MO za lokalnu samoupravu utvrđuje rang-listu prijavljenih kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste


Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste su:

 • utvrđen potreban broj vojnika za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem,
 • školska sprema,
 • ocena zdravstvene sposobnosti,
 • razlozi koje je kandidat naveo u prijavi za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.

Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata za pozivanje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrše regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga centara MO za lokalnu samoupravu.

Izbor potrebnog broj kandidata vrše regionalni centri MO na osnovu utvrđene konačne rang-liste kandidata za pozivanje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i Plana uputa, koji izrađuje i dostavlja Ministarstvo odbrane.

Sa izabranim kandidatima teritorijalno nadležni centar MO za lokalnu samoupravu zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Uput na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem


Centar MO za lokalnu samoupravu pojedinačnim pozivom poziva kandidate na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, najkasnije osam dana pre upućivanja u centar za obuku. Kandidat koji je izabran za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem aktom nadležnog organa dužan je da se javi u centar za obuku u vreme naznačeno u pozivu.

Šta opredeljuje gde će regrut biti regrutovan?


Na određivanje roda, službe i vojnoevidencione specijalnosti (VES) opredeljujuće utiču sledeći činioci:

 • psihofizičke sposobnosti regruta, koje se određuju na lekarskim pregledima i psihološkim ispitivanjima,
 • potrebe Vojske za specijalnostima radi popune njenih jedinica,
 • obrazovanje i stručna sposobnost regruta,
 • afiniteti, aktivnosti i interesovanja u civilstvu,
 • želja regruta da bude regrutovan u određeni rod-službu koju izražava prilikom regrutacije.

Kontakt


Sve ostale informacije mogu se dobiti putem telefona ili posredstvom elektronske pošte, na sledećim adresama:

Uprava za obaveze odbrane, MO
Telefon: 011/3203-042
Imejl: uoo@mod.gov.rs

Regionalni centar MO Beograd
Telefon: 011/3000-291
Imejl: regionalnicentarmobeograd@mod.gov.rs

Regionalni centar MO Novi Sad
Telefon: 021/547-964
Imejl: regionalnicentarmonovisad@mod.gov.rs

Regionalni centar MO Niš
Telefon: 018/524-223
Imejl: regionalnicentarmonis@mod.gov.rs

Regionalni centar MO Kragujevac
Telefon: 034/335-235
Imejl: regionalnicentarmokragujevac@mod.gov.rs

Regionalni centar MO Valjevo
Telefon: 014/220-215
Imejl: regionalnicentarmovaljevo@mod.gov.rs