Činovi u Vojsci Srbije

Vojni čin označava položaj vojnog lica u službi. U Vojsci Srbije činove imaju profesionalni vojnici, podoficiri i oficiri. Za svaki čin je propisana odgovarajuća oznaka na vojnoj uniformi.

Činovi vojnih lica su:

 • za profesionalnog vojnika – razvodnik, desetar i mlađi vodnik;
 • za podoficira – vodnik, vodnik prve klase, stariji vodnik, stariji vodnik prve klase, zastavnik i zastavnik prve klase;
 • za oficira: (1) u svim rodovima i službama, osim rečnih jedinica: potporučnik, poručnik, kapetan, kapetan prve klase, major, potpukovnik, pukovnik, brigadni general, general-major, general-potpukovnik i general; (2) u rečnim jedinicama: potporučnik, poručnik korvete, poručnik fregate, poručnik bojnog broda, kapetan korvete, kapetan fregate, kapetan bojnog broda, komodor, kontraadmiral, viceadmiral i admiral. 

Oznake činova u Vojsci Srbije


Oznake činova u Vojsci Srbije su:

1) oznake činova vojnika – činovi vojnika označavaju se širitom crne boje na terenskoj uniformi, a širitom crvene boje na svečanoj uniformi Garde, i to:

 • razvodnik – jedan prelomljen širit sa vrhom okrenutim nagore,
 • desetar – dva prelomljena širita sa vrhovima okrenutim nagore,
 • mlađi vodnik – tri prelomljena širita sa vrhovima okrenutim nagore;

2) oznake činova podoficira – činovi podoficira označavaju se širitom zeleno-drap boje na terenskoj uniformi, a širitom od srme u boji srebra na službenoj i svečanoj uniformi, i to:

 • vodnik – jedan prelomljen širit sa vrhom okrenutim nagore,
 • vodnik prve klase – dva prelomljena širita sa vrhom okrenutim nagore,
 • stariji vodnik – dva prelomljena širita sa vrhovima okrenutim nagore i jedan prelomljen širit savrhom okrenutim nadole,
 • stariji vodnik prve klase – tri prelomljena širita sa vrhovima okrenutim nagore i jedan prelomljen širit sa vrhom okrenutim nadole,
 • zastavnik – dva prelomljena širita sa vrhovima okrenutim nagore i dva prelomljena širita sa vrhovima okrenutim nadole, a između suprotno prelomljenih širita je element oznake čina zastavnika vida odnosno roda rečnih jedinica,
 • zastavnik prve klase – tri prelomljena širita sa vrhovima okrenutim nagore i dva prelomljena širita sa vrhovima okrenutim nadole, a između suprotno prelomljenih širita je element oznake čina zastavnika vida odnosno roda rečnih jedinica;

3) oznake činova oficira – činovi oficira, osim oficira roda rečnih jedinica, označavaju se rozetama i širitima zeleno-drap boje za terensku uniformu, rozetama i širitima u boji zlata na službenoj i svečanoj uniformi, i to:

 • potporučnik – jedna rozeta,
 • poručnik – dve rozete u nizu,
 • kapetan – tri rozete u nizu,
 • kapetan prve klase – četiri rozete u nizu,  
 • major – jedna rozeta oivičena sa leve i desne strane sa po jednim paralelno postavljenim širitom,
 • potpukovnik – dve rozete u nizu oivičene sa leve i desne strane sa po jednim paralelno postavljenim širitom,
 • pukovnik – tri rozete u nizu oivičene sa leve i desne strane sa po jednim paralelno postavljenim širitom,
 • brigadni general – jedna rozeta ispod koje je element oznake čina generala vida Kopnene vojske ili Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane,
 • general-major – dve rozete u nizu ispod kojih je element oznake čina generala vida Kopnene vojske ili Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane,
 • general-potpukovnik – tri rozete ispod kojih je element oznake čina generala vida Kopnene vojske ili Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane,
 • general – četiri rozete ispod kojih je element oznake čina generala vida Kopnene vojske ili Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane;

4) oznake činova oficira rečnih jedinica – činovi oficira roda rečnih jedinica i oficira koji nose uniformu roda rečnih jedinica označavaju se širitima u boji zlata na rukavima bluza službene zimske i svečane zimske uniforme, i to:

 • potporučnik – jedan širit širine 12 mm,
 • poručnik korvete – jedan širit širine 12 mm, a iznad njega jedan širit širine 6 mm,
 • poručnik fregate – dva širita širine po 12 mm,
 • poručnik bojnog broda – dva širita širine po 12 mm, a između njih jedan širit širine 6 mm,
 • kapetan korvete – tri širita širine po 12 mm,
 • kapetan fregate – tri širita širine po 12 mm, a iznad njih jedan širit širine 6 mm,
 • kapetan bojnog broda – četiri širita širine po 12 mm,
 • komodor – jedan širit širine 40 mm, a iznad njega jedan širit širine 12 mm,
 • kontraadmiral – jedan širit širine 40 mm, a iznad njega dva širita širine po 12 mm,
 • viceadmiral – jedan širit širine 40 mm, a iznad njega tri širita širine po 12 mm,
 • admiral – jedan širit širine 40 mm, a iznad njega četiri širita širine po 12 mm;

5) oznake činova kadeta – činovi kadeta označa vaju se prelomljenim širitima crvene boje i u boji srebra, i to:

 • kadet – nema prelomljen širit, ima samo deo podloge od srme u boji zlata,
 • kadet razvodnik – jedan prelomljen širit crvene boje sa vrhom okrenutim nagore iznad dela podloge od srme u boji zlata,
 • kadet desetar – dva prelomljena širita crvene boje sa vrhovima okrenutim nagore iznad dela podloge od srme u boji zlata,
 • kadet mlađi vodnik – tri prelomljena širita crvene boje sa vrhovima okrenutim nagore iznad dela podloge od srme u boji zlata,
 • kadet vodnik – jedan prelomljen širit u boji srebra sa vrhom okrenutim nagore iznad dela podloge od srme u boji zlata,
 • kadet stariji vodnik – dva prelomljena širita u boji srebra sa vrhovima okrenutim nagore iznad dela podloge od srme u boji zlata i jedan prelomljen širit u boji srebra sa vrhom okrenutim nadole preko podloge od srme u boji zlata,
 • kadet stariji vodnik prve klase – tri prelomljena širita u boji srebra sa vrhovima okrenutim nagore iznad dela podloge od srme u boji zlata i jedan prelomljen širit u boji srebra sa vrhom okrenutim nadole preko podloge od srme u boji zlata;

6) činovi slušalaca Kursa za rezervne oficire označavaju se širitima crvene boje i u boji srebra na terenskoj uniformi, i to:

 • slušalac – nema širit, ima samo deo podloge od srme u boji srebra,
 • slušalac razvodnik – jedan prelomljen širit crvene boje sa vrhom okrenutim nagore iznad dela podloge od srme u boji srebra,
 • slušalac desetar – dva prelomljena širita crvene boje sa vrhovima okrenutim nagore iznad dela podloge od srme u boji srebra,
 • slušalac mlađi vodnik – tri prelomljena širita crvene boje sa vrhovima okrenutim nagore iznad dela podloge od srme u boji srebra,
 • slušalac vodnik – jedan prelomljen širit u boji srebra sa vrhom okrenutim nagore iznad dela podloge od srme u boji srebra.