Vojne spomen-medalje

Vojne spomen-medalje su posebna vojna priznanja koja se dodeljuju za ostvarene rezultate u vojnoj službi, uspešno realizovane određene aktivnosti vojnog karaktera i ukupan doprinos sistemu odbrane Republike Srbije.

medalje-dan-drzavnosti-15022015-foto-darimir-banda-mc-odbrana.jpg

Vojne spomen-medalje


Vojne spomen-medalje podrazumevaju posebna vojna priznanja koja se dodeljuju profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije na dužnosti u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane i drugim državnim organima i pravnim licima, komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama ukojima se ne obavljaju poslovi iz nadležnosti Ministarstva odbrane, a koje su funkcionalno i organizaciono vezane za Ministarstvo odbrane za ostvarene rezultate u vojnoj službi, uspešno realizovane određene aktivnosti vojnog karaktera i ukupan doprinos sistemu odbrane Republike Srbije.

Vojne spomen-medalje su:


Vojne spomenice


Vojne spomenice podrazumevaju posebna vojna priznanja koja se dodeljuju prilikom obeležavanja jubilarnih godišnjica Vojske Srbije, u skladu sa Odlukom o određivanju Dana Vojske Srbije i ostalih vojnih praznika u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i za učešće na združenim taktičkim vežbama i sličnim međunarodnim aktivnostima.


Izgled vojnih spomen-medalja i vojnih spomenica


Medalja je izrađena od legure metala, tehnikom preciznog livenja, finalizacijom u boji patiniranog srebra ili patiniranog zlata, dimenzija 40 × 40 mm, u skladu s idejnim rešenjem.

Traka je izrađena tkanjem od svilenog konca, dimenzija 35 × 50 mm, oivičena dvema gredicama koje su izrađene od legure metala, tehnikom preciznog livenja, finalizacijom u boji patiniranog srebra ili patiniranog zlata, dimenzija 40 × 3 mm, u skladu s idejnim rešenjem. Donja gredica ima alku za kačenje medalje.

Vrpca je izrađena tkanjem od svilenog konca, u bojama trake, dimenzija 35 × 10 mm. Na vrpcu se postavljaju aplikacije, u skladu s idejnim rešenjem.

Aplikacije su izrađene od legure metala, tehnikom preciznog livenja, finalizacijom u boji patiniranog srebra ili patiniranog zlata, u skladu s idejnim rešenjem.

Kutije za vojne spomen-medalje i vojne spomenice su plastificirane sa duplom plišanom podlogom, kobaltnoplave boje, dimenzija 170 × 190 mm. Na poklopcu kutije je naziv vojne spomen-medalje ili vojne spomenice.

Uverenje o priznanju je dimenzija 165 × 185 mm sa utisnutim suvim žigom. Ime i prezime i odgovarajući tekst, u skladu s idejnim rešenjem, ispisuju se krasnopisom, ćiriličkim pismom. Uverenje o priznanju se nalazi u kutiji ispod vojne spomen-medalje ili vojne spomenice.

Vojna spomen-medalja za revnosnu vojnu službu


Motiv na vojnoj spomen-medalji za revnosnu vojnu službu je stilizovani prikaz srpskog vojnika Dragutina Matića sa fotografije Andre Popovića.

Medalje su izrađene u boji patiniranog zlata, oivičene stilizovanim prikazom lovorovog venca.

Vojna spomen-medalja za revnosnu službu

Traka je tamnoplave boje, oivičena purpurnom bojom sa obe strane.

Na vrpce se postavlja aplikacija – vertikalna linija u boji patiniranog zlata, zavisno od kategorije: za 10 godina – jedna linija, za 20 godina – dve linije i za 30 godina – tri linije.

Na reversu medalje nalazi se natpis: za 10 godina – „10 GODINA REVNOSNE VOJNE SLUŽBE“, za 20 godina – „20 GODINA REVNOSNE VOJNE SLUŽBE“ i za 30 godina – „30 GODINA REVNOSNE VOJNE SLUŽBE“.

Vojna spomen-medalja za ranjavanje u borbenim dejstvima


Motiv na vojnoj spomen-medalji za ranjavanje u borbenim dejstvima su dva ukrštena mača, čiji vrhovi i drške prelaze ivicu medalje, a preko njih je štit u bojama državne zastave.

Medalje su izrađene u boji patiniranog zlata, oivičene stilizovanim prikazom hrastovog venca.

Vojna spomen-medalja za ranjavanje u borbenim dejstvima

Na aversu vojne spomen-medalje za ranjavanje u borbenim dejstvima nalaze se dva ukrštena mača, čiji vrhovi i drške prelaze ivicu medalje, a preko njih je štit u bojama državne zastave.

Na reversu medalje nalazi se natpis: „ZA RANjAVANjE U BORBENIM DEJSTVIMA“.

Traka je tamnocrvene boje, oivičena žutom bojom sa obe strane i protkana vertikalnim linijama crvene boje.

Na vrpce se postavlja aplikacija – metalni hrastov list u boji patiniranog zlata, zavisno od kate-gorije: za jedno ranjavanje – jedan hrastov list, za dva ranjavanja – dva hrastova lista i za tri ranjavanja – tri hrastova lista.

Vojna spomen-medalja za učešće u borbenim dejstvima


Motiv na vojnoj spomen-medalji za učešće u borbenim dejstvima je stilizovani prikaz statue koja predstavlja personifikaciju Srbije, rad vajara Đorđa Jovanovića.

Medalje su izrađene u boji patiniranog zlata, oivičene stilizovanim prikazom hrastovog venca.

Vojna spomen-medalja za učešće u borbenim dejstvima

Na aversu vojne spomen-medalje za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije i na teritoriji Republike Srbije nalazi se stilizovani prikaz statue koja predstavlja personifikaciju Srbije, rad vajara Đorđa Jovanovića, u vidu devojke s vencem na glavi koja u desnoj ruci drži visoko podignutu baklju, a levom rukom pridržava štit na kojem je u plitkom reljefu prikazan srpski grb (krst sa ocilima). Pored devojke, s desne strane, u polukrugu je lovorova grančica, u boji patiniranog zlata.

Na reversu medalje je stilizovani prikaz jednog para ukrštenih mačeva – za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, dva para ukrštenih mačeva – za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije i tri para ukrštenih mačeva u boji patiniranog zlata – za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srbije, okružen s desne strane lovorovom grančicom, a s leve strane hrastovom grančicom.

Traka je tamnocrvene boje, oivičena tamnoplavom bojom sa obe strane.

Na vrpce se postavlja aplikacija – metalna dva ukrštena mača u boji patiniranog zlata, zavisno od kategorije: jedan par ukrštenih mačeva – za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, dva para ukrštenih mačeva – za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije i tri para ukrštenih mačeva – za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srbije.

Vojna spomen-medalja za učešće u multinacionalnim operacijama


Motiv na vojnoj spomen-medalji za učešće u multinacionalnim operacijama je stilizovani prikaz simbola misije – opštih, logističkih i komandno-štabnih dužnosti.

Medalje su izrađene u boji patiniranog srebra, oivičene stilizovanim prikazom maslinovog venca.

Traka je svetloplave boje, oivičena zelenom, plavom i tamnocrvenom bojom sa obe strane, zavisno od kategorije. Za komandno-štabne dužnosti, traka je po sredini protkana vertikalnom linijom zelene, plave i tamnocrvene boje, zavisno od kategorije.

Na vrpce se postavljaju aplikacije – metalne maslinove grančice u boji patiniranog srebra za opšte i logističke dužnosti – jedna do četiri maslinove grančice koje predstavljaju broj misija, a aplikacija za petu misiju je metalna maslinova grančica u boji patiniranog zlata.

Vojna spomen-medalja za učešće u MnOp na opštim i logističkim dužnostima

Na vrpce se postavljaju aplikacije – po jedna vertikalna linija zelene, plave i tamnocrvene boje preko kojih su metalne maslinove grančice u boji patiniranog srebra za komandno-štabne dužnosti – jedna do četiri maslinove grančice koje predstavljaju broj misija, a aplikacija za petu misiju je metalna maslinova grančica u boji patiniranog zlata.

Vojna spomen-medalja za učešće u MnOp na komandnim i štabnim dužnostima

Na aversu medalje za učešće u multinacionalnim operacijama koje se dodeljuju za opšte dužnosti je stilizovani prikaz Zemljine kugle iznad koje je golub mira sa maslinovom grančicom u kljunu.
 
Na reversu medalje nalaze se naziv misije i godina učešća.

Traka je svetloplave boje, oivičena zelenom bojom, a za komandno-štabne dužnosti po sredini je protkana vertikalnom linijom zelene boje.

Na aversu medalje za učešće u multinacionalnim operacijama koje se dodeljuju za logističke dužnosti je stilizovani prikaz mača i zmije – vojne oznake sanitetske službe.

Na reversu medalje nalaze se naziv misije i godina učešća.

Traka je svetloplave boje, oivičena plavom bojom, a za komandno-štabne dužnosti po sredini je protkana vertikalnom linijom plave boje.

Na aversu medalje za učešće u multinacionalnim operacijama koje se dodeljuju za komandno-štabne dužnosti je stilizovani prikaz Zemljine kugle preko koje se nalazi krst sa četiri ocila.

Na reversu medalje nalaze se naziv misije i godina učešća.

Traka je svetloplave boje, oivičena tamnocrvenom bojom, a za komandno-štabne dužnosti po sredini je protkana vertikalnom linijom tamnocrvene boje.

Vojna spomen-medalja za izuzetne rezultate u vojnoj službi


Motiv na vojnoj spomen-medalji za izuzetne rezultate u vojnoj službi za oficira, podoficira, profesionalnog vojnika i vojnog odnosno državnog službenika i vojnog nameštenika odnosno nameštenika je stilizovani prikaz oznake pripadnosti Vojsci Srbije, u skladu sa Pravilom o grbu Vojske Srbije, vojnim zastavama, vojnim oznakama i drugim simbolima i obeležjima Vojske Srbije.

Medalje su izrađene u boji patiniranog zlata, oivičene stilizovanim prikazom lovorovog venca.

Na aversu medalje za izuzetne rezultate u vojnoj službi koje se dodeljuju oficiru, podoficiru, profesionalnom vojniku i vojnom odnosno državnom službeniku i vojnom namešteniku odnosno namešteniku je stilizovani prikaz oznake pripadnosti Vojsci Srbije. Pored oznake pripadnosti Vojsci Srbije, s desne strane, u polukrugu je lovorova grančica, a s leve strane hrastova grančica, u boji patiniranog zlata.

Vojna spomen-medalja za izuzetne rezultate u vojnoj službi za oficira

Na reversu medalje nalazi se natpis: „ZA IZUZETNE REZULTATE U VOJNOJ SLUŽBI“.

Vojna spomen-medalja za izuzetne rezultate u vojnoj službi za podoficira

Traka je tamnoplave boje, oivičena crvenom bojom sa obe strane i po sredini protkana vertikalnom linijom u boji patiniranog zlata – za oficira, u boji patiniranog srebra – za podoficira i crvene boje – za profesionalnog vojnika.

Vojna spomen-medalja za izuzetne rezultate u vojnoj službi za profesionalnog vojnika
 
Traka je tamnoplave boje, oivičena belom bojom sa obe strane i po sredini protkana vertikalnom linijom u boji patiniranog zlata – za vojne i državne službenike i u boji patiniranog srebra – za vojne nameštenike i nameštenike.

Vojna spomen-medalja za izuzetne rezultate u vojnoj službi za vojnog nameštenika, odnosno nameštenika

Na vrpce se postavlja aplikacija – vertikalna linija u boji patiniranog zlata za oficire i vojne i državne službenike; u boji patiniranog srebra za podoficire, vojne nameštenike i nameštenike i crvene boje za profesionalne vojnike.

Vojna spomen-medalja za izuzetne rezultate u vojnoj službi za vojnog odnosno državnog službenika

Ova vojna spomen-medalja može se dodeliti najviše tri puta u jednoj kategoriji: jedna vertikalna linija – prvi put dodeljena, dve vertikalne linije – drugi put i tri vertikalne linije – treći put dodeljena.

Vojna spomen-medalja za dostignuća u sportu


Motiv na vojnoj spomen-medalji za dostignuća u sportu je stilizovani prikaz olimpijske baklje i atletske staze.

Medalja je izrađena u boji patiniranog zlata, oivičena stilizovanim prikazom lovorovog venca.

Vojna spomen-medalja za dostignuća u sportu

Na aversu vojne spomen-medalje za dostignuća u sportu je stilizovani prikaz olimpijske baklje i atletske staze. Pored olimpijske baklje, s desne strane, u polukrugu je lovorova grančica.

Na reversu medalje nalazi se natpis: „ZA DOSTIGNUĆA U SPORTU“.

Traka je crvene boje, oivičena sa obe strane žutom bojom.

Na vrpcu se postavlja aplikacija – metalna arapska brojka u boji patiniranog zlata, od jedan pa nadalje.

Ova vojna spomen-medalja može se dodeliti više puta.

Vojna spomen-medalja za doprinos sistemu odbrane Republike Srbije


Motiv na vojnoj spomen-medalji za doprinos sistemu odbrane Republike Srbije je stilizovani prikaz vojne oznake Ministarstva odbrane Republike Srbije, u skladu sa Pravilom o grbu Vojske Srbije, vojnim zastavama, vojnim oznakama i drugim simbolima i obeležjima Vojske Srbije.

Medalja za doprinos sistemu odbrane je izrađena u boji patiniranog srebra, dimenzija 50 mm (visina) i 40 mm (širina), oivičena stilizovanim prikazom lovorovog venca.

Vojna spomen-medalja za doprinos sistemu odbrane Republike Srbije

Traka je bele boje, oivičena sa obe strane svetloplavom bojom i po sredini protkana vertikalnom linijom u crvenoj boji, uz koju su sa obe strane šire vertikalne linije u boji patiniranog srebra.

Na vrpcu se ne postavlja aplikacija. Boje na vrpci su raspoređene kao i na traci.
 
Avers medalje za doprinos sistemu odbrane Republike Srbije predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini beli ovalni štit položen na lovorov venac srebrne boje koji je u donjem delu obavijen srpskom trobojkom. Ovalni štit je opervažen tamnoplavim prstenom na čijem donjem delu je slovima u boji patiniranog srebra ispisano: „MINISTARSTVO ODBRANE“, a u gornjem delu – „REPUBLIKA SRBIJA“. Kompozicija dvoglavog belog (srebrnog) orla i krinova je identična kompoziciji orla i krinova koji se nalaze na grbu Republike Srbije i pozicionirana je na belom polju ovalnog štita.

Na reversu medalje nalazi se natpis: „ZA DOPRINOS SISTEMU ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE“.

Vojna spomen-medalja za izuzetan doprinos sistemu odbrane Republike Srbije


Motiv na vojnoj spomen-medalji za izuzetan doprinos sistemu odbrane Republike Srbije je stilizovani prikaz vojne oznake Ministarstva odbrane Republike Srbije, u skladu sa Pravilom o grbu Vojske Srbije, vojnim zastavama, vojnim oznakama i drugim simbolima i obeležjima Vojske Srbije.

Medalja za izuzetan doprinos sistemu odbrane je izrađena u boji patiniranog srebra, dimenzija 50 mm (visina) i 40 mm (širina), oivičena stilizovanim prikazom lovorovog venca.

Vojna spomen-medalja za izuzetan doprinos sistemu odbrane Republike Srbije

Traka je bele boje, oivičena sa obe strane svetloplavom bojom i po sredini protkana vertikalnom linijom u crvenoj boji, uz koju su sa obe strane šire vertikalne linije u boji patiniranog zlata.

Na vrpcu se ne postavlja aplikacija. Boje na vrpci su raspoređene kao i na traci.

Avers medalje za izuzetan doprinos sistemu odbrane Republike Srbije predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini beli ovalni štit položen na lovorov venac srebrne boje koji je u donjem delu obavijen srpskom trobojkom. Ovalni štit je opervažen tamnoplavim prstenom na čijem donjem delu je slovima u boji patiniranog srebra ispisano: „MINISTARSTVO ODBRANE“, a u gornjem delu – „REPUBLIKA SRBIJA“. Kompozicija dvoglavog belog (srebrnog) orla i krinova je identična kompoziciji orla i krinova koji se nalaze na grbu Republike Srbije i pozicionirana je na belom polju ovalnog štita.

Na reversu medalje je natpis: „ZA IZUZETAN DOPRINOS SISTEMU ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE“.

Vojna spomenica za obeležavanje jubilarnih godišnjica Vojske Srbije


Motiv na vojnim spomenicama za obeležavanje jubilarnih godišnjica Vojske Srbije je stilizovaniprikaz grba Vojske Srbije, u skladu sa Pravilom o grbu Vojske Srbije, vojnim zastavama, vojnim oznakama i drugim simbolima i obeležjima Vojske Srbije.

Medalja je izrađena u boji patiniranog zlata, oivičena stilizovanim prikazom lovorovog venca.

Vojna spomenica za obeležavanje jubilarnih godišnjica Vojske Srbije

Na aversu medalje je stilizovani prikaz grba Vojske Srbije.

Na reversu medalje je natpis: „JUBILEJ VOJSKE SRBIJE“.

Traka je tamnoplave boje koja je od sredine oivičena sa obe strane žutom i crvenom bojom.

Na vrpcu se postavlja aplikacija – vertikalna linija u boji patiniranog zlata.

Ova vojna spomenica može se dodeliti najviše tri puta: jedna vertikalna linija – prvi put dodeljena, dve vertikalne linije – drugi put i tri vertikalne linije – treći put dodeljena.

Novo idejno rešenje vojne spomenice za obeležavanje jubilarnih godišnjica Vojske Srbije definiše se svake naredne desete godine povodom obeležavanja jubileja Vojske Srbije.

Vojne spomenice za učešće na združenim taktičkim vežbama i sličnim međunarodnim aktivnostima


Izgled vojnih spomenica za učešće na združenim taktičkim vežbama i sličnim međunarodnim aktivnostima definiše načelnik Generalštaba Vojske Srbije za svaku aktivnost posebno, a na predlog organizacione jedinice Generalštaba Vojske Srbije nadležne za ljudske resurse.