Koncept operativnih sposobnosti – evaluacija i izveštavanje (OCC E&F)

Savremeni pristup bezbednosti i odbrani menja tradicionalnu ulogu vojske, koja pored svoje osnovne namene da bude osposobljena za izvođenje širokog spektra borbenih operacija, treba da razvija kapacitete za učešće u multinacionalnim operacijama.

stit-2-evaluacija.jpg
Osnovna uloga vojski većeg broja zemalja na početku XXI veka je učešće u multinacionalnim operacijama prevencije i upravljanja krizama ili poslekonfliktnom procesu obezbeđenja i izgradnje mira i bezbednosti, koji se mogu odvijati u nacionalnim i međunarodnim okvirima.

Program Partnerstvo za mir potpuno je usmeren na praktične oblike saradnje, u kojima se partnerske države opredeljuju za aktivnosti, u skladu sa sopstvenim prioritetima. Saradnja u okviru Partnerstva za mir sprovodi se na onom nivou i onom brzinom koju samostalno određuje svaka partnerska država. Oblici i značaji saradnje podeljeni su u četiri nivoa, od kojih u „višem nivou” pripada Koncept operativnih sposobnosti.

Ciljevi Partnerstva za mir za Republiku Srbiju izrađeni su na osnovu Ministarskog uputstva, a u skladu sa Prezentacionim dokumentom koji je Republika Srbija dostavila NATO-u tokom 2008. godine. Njihovo težište je usmereno ka razvoju interoperabilnosti, operativnih sposobnosti za potrebe operacija Partnerstva za mir pod vođstvom NATO-a, sposobnosti koje su potrebne za reagovanje na rizike usled širenja oružja za masovno uništavanje i za odbranu od terorizma.

Interoperabilnost i operativne sposobnosti deklarisanih jedinica Vojske Srbije dostiže se implementacijom ciljeva partnerstva:

 • „Ocenjivanje i sertifikacija sposobnosti“,
 • „Doprinos u vidu borbene jedinice“ i
 • „Doprinos u vidu jedinice borbene podrške“.

Koncept operativnih sposobnosti – evaluacija i izveštavanje (Operational Capabilities Concept – Evaluation & Feedback),
(u daljem tekstu: Koncept operativnih sposobnosti), je program ili praktični alat kojim se izgrađuje, dostiže i verifikuje interoperabilnost i operativna sposobnost deklarisanih jedinica za učešće u NATO vođenim operacijama odgovora na krizu (CRO) i drugim operacijama. Odluka da se započne sa izradom Koncepta operativnih sposobnosti – evaluacija i izveštavanje (OCC E&F) doneta je na samitu NATO-a u Vašingtonu 1999. godine.

Koncept operativnih sposobnosti je otvoren za zemlje članice NATO-a, Programa Partnerstvo za mir, Mediteranskog dijaloga i Istambulske inicijative za saradnju i druge partnere širom sveta. 

Koncept operativnih sposobnosti

Formalno-pravni pristup NATO konceptu operativnih sposobnosti zasniva se na nezavisnoj i slobodnoj volji, kao i opredeljenim ambicijama partnerske zemlje, a osnovni uslov predstavlja deklarisanje jedne ili više jedinica u „bazen snaga“ Koncepta operativnih sposobnosti.

Od 15 zemalja članica Programa Partnerstvo za mir koje su prihvatile Koncept operativnih sposobnosti do sada je ukupno deklarisano 90 jedinica sa oko 13.000 vojnika.

Koncept operativnih sposobnosti je podeljen u dva nivoa, kroz koje deklarisane jedinice prolaze u periodu od oko četiri godine do dobijanja sertifikata o borbenoj gotovosti i to:

 • Nivo 1 – samoevaluacija (SEL-1) i NATO evaluacija (NEL-1), koji sadrži oblast interoperabilnosti i
 • Nivo 2 – samoevaluacija (SEL-2) i NATO evaluacija (NEL-2), koji sadrži oblast borbene gotovosti.

Na prvom nivou se proverava i ocenjuje oblast interoperabilnosti, koja obuhvata obuku, usavršavanje kadra, organizaciju, strukturu i opremu deklarisanih jedinica po NATO listi zadataka 3.0 (NTL 3.0).

Na drugom nivou se proverava i ocenjuje oblast borbene gotovosti po NATO metodologiji za evaluaciju kopnenih snaga (CREVAL) i po standardima Savezničke komande za operacije, nakon čega je jedinica sertifikovana za učešće u operacijama i izvršavanje deklarisanih misija i zadataka. Rok važnosti sertifikata za učešće u operacijama je 3 godine, nakon čega jedinica podleže novoj proveri i ocenjivanju samo na NATO evaluaciji (NEL-2).

U „bazen snaga“ Koncepta operativnih sposobnosti deklarisane su sledeće jedinice Vojske Srbije za učešće u multinacionalnim operacijama:

 • jedna motorizovana pešadijska četa,
 • dva voda vojne policije,
 • dva voda atomsko-biološko-hemijske odbrane (ABHO) i
 • jedna inžinjerijska četa opšte podrške.

Prednosti pristupanja Vojske Srbije Konceptu operativnih sposobnosti odlikuju se koristima koje ima Vojska Srbije, a samim tim i Republika Srbija, od kojih su najznačajniji:

 • Koncept predstavlja uređenu osnovu i platformu za dogradnju, reviziju i prilagođavanje nacionalnih doktrina, taktika, uputstava i pravila za jedinice koje se pripremaju za učešće u operacijama Evropske unije, Ujedinjenih nacija i u NATO vođenim multinacionalnim operacijama,
 • Praktičan mehanizam za izgradnju, održavanje i sertifikaciju interoperabilnosti i operativnih sposobnosti deklarisanih jedinica za učešće u multinacionalnim operacijama u skladu sa NATO standardima, koje priznaje Evropska unija i Ujedinjene nacije,
 • Omogućen otvoren pristup NATO publikacijama, standardima, procedurama i „naučenim lekcijama“ iz savremenih multinacionalnih operacija,
 • Pružanje mogućnosti za postavljanje nacionalnih štabnih oficira i podoficira za rad u NATO komandama,
 • Učešće deklarisanih jedinica u bilateralnim, multilateralnim i NATO kooperativnim vežbama i vežbama partnerskih zemalja,
 • Učešće oficira i podoficira na kursevima za evaluatore Koncepta operativnih sposobnosti u partnerskim zemljama i u NATO školama i
 • Široka osnova za unapređenje partnerstva i saradnje sa zemaljama članicama Programa Partnerstvo za mir i NATO Koncepta operativnih sposobnosti.

Polazeći od definicije operativnih sposobnosti, da one predstavljaju mogućnost Vojske Srbije ili njenih delova da u predviđenom vremenu i pod određenim standardima i uslovima ostvaruju željene operativne efekte kombinacijom snaga, sredstava i načina izvršenja zadataka, može se zaključiti da je Koncept operativnih sposobnosti moguće upotrebiti kao praktičan alat za dostizanje optimalne organizacione strukture, sistema obuke i komandovanja, opremljenosti i osposobljenosti deklarisanih jedinica i razvoja interoperabilnosti i operativnih sposobnosti deklarisanih jedinica Vojske Srbije za učešće u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svetu.