Amblemi u Vojsci Srbije

Amblemi u Vojsci Srbije predstavljaju stilizovani vizuelni identitet i suštinu Vojske Srbije, komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije, koji doprinose jačanju kolektiva i osećaja pripadnosti određenoj komandi, jedinici ili ustanovi.

amblemi-vojske-srbije-mc-odbrana-darimir-banda.jpg
Ambleme na terenskoj uniformi mogu nositi predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije i članovi Saveta za nacionalnu bezbednost, u skladu sa idejnim rešenjima.

Na terenskoj uniformi, iznad amblema je lučno postavljena lenta tamnozelene boje na kojoj je ćiriličkim slovima maslinastozelene boje ispisano: „ZA SLOBODU I ČAST OTADžBINE“.

Amblemi institucija van Ministarstva odbrane i Vojske Srbije


Amblem predsednika Republike


Amblem predsednika Republike Srbije

Amblem za terensku uniformu predsednika Republike je kvadratnog oblika na kojem se nalazi stilizovani prikaz Standarte predsednika Republike sa Velikim grbom Republike Srbije na sredini u punom koloru.

Amblem predsednika Narodne skupštine Republike Srbije


Amblem predsednika Narodne skupštine Republike Srbije

Amblem za terensku uniformu predsednika Narodne skupštine Republike Srbije je kvadratnog oblika na kojem se nalazi stilizovani prikaz Standarte Narodne skupštine Republike Srbije sa Velikim grbom Republike Srbije na sredini u punom koloru.

Amblem članova Saveta za nacionalnu bezbednost


Amblem članova Saveta za nacionalnu bezbednost

Amblem za terensku uniformu članova Saveta za nacionalnu bezbednost je pravougaonog oblika na kojem se nalazi stilizovani prikaz Državne zastave Republike Srbije sa Malim grbom Republike Srbije u punom koloru.

Amblem Vojnog kabineta predsednika Republike


Amblem Vojnog kabineta predsednika Republike

Amblem Vojnog kabineta predsednika Republike čini maslinastozeleni štit na kojem je stilizovani prikaz značke Vojnog kabineta predsednika Republike u maskirnoj varijanti za terensku uniformu.

Amblemi OJ Ministarstva odbrane


Amblem Ministarstva odbrane


Amblem Ministarstva odbrane

Amblem Ministarstva odbrane čini maslinastozeleni štit na kojem je stilizovani prikaz značke Ministarstva odbrane u maskirnoj varijanti za terensku uniformu.

Amblem Inspektorata odbrane


Amblem Inspektorata odbrane

Amblem Inspektorata odbrane čini maslinastozeleni štit na kojem je stilizovani prikaz značke Inspektorata odbrane u maskirnoj varijanti za terensku uniformu.

Amblem Vojnobaveštajne agencije


Amblem Vojnoobaveštajne agencije

Amblem Vojnobaveštajne agencije čini štit na kojem je stilizovani prikaz značke Vojnobaveštajne agencije u maskirnoj varijanti za terensku uniformu.

Amblem Vojnobezbednosne agencije


Amblem Vojnobezbednosne agencije

Amblem Vojnobezbednosne agencije čini crni štit na kojem je stilizovani prikaz značke Vojnobezbed nosne agencije u maskirnoj varijanti za terensku uniformu.

Amblem Univerziteta odbrane


Amblem Univerziteta odbrane

Amblem Univerziteta odbrane čini maslinastoze leni štit na kojem je stilizovani prikaz značke Uni verziteta odbrane u maskirnoj varijanti za terensku uniformu.

Amblem Vojne akademije


Amblem Vojne akademije

Amblem Vojne akademije čini maslinastozeleni štit na kojem je stilizovani prikaz značke Vojne aka demije u maskirnoj varijanti za terensku uniformu.

Amblem Kadetske brigade


Amblem Kadetske brigade

Amblem Kadetske brigade čini štit oivičen linijom u boji zlata koji je po vertikali podeljen na levo tamnocrveno i desno plavo polje sa ukrštenim mačevima u boji zlata iznad kojih se nalazi rozeta u boji zlata. U dnu štita ispod mačeva u boji zlata ispisana je arapska brojka 1 koja simbolizuje prvog i jedinog.

Amblem Vojnomedicinske akademije


Amblem Vojnomedicinske akademije

Amblem Vojnomedicinske akademije čini štit na kojem je stilizovani prikaz značke Vojnomedicinske akademije u maskirnoj varijanti za terensku uniformu.

Amblem Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije


Amblem Medicinskog fakulteta VMA

Amblem Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije čini štit koji je oivičen linijom u boji zlata koji je po vertikali podeljen na levo tamnocrveno i desno plavo polje sa ukrštenim mačevima u boji zlata iznad kojih se nalazi rozeta u boji zlata. U dnu štita ispod mačeva je stilizovani prikaz Eskulapovog štapa u boji zlata oko kojeg se simbolično savija zmija.

Amblemi i znakovi Generalštaba Vojske Srbije i potčinjenih sastava


Amblem Generalštaba Vojske Srbije


Amblem Generalštaba Vojske Srbije

Amblem Generalštaba Vojske Srbije čini maslinastozeleni štit na kojem je stilizovani prikaz značke Generalštaba Vojske Srbije u maskirnoj varijanti za terensku uniformu.

Amblem Uprave vojne policije


Amblem Uprave vojne policije

Amblem Uprave vojne policije čini crni štit podeljen na četiri polja zlatnim krstom na kojem je krunisani dvoglavi srebrni orao zlatno oružan. Na grudima srebrnog orla nalazi se prsten u boji zlata sa dva bela ćirilička slova: „VP“ ispod kojeg su ukrštena dva pištolja – kubure „ledenice“.

Amblem Garde


Amblem Garde Vojske Srbije

Amblem Garde čini svetloplavi štit na kojem se nalazi dvoglavi beli (srebrni) orao (element grba Vojske Srbije) sa visoko podignutim krilima između kojih drži krunu kao simbol državnosti. Na borduri štita smenjuju se crveni, plavi i beli trouglovi kao tradicionalno označavanje počasnih vojnih jedinica na zastavama srpske vojske još od Prvog srpskog ustanka. Iznad štita lučno je postavljena lenta Ordena narodnog heroja koji je jedinica dobila 1958. godine.

Korišćenjem nacionalnih boja u borduri naglašava se izuzetna važnost Garde kao karakteristične jedinice Vojske Srbije koja, između ostalih zadataka, predstavlja zemlju tokom protokolarnih aktivnosti na najvišim državnim nivoima.

Amblem Centra za mirovne operacije


Amblem Centra za mirovne operacije

Amblem Centra za mirovne operacije čine svetloplavi štit i stilizovani prikaz kontinenata na Zemljinoj kugli koji se nalazi preko poprečne srednje trake u bojama zastave Republike Srbije. Asocijacija na znak Ujedinjenih nacija sa obeležjem Republike Srbije simbolizuje angažovanje pripadnika Vojske Srbije u mirovnim misijama.

Amblem Centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije


Amblem Centra za obuku jedinica za MnOp

Amblem Centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije čini štit tamnocrvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa dva ukrštena mača u boji zlata preko kojih je mali štit u boji srebra sa stilizovanim prikazom kontinenata na Zemljinoj kugli.

Amblem 224. centra za elektronska dejstva


Amblem 224. centra za elektronska dejstva

Amblem 224. centra za elektronska dejstva čini tamnocrveni štit na kojem se nalazi kompozicija sedmokrake munje u boji zlata (kao simbola električnog pražnjenja) koja izbija iz sečiva mača iste boje čime se povezuju pojmovi elektronskih dejstava i pripadnosti vojnoj jedinici.

Znak Vojnogeografskog instituta


Znak Vojnogeografskog instituta

Znak Vojnogeografskog instituta čini štit koji je po vertikali podeljen na levo tamnocrveno i desno svetloplavo polje na kojem je stilizovani prikaz trougla i globusa preko njegove površine i koji prelazi ivice trougla. Na globusu je stilizovani prikaz teodolita ispod kojeg se nalazi godina osnivanja Geografskog odeljenja u boji zlata, čiju tradiciju nastavlja Vojnogeografski institut. Vrh štita je odeljen linijom bele boje sa natpisom ćiriličkim slovima bele boje: „VOJNOGEOGRAFSKI INSTITUT“.

Amblem Centralne logističke baze


Amblem Centralne logističke baze

Amblem Centralne logističke baze čini tamnocrveni štit sa zupčanikom i trouglom u boji zlata koji su isprepletani u jedinstvenu formu.

Znak Tehničkog opitnog centra


Znak Tehničkog opitnog centra

Znak Tehničkog opitnog centra čini štit koji je po vertikali podeljen na levo tamnocrveno i desno svetloplavo polje. Na sredini štita u obliku nepravilnog kruga je skraćenica naziva ustanove ćiriličkim slovima tamnoplave boje: „TOC“ ispod kojeg je ispisana godina osnivanja Tehničkog opitnog centra. Vrh štita je odeljen linijom bele boje sa natpisom ćiriličkim slovima bele boje: „TEHNIČKI OPITNI CENTAR“.

Amblem Brigade veze


Amblem Brigade veze

Amblem Brigade veze čini tamnocrveni štit sa dve ukrštene stilizovane munje u boji zlata. Ukrštene stilizovane munje su tradicionalna oznaka telegrafista u srpskoj i jugoslovenskoj vojsci između dva svetska rata.

Amblem Centra za obuku putem simulacija


Amblem Centra za obuku putem simulacija

Amblem Centra za obuku putem simulacija čini tamnocrveni štit na kojem se nalazi kompozicija kruga koji se sastoji od tri jednake strelice koje prate njegovu putanju. Strelice su zelene, tamnoplave i na vrhu kruga svetloplave boje u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu. U sredini kruga je stilizovani prikaz šahovske figure skakača u beloj boji koji simbolizuje mogućnost manevra u svim pravcima.

Amblem Kriminalističko-istražne grupe


Amblem Kriminalističko-istražne grupe

Amblem Kriminalističko-istražne grupe čini crni štit koji je podeljen na četiri polja krstom u boji zlata na čijem je gornjem delu vertikalno prsten u boji zlata sa dva bela ćirilička slova: „VP“ i ispod kojeg su ukrštena dva pištolja – kubure „ledenice“ čiji rukohvati prelaze horizontalnu liniju krsta. U donjem delu krsta vertikalno je stilizovani prikaz gvozdene pesnice u boji srebra u kojoj su stilizovane munje u boji zlata sa čije leve strane je lovorov venac, a sa desne je hrastov venac u boji zlata.

Amblem Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“


Amblem Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“

Amblem Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“ čini crni štit koji je podeljen na četiri polja krstom u boji zlata na kojem je krilata kobra razjapljenih čeljusti omotana oko mača sa vrhom okrenutim nagore.

Amblemi i znakovi jedinica i ustanova Kopnene vojske


Amblem Komande Kopnene vojske


Amblem Komande Kopnene vojske

Amblem Komande Kopnene vojske čini maslinastozeleni štit na kojem je stilizovani prikaz značke Komande Kopnene vojske u maskirnoj varijanti za terensku uniformu.

Amblem Prve brigade kopnene vojske


Amblem Prve brigade Kopnene vojske

Amblem Prve brigade kopnene vojske čini veliki štit tamnocrvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa dva ukrštena mača u boji zlata preko kojih je mali štit u boji srebra sa arapskom brojkom 1 u boji zlata.

Amblem Druge brigade kopnene vojske


Amblem Druge brigade Kopnene vojske

Amblem Druge brigade kopnene vojske čini veliki štit tamnocrvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa dva ukrštena mača u boji zlata preko kojih je mali štit u boji srebra sa arapskom brojkom 2 u boji zlata.

Amblem Treće brigade kopnene vojske


Amblem Treće brigade Kopnene vojske

Amblem Treće brigade kopnene vojske čini veliki štit tamnocrvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa dva ukrštena mača u boji zlata preko kojih je mali štit u boji srebra sa arapskom brojkom 3 u boji zlata.

Amblem Četvrte brigade kopnene vojske


Amblem Četvrte brigade Kopnene vojske

Amblem Četvrte brigade kopnene vojske čini veliki štit tamnocrvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa dva ukrštena mača u boji zlata preko kojih je mali štit u boji srebra sa arapskom brojkom 4 u boji zlata.

Amblem Mešovite artiljerijske brigade


Amblem Mešovite artiljerijske brigade

Amblem Mešovite artiljerijske brigade čini crni štit sa dva ukrštena topa u boji zlata i čelično sivom zapaljenom bombom (granatom). Amblem se zasniva na tradicionalnom predstavljanju artiljerijskih jedinica, a crna boja je od sredine 19. veka tradicionalno obeležje artiljerije u srpskoj vojsci.

Amblem Rečne flotile


Amblem Rečne flotile

Amblem Rečne flotile čini štit čije je polje podeljeno talasastim rezom na gornje tamnocrveno i donje plavo polje sa sidrom u boji srebra preko oba polja. Sidro je tradicionalni simbol rečnih jedinica, a tamnocrvena boja označava pripadnost Kopnenoj vojsci.

Amblem 21. bataljona veze


Amblem 21. bataljona veze Kopnene vojske

Amblem 21. bataljona veze čini tamnocrveni štit sa dve ukrštene stilizovane munje u boji srebra. Na glavi štita je linijom u boji zlata odeljena arapska brojka 21 u boji srebra.

Amblem 246. bataljona atomsko-biološko-hemijske odbrane


Amblem 246. bataljona ABHO

Amblem 246. bataljona atomsko-biološko-hemijske odbrane čini na tri dela podeljen štit sa poljima u bojama zastave Republike Srbije. Na plavom polju nalaze se međunarodne oznake upozorenja za radioaktivnu, biološku i hemijsku opasnost.

Amblem Trećeg bataljona vojne policije


Amblem Trećeg bataljona vojne policije

Amblem Trećeg bataljona vojne policije čini crni štit koji je podeljen na četiri polja krstom u boji zlata na čijem je gornjem delu vertikalno prsten u boji zlata sa dva bela ćirilička slova: „VP“ ispod kojeg su ukrštena dva pištolja – kubure „ledenice“, čiji rukohvati prelaze horizontalnu liniju krsta. U donjem delu krsta, vertikalno crnom bojom ispisana je arapska brojka 3 sa čije leve strane je lovorov venac, a sa desne je hrastov venac u boji zlata.

Amblem Petog bataljona vojne policije


Amblem Petog bataljona vojne policije

Amblem Petog bataljona vojne policije Kopnene vojske čini crni štit koji je podeljen na četiri polja krstom u boji zlata na čijem je gornjem delu vertikalno prsten u boji zlata sa dva bela ćirilička slova: „VP“ ispod kojeg su ukrštena dva pištolja – kubure „ledenice“ čiji rukohvati prelaze horizontalnu liniju krsta. U donjem delu krsta, vertikalno crnom bojom ispisana je arapska brojka 5 sa čije leve strane je lovorov venac, a sa desne je hrastov venac u boji zlata.

Amblem Vojnog orkestra Niš


Amblem Vojnog orkestra Niš

Amblem Vojnog orkestra Niš Kopnene vojske čini tamnocrveni štit na kojem je stilizovani prikaz muzičkog instrumenta lire u boji zlata.

Znak Tehničkog remontnog zavoda „Čačak“


Znak Tehničkog remontnog zavoda Čačak

Znak Tehničkog remontnog zavoda „Čačak“ čini štit koji je po vertikali podeljen na levo tamnocrveno i desno svetloplavo polje na kojem je stilizovani prikaz zupčanika bele boje. Na sredini zupčanika je ćiriličko slovo: „R“ bele boje. Ispod zupčanika belom bojom ispisana je godina osnivanja Inžinjerijsko-tehničkog zavoda, čiju tradiciju nastavlja ova ustanova. Vrh štita je odeljen linijom bele boje sa natpisom ćiriličkim slovima bele boje: „TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD ’ČAČAK’“.

Amblemi i znakovi jedinica i ustanova RV i PVO


Amblem Komande Ratnog vazduhoplovstva i PVO


Amblem Komande RV i PVO

Amblem Komande Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane čini maslinastozeleni štit na kojem je stilizovani prikaz značke Komande Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane u maskirnoj varijanti za terensku uniformu.

Amblem 204. vazduhoplovne brigade


Amblem 204. vazduhoplovne brigade

Amblem 204. vazduhoplovne brigade čini svetloplavi štit sa oznakom vazduhoplovstva – rondelom (beli krst sa krugom u bojama zastave Republike Srbije) na kojoj je glava surog orla. Na glavi štita je linijom u boji srebra odeljena arapska brojka 204 u boji srebra.

Amblem 98. vazduhoplovne brigade


Amblem 98. vazduhoplovne brigade

Amblem 98. vazduhoplovne brigade čini svetloplavi štit sa oznakom vazduhoplovstva – rondelom (beli krst sa krugom u bojama zastave Republike Srbije) na kojoj je glava tigra. Na glavi štita je linijom u boji srebra odeljena arapska brojka 98 u boji srebra.

Amblem 250. raketne brigade za PVD


Amblem 250. raketne brigade za PVD

Amblem 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva čini svetloplavi štit na kojem se nalazi radarski radijus preko kojeg su ukrštena karakteristična sredstva kojima jedinice protivvazduhoplovne odbrane izvršavaju zadatke. Glava štita je crvene boje sa dve bele uspravne pruge između kojih je u boji srebra ispisana arapska brojka 250. Glava štita predstavlja lentu Ordena narodnog heroja koji je jedinica dobila 1999. godine za zasluge u odbrani od NATO agresije.

Amblem 126. brigade VOJIN


Amblem 126. brigade VOJIN

Amblem 126. brigade vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja čini svetloplavi štit na kojem se nalazi sova raširenih krila u boji srebra. Glava štita je crvene boje sa dve bele uspravne pruge između kojih se nalazi arapska brojka 126 u boji srebra. Glava štita predstavlja lentu Ordena narodnog heroja koji je jedinica dobila 1999. godine za zasluge u odbrani od NATO agresije.

Amblem 333. inžinjerijskog bataljona


Amblem 333. inžinjerijskog bataljona RV i PVO

Amblem 333. inžinjerijskog bataljona čini svetloplavi štit na kojem je stilizovani prikaz reke od tri bele talasaste linije sa po jednom kulom u boji srebra levo i desno, koje su povezane mostom u boji srebra. Na glavi štita je linijom u boji srebra odeljena arapska brojka 333 u boji srebra.

Amblem 210. bataljona veze


Amblem 210. bataljona veze RV i PVO

Amblem 210. bataljona čini svetloplavi štit na kojem su stilizovane munje u boji srebra. Na glavi štita je linijom u boji srebra odeljena arapska brojka 210 u boji srebra.

Znak Vazduhoplovnog zavoda „Moma Stanojlović“


Znak Vazduhoplovnog zavoda Moma Stanojlović

Znak Vazduhoplovnog zavoda „Moma Stanojlović“ predstavlja štit svetloplave boje na kojem je stilizovani prikaz repa aviona u obruču bele boje na kojem je po horizontali natpis ćiriličkim belim slovima: „MOMA“, a na levoj strani u gornjem delu je stilizovani prikaz zastave Republike Srbije. Ispod obruča ispisana je godina formiranja Aeroplanske radionice na aerodromu Mikra kraj Soluna. Vrh štita je odeljen linijom bele boje sa natpisom ćiriličkim slovima bele boje: „VAZDUHOPLOVNI ZAVOD ’MOMA STANOJLOVIĆ’“.

Znak Vazduhoplovnomedicinskog instituta


Znak Vazduhoplovnomedicinskog instituta

Znak Vazduhoplovnomedicinskog instituta predstavlja štit svetloplave boje na kojem je u donjem delu stilizovani prikaz dvoglavog orla na čijim grudima je štit bele boje na kojem se nalazi stilizovani prikaz Eskulapovog štapa u beloj boji oko kojeg se simbolično savija zmija. Ispod stilizovanog prikaza dvoglavog orla ispisana je godina formiranja male specijalizovane bolnice za pomoć obolelim i povređenim pilotima. Vrh štita je odeljen linijom bele boje sa natpisom ćiriličkim slovima bele boje: „VAZDUHOPLOVNOMEDICINSKI INSTITUT“.

Amblemi jedinica Komande za obuku


Amblem Komande Komande za obuku


Amblem Komande za obuku

Amblem Komande Komande za obuku čini maslinasto zeleni štit na kojem je stilizovani prikaz značke Komande Komande za obuku u maskirnoj varijanti za terensku uniformu.

Amblem Komandnog bataljona


Amblem Komandnog bataljona čini štit koji je po vertikali podeljen na levo tamnocrveno i desno svetloplavo polje sa stilizovanim prikazom mača postavljenog vertikalno po sredini u boji zlata.

Emblem of the Training Command HQ Battalion

Amblem Prvog centra za obuku


Amblem Prvog centra za obuku

Amblem Prvog centra za obuku čini štit podeljen po vertikali na levo tamnocrveno i desno svetloplavo polje sa ukrštenim mačevima u boji zlata. Iznad ukrštenih mačeva u boji zlata ispisana je arapska brojka 1.

Amblem Drugog centra za obuku


Amblem Drugog centra za obuku

Amblem Drugog centra za obuku čini štit podeljen po vertikali na levo tamnocrveno i desno svetloplavo polje sa ukrštenim mačevima u boji zlata. Iznad ukrštenih mačeva u boji zlata ispisana je arapska brojka 2.

Amblem Trećeg centra za obuku


Amblem Trećeg centra za obuku

Amblem Trećeg centra za obuku čini štit podeljen po vertikali na levo tamnocrveno i desno svetloplavo polje sa ukrštenim mačevima u boji zlata. Iznad ukrštenih mačeva u boji zlata ispisana je arapska brojka 3.

Amblem Centra za obuku Kopnene vojske

Amblem Centra za obuku Kopnene vojske

Amblem Centra za obuku Kopnene vojske čini štit koji je podeljen po vertikali na levo tamnocrveno i desno svetloplavo polje sa dve ukrštene puške u boji zlata koje simbolično podsećaju na osnovno oružje jedinica ovog vida.

Amblem komandi za razvoj teritorijalnih brigada


Amblemi komandi za razvoj teritorijalnih brigada

Amblem komandi za razvoj teritorijalnih brigada (Banatska, Beogradska, Timočka i Rasinska) čini štit koji je po vertikali podeljen na levo tamnocrveno i desno svetloplavo polje sa stilizovanim prikazom ukrštenog mača i puške u boji zlata.

Amblem Centra za obuku i usavršavanje podoficira


Amblem Centra za obuku i usavršavanje podoficira

Amblem Centra za obuku i usavršavanje podoficira čini štit koji je po vertikali podeljen na levo tamnocrveno i desno svetloplavo polje sa ukrštenim mačevima u boji srebra. Iznad ukrštenih mačeva u sredini je stilizovani prikaz čina zastavnika prve klase, a u donjem delu je otvorena knjiga u boji srebra.

Amblem Centra za obuku RV i PVO


Amblem Centra za obuku RV i PVO

Amblem Centra za obuku Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane čini štit koji je po vertikali podeljen na levo tamnocrveno i desno svetloplavo polje sa radarskim radijusom u boji zlata preko kojeg je soko u boji zlata raširenih krila kao simbol svih jedinica Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane.

Amblem Centra za obuku veze i informatike


Amblem Centra za obuku veze i informatike

Amblem Centra za obuku veze i informatike čini štit koji je po vertikali podeljen na levo tamnocrveno i desno svetloplavo polje na kojem se nalaze u boji zlata isprepleteni znak veze i mač vrhom okrenut nagore.

Amblem Centra ABHO


Amblem Centra ABHO

Amblem Centra atomsko-biološko-hemijske odbrane čini štit koji je po vertikali podeljen na levo tamnocrveno i desno svetloplavo polje na kojem se u boji zlata nalaze međunarodne oznake upozorenja za biološku opasnost u donjem delu tamnocrvenog polja, za hemijsku opasnost u donjem delu svetloplavog polja i za radioaktivnu opasnost po vertikali u gornjem delu štita.

Amblem Centra za obuku logistike


Amblem Centra za obuku logistike

Amblem Centra za obuku logistike čini štit koji je po vertikali podeljen na levo tamnocrveno i desno svetloplavo polje na kojem se nalaze isprepleteni zupčanik i trougao u boji zlata.

Amblem Intervidovskog poligona „Pasuljanske livade“


Amblem Intervidovskog poligona Pasuljanske livade

Amblem Intervidovskog poligona „Pasuljanske livade“ čini štit koji je po vertikali podeljen na levo tamnocrveno i desno svetloplavo polje sa stilizovanim prikazom ukrštenih mačeva u boji zlata preko kojih se nalazi prikaz mete.