Generalštab Vojske Srbije

Generalštab Vojske Srbije je najviši stručni i štabni organ za pripremu i upotrebu Vojske Srbije u miru i ratu. U sastavu je Ministarstva odbrane Republike Srbije i vrši poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i ovlašćenjima predsednika Republike i ministra odbrane.
Generalštab Vojske Srbije obavlja poslove koji se odnose na:

  • Izradu doktrinarnih dokumenata;
  • Izradu Plana upotrebe Vojske Srbije;
  • Izradu Plana mobilizacije Vojske Srbije;
  • Izradu smernica za izgradnju operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije;
  • Pripremu akata o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije;
  • Geotopografsko obezbeđenje i izradu geotopografskog materijala za potrebe odbrane i drugih korisnika van sistema odbrane;
  • Organizovanje mera pripravnosti na osnovu akata predsednika Republike ili ministra odbrane i
  • Druge poslove određene zakonom i aktima predsednika Republike ili ministra odbrane.

O radu i stanju u Vojsci Srbije, Generalštab Vojske Srbije obaveštava i izveštava predsednika Republike ili ministra odbrane.

Generalštab Vojske Srbije, u skladu sa zakonom i planovima odbrane, organizuje se i priprema za odbranu i obezbeđuje jedinstvo organizacije, pripreme i dejstva Vojske Srbije.

Generalštab Vojske Srbije vrši redovnu kontrolu i ocenjivanje operativnih i funkcionalne sposobnosti komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije.

Načelnik Generalštaba komanduje Vojskom Srbije u skladu sa zakonom i aktima komandovanja pretpostavljenih i najviši je stručni savetnik predsednika Republike Srbije i ministra odbrane za pripremu, organizovanje i upotrebu Vojske.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije je general Milan Mojsilović, koji je na ovoj dužnosti od 18. septembra 2018. godine. Zamenik načelnika Generalštaba je general-potpukovnik Želimir Glišović, koji je dužnost preuzeo 7. jula 2023. godine.

Unutrašnja organizacija Generalštaba


Unutrašnja organizacija Generalštaba Vojske Srbije izgrađena je na funkcionalnom principu. Organizacione jedinice Generalštaba Vojske Srbije su Kabinet, uprave i odeljenja.

Kabinet načelnika Generalštaba Vojske Srbije je uža unutrašnja jedinica u Generalštabu Vojske Srbije koja obavlja analitičke, operativno-planske i administrativne poslove za potrebe načelnika Generalštaba Vojske Srbije i njegovog zamenika; planira, priprema i organizuje radne i protokolarne aktivnosti načelnika i zamenika načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Uprava za  ljudske resurse (J-1) je organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije namenjena za objedinjavanje zadataka u personalnoj, moralno-psihološkoj i verskoj funkciji.

Uprava za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2) Generalštaba Vojske Srbije obavlja poslove koji se odnose na obaveštajno obezbeđenje Vojske Srbije, elektronska i protivelektronska dejstva Vojske Srbije, geotopografsko obezbeđenje sistema odbrane i podršku komandovanju specijalnim jedinicama Vojske Srbije.

Upravi su neposredno potčinjeni 224. centar za elektronska dejstva i Vojnogeografski institut „General Stevan Bošković“.

Operativna uprava (J-3) je uža unutrašnja jedinica Generalštaba Vojske Srbije nadležna za planiranje, organizovanje, koordinaciju, izvršenje i kontrolu poslova i zadataka u Vojsci Srbije iz operativne funkcije.

Upravi je neposredno potčinjen Centar za mirovne operacije.

Uprava za logistiku (J-4) je intervidovska organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije namenjena za planiranje, organizaciju i realizaciju logističke podrške Vojske Srbije, komandovanje potčinjenim jedinicama i izgradnju njihove operativne sposobnosti.

Upravi je neposredno potčinjena Centralna logistička baza.

Uprava za razvoj i opremanje (J-5) je organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije namenjena za opremanje naoružanjem i vojnom opremom, izradu planova naučnoizdavačke delatnosti za Vojsku Srbije, projektovanje organizacije i pripremu mobilizacije Vojske Srbije.

Upravi je neposredno potčinjen Tehnički opitni centar.

Uprava za telekomunikacije i informatiku (J-6) je intervidovska organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije namenjena za planiranje, organizovanje, koordinaciju i kontrolu telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Upravi su neposredno potčinjeni Brigada veze, Centar za komandno-informacione sisteme i informatičku podršku i Centar za primenjenu matematiku i elektroniku.

Uprava za obuku i doktrinu (J-7) je organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije namenjena za razvoj i upravljanje sistemom obuke u sistemu odbrane i za izradu doktrina i pravila za upotrebu Vojske.

Upravi je neposredno potčinjen Centar za obuku putem simulacija.

Odeljenje za finansije (J-8) je organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije nadležna za obavljanje poslova koji se odnose na finansijsko i materijalno poslovanje, i kontrolu nad upravljanjem i korišćenjem sredstava u Vojsci Srbije.

Odeljenje za civilno-vojnu saradnju (J-9) je organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije koja je nosilac poslova civilno-vojne saradnje u sistemu odbrane Republike Srbije.

Uprava vojne policije je organizacijska jedinica Generalštaba Vojske Srbije namenjena za planiranje, organizaciju, koordinaciju i kontrolu vojnopolicijskih poslova i zadataka za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Upravi su neposredno potčinjeni Kriminalističko-istražna grupa, Centar za usavršavanje kadrova vojne policije i Centar za operativno-tehničku podršku vojne policije.

Tradicije Generalštaba Vojske Srbije


Tradicije Generalštaba Vojske Srbije vezuju se za razvoj države. Naime, još 1835. godine pri Državnom savetu oformljeno je Odeljenje za vojna dela. Uredbom „Ustrojstvo Đeneralštaba“ iz 1876. godine formiran je Glavni đeneralštab, koji je imao tri odeljenja: operativno, geografsko i istorijsko, u ratu je preformiran u Vrhovnu komandu.

Promene u državi, od uređenja i teritorije do naziva, uslovljavale su i promene samog Generalštaba. Tako je Glavni đeneralštab srpske vojske menjao svoj naziv od Glavnog đeneralštaba Vojske Kraljevine Jugoslavije, Generalštaba Jugoslovenske armije, Generalštaba oružanih snaga SFRJ, Generalštaba Vojske Jugoslavije, Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore do današnjeg — Generalštab Vojske Srbije. Prelaskom sa vidovsko-rodovske na funkcionalnu organizaciju Generalštaba Vojske Srbije 2005. godine obezbeđeni su veća efikasnost i kvalitet realizacije funkcija i zadataka.

Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 2063 901
Telefaks: +381 (0) 11 3006 331
Imejl: vojska.srbije@vs.rs

Povezane vesti