Uprava za obuku i doktrinu (J-7)

Uprava za obuku i doktrinu (J-7) je intervidovska organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije namenjena za razvoj i upravljanje sistemom obuke u sistemu odbrane i za izradu doktrina i pravila za upotrebu Vojske.
Uprava za obuku i doktrinu (J-7) je nosilac funkcija obuka i doktrina za sistem odbrane. Upravi je neposredno potčinjen Centar za obuku putem simulacija.

Osnovni zadaci Uprave za obuku i doktrinu (J-7) su:

 • Razvoj, usavršavanje i upravljanje sistemom obuka;
 • Izrada sistemsko-normativnih dokumenata za obuku;
 • Planiranje, organizovanje i kordinacija nacionalnih i multinacionalnh vežbi;
 • Izrada sistemskih dokumenata i planiranje, organizovanje i realizacija sadržaja fizičke obuke i sporta u Vojsci;
 • Nosilac je razvoja osnovnih i izvedenih doktrinarnih dokumenata;
 • Nosilac je razvoja i implementacije sistema naučenih lekcija u Vojsci Srbije;
 • Prati i izučava razvoj doktrina u stranim oružanim snagama, razvoj tehnološkog faktora i njegov uticaj na razvoj doktrina;
 • Koordinira aktivnosti Vojske Srbije koji proističu iz članstva Republike Srbije u programu Partnerstvo za mir;
 • Nosilac je aktivnosti Vojske Srbije koje proističu iz učešća u Konceptu operativnih sposobnosti;
 • Prati, proučava i analizira iskustva iz operacija stranih oružanih snaga i Vojske Srbije;
 • Predlaže organizacione modele komandi i jedinica Vojske na osnovu pravila za upotrebu.

Tradicije Uprave za obuku i doktrinu (J-7)


Uprava je formirana 2005. godine kao Uprava za obuku (G-7) Generalštaba Vojske Srbije. Naredne godine Uprava je preformirana u Upravu za obuku i doktrinu (J-7), a 2007. godine postaje nosilac funkcije „obuka“ u sistemu odbrane i funkcije „doktrina“ u Vojsci Srbije. U 2010. godine formira se Centar za obuku putem simulacija, kao jedinica neposredno potčinjena Upravi za obuku i doktrinu (J-7).

Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 2063-955
Telefaks: +381 (0) 11 2063-451