63. padobranska brigada

63. padobranska brigada je taktička jedinica namenjena za prikupljanje obaveštajnih podataka i izvođenje operacija specijalnih snaga u operativnoj i strategijskoj dubini neprijatelja, primenom vertikalnog manevra.

Može se angažovati za izvođenje specijalnih borbenih aktivnosti i operacija od posebnog značaja (borbi sa manjim neprijateljskim vazdušnim desantima u vlastitoj pozadini, ubačenim izviđačko-diverzantskim i drugim grupama) kada je neophodno hitno, iznenadno i efikasno dejstvo.

Organizacijska struktura 63. padobranske brigade je prilagođena dodeljenoj misiji, a čine je: komanda, komandna četa, padobranske čete, padobranska četa veze, padobranska četa za obuku, padobranska četa za borbeno traganje i spasavanje i logistička četa.

Komandant 63. padobranske brigade je brigadni general Nenad Zonić.

Zadaci 63. padobranske brigade


63. padobranska brigada realizuje sledeće zadatke:

 • Izviđačka dejstva u operativnoj i strategijskoj dubini neprijatelja;
 • Diverzantska i protivdiverzantska dejstava;
 • Borbeno traganje i spasavanje;
 • Intervencije i zauzimanje i uništenje važnih rejona i objekata u pozadini neprijatelja;
 • Dezorganizovanje sistema komandovanja neprijatelja;
 • Obeležavanje ciljeva za dejstvo avijacije i artiljerije u pozadini neprijatelja;
 • Podrška desantiranju jedinica na ugroženom delu fronta i snabdevanje jedinica iz vazduha.

Osim navedenog, jedinica razvija i sposobnosti za učešće u multinacionalnim operacijama i obezbeđenje raspoloživosti snaga za pružanje podrške civilnim vlastima u protivterorističkim i protivpobunjeničkim operacijama. 

Obuka u 63. padobranskoj brigadi


U 63. padobranskoj brigadi se realizuja fizička, vatrena, taktička obuka, zatim taktička obuka specijalnih dejstava, topografija i obuka u posebnim uslovima, kao što je obuka u samostalnoj ishrani u prirodi, obuka u letnjoj i zimskoj alpinistici, obuka u skijanju i slično.

Posebna pažnja se posvećuje padobranskoj obuci, koja se realizuje kroz:

 • Osnovnu padobransku obuku, za pripadnike jedinice koji obavljaju padobransku službu, kroz koju se osposobljavaju pojedinci i jedinice za izvođenje borbenih zadataka primenom padobranskog desanta, a sastoji se od zemaljskog dela obuke i realizacije skokova desantnim padobranom;
 • Višu padobransku obuku, koja predstavlja napredni deo padobranske obuke, a za cilj ima osposobljavanje vojnih padobranaca za vršenje skokova na slobodno dejstvo, specijalnim padobranom tipa krilo, sa naoružanjem i opremom i na terene malih dimenzija, a načelno se sastoji od teoretskog dela obuke i realizacije skokova;
 • Kurs mlađih instruktora padobranstva, koji predstavlja metodsko osposobljavanje padobranaca sa završenom višom padobranskom obukom za izvođenje osnovne padobranske obuke i obavljanje dužnosti organa na skoku;
 • Kurs instruktora padobranstva, koji za cilj ima osposobljavanje mlađih instruktora padobranstva za izvođenje svih vrsta padobranskih skokova, svim tipovima padobrana namenjenih za izvršenje namenskih zadataka, kao i metodsko osposobljavanje za izvođenje naprednih oblika padobranske obuke.

Tradicije 63. padobranske brigade


Prvi padobranski bataljon, čije tradicije neguju padobranci 63. padobranske brigade, osnovan je uz pomoć savezničkih snaga 14. oktobra 1944. godine u vojnoj bazi kraj Barija, u Italiji.

Ubrzo se pokazuju prednosti padobranskih jedinica i obuke koju sprovode, posebno pri  selekciji ljudstva za poslove visokog rizika. Zbog toga je u Nišu 1967. godine formirana 63. padobranska brigada, koja se bitno razlikovala od prethodnih padobranskih jedinica. Jedinicu su sačinjavale padobranske čete, a izviđačka i diverzantska obuka preuzimaju primat. 

Nova prekretnica u razvoju padobranskih jedinica bila je pojava padobrana tipa krilo krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina. Novi padobrani su omogućavali specijalne desante i spuštanje veće grupe padobranaca sa velikih visina na terene malih dimenzija sa preprekama u okolini. Tako je 63. padobranska iz jedne vazdušno-desantne jedinice izrasla u specijalnu padobransku brigadu. Zahvaljujući uspešnom izvršavanju brojnih mirnodopskih i ratnih zadataka i vrhunskoj osposobljenosti, 63. padobranska brigada je zauzela prestižno mesto među specijalnim jedinicama Vojske Srbije.

Za pokazanu hrabrost i učinjena herojska dela tokom borbenih zadataka, 63. padobranska brigada je 1999. godine odlikovana Ordenom narodnog heroja.

U okviru organizacijskih promena iz 2006. godine, 63. padobranska brigada je preformirana u 63. padobranski bataljon u sastavu novoformirane Specijalne brigade. Staro ime i status jedinice vraćeni su odlukom predsednika Republike Srbije od 21. decembra 2019. godine, na osnovu koje je ponovo formirana 63. padobranska brigada, kao jedinica neposredno potčinjena načelniku Generalštaba Vojske Srbije.

Dan 63. padobranske brigade i krsna slava jedinice obeležavaju se 14. oktobra, na Dan vojnih padobranaca i Pokrov Presvete Bogorodice. 

Pored zakletve otadzbini, pripadnici 63. padobranske brigade daju zakletvu i jedinici:

„ZA OTADžBINU, ZA DRUGA, ZA PUŠKU, ZA VOJNIČKU I RATNIČKU ČAST, PADOBRANCI 63. PADOBRANSKE BRIGADE — RADE!“

Kontakt


Adresa: Ulica 63. padobranske brigade bb, 18 000 Niš
Telefon: +381 (0) 18 508 308
Telefaks: +381 (0) 18 508 350
Imejl: 63.padb@vs.rs

Povezane vesti