Operativna uprava (J-3)

Operativna uprava (J-3) je uža unutrašnja jedinica Generalštaba Vojske Srbije nadležna za planiranje, organizovanje, koordinaciju, izvršenje i kontrolu poslova i zadataka u Vojsci Srbije iz operativne funkcije.

Operativnoj upravi (J-3) je neposredno potčinjen Centar za mirovne operacije.

Načelnik Operativne uprave je general-major Tiosav Janković.

Poslovi i zadaci Operativne uprave (J-3)


U okviru Operativne funkcije, Operativna uprava (J-3) nadležna je za obavljanje sledećih poslova:

 • Operativni poslovi,
 • Planiranje upotrebe Vojske Srbije i
 • Ešeloniranje.

Zadaci Operativne uprave (J-3) u obavljanju navedenih poslova:

 • Priprema odluka predsednika Republike Srbije i načelnika Generalštaba Vojske Srbije o organizovanju i funkcionisanju sistema komandovanja u Vojsci Srbije,
 • Planiranje operacija Vojske Srbije,
 • Praćenje, analiza i predlaganje mera za unapređenje borbene gotovosti Vojske Srbije,
 • Planiranje uređenja i pripreme teritorije,
 • Planiranje razmeštaja Vojske Srbije u miru,
 • Planiranje i regulisanje ešeloniranja materijalnih rezervi u Vojsci Srbije,
 • Planiranje i organizovanje kontrola u Vojsci Srbije,
 • Planiranje, organizovanje i izvršenje obezbeđenja objekata, pokretnih stvari i ljudstva u Vojsci Srbije,
 • Planiranje i organizovanje rada, reda i službe u Vojsci Srbije,
 • Usaglašavanje pravila i propisa letenja vojnih vazduhoplova sa domaćim i međunarodnim civilnim pravnim normama,
 • Saradnja Vojske Srbije sa civilnim vazduhoplovnim vlastima,
 • Prevencija vanrednih događaja i događaja u Vojsci Srbije i
 • Saradnja sa međunarodnim snagama bezbednosti na Kosovu i Metohiji (KFOR).

Tradicije Operativne uprave (J-3)


Prvi oblik organizovanja operativnog i štabnog organa u vojsci na srpskom i jugoslovenskom prostoru uspostavljen je 5. februara 1876. godine, kada je formirano Operativno odeljenje u sastavu Glavnog đeneralštaba Vojske Kneževine Srbije, kao njegovo Prvo odeljenje. Odeljenje je obavljalo štabnu funkciju i operativne poslove za potrebe Glavnog đeneralštaba i za Ministarstvo vojske, koje je bilo nadređeno đeneralštabu.

U Kraljevini Srbije postojalo je Operativno odeljenje u Glavnom Đeneralštabu  koje 1900. godine menja naziv u Operacijsko odeljenje. U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1918–1929) i Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941) u Glavnom đeneralštabu takođe je formirano Operativno odeljenje. U Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije postojao je Operativni odsek sa sekcijama, a formiranjem Generalštaba Jugoslovenske armije, 1. marta 1945. godine, ponovo je formirano Operativno odeljenje, koje je 1947. godine preraslo u Prvu upravu.

Prilikom propisivanja delokruga rada i nadležnosti Prve uprave naglašavano je da je ona „vodeća uprava“ Generalštaba.

Sadašnja Operativna uprava (J-3) Generalštaba Vojske Srbije nastavlja tradiciju Operativnog odeljenja Glavnog đeneralštaba srpske vojske Kneževine Srbije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Prve uprave Generalštaba Jugoslovenske armije, Jugoslovenske narodne armije i Vojske Jugoslavije, i Uprave za operativne poslove (J-3) što ukazuje da je jedna od uprava sa najdužom tradicijom u Generalštabu. Sadašnji naziv dobila je nakon izvršenih organizacijskih promena 2020. godine.

Funkcije i zadaci Operativne uprave često su se menjali, dopunjavali i usklađivali sa načelima odbrane, ali su štabna funkcija i operativni poslovi neprekidno bili u težištu njenog rada. Zbog važnosti delokruga rada, popuna Uprave je vršena sa najiskusnijim i najstručnijim kadrovima.

Na rukovodećem mestu Uprave kroz istoriju promenilo se 66 načelnika. Ovom Upravom, u prošlosti, rukovodili su neki od najpoznatijih i najodgovornijih vojnih starešina, kao na primer đeneralštabni pukovnik Radomir Putnik, đeneralštabni pukovnik Petar Bojović, đeneralštabni potpukovnik Živojin Mišić, divizijski đeneral Živko Pavlović, đeneralštabni pukovnik Ljubomir Marić, đeneralštabni pukovnik Danilo Kalifatović general-pukovnik Rade Hamović i mnogi drugi.

Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 2063-817
Telefaks: +381 (0) 11 6005-053