Intervidovski poligon „Pasuljanske livade“

Intervidovski poligon „Pasuljanske livade“ je jedinica Komande za obuku čija je misija obezbeđenje uslova i podrška izvođenju kolektivne obuke jedinica Vojske Srbije i ostalih struktura sistema odbrane.

U sastavu IVP „Pasuljanske livade“ su komanda, logistički vod, vod za obezbeđenje obuke i vod za obezbeđenje objekata.

Komandant jedinice je potpukovnik Nebojša Lojpur. 

Zadaci IVP „Pasuljanske livade“


Zadaci koje izvršava IVP „Pasuljanske livade“ jesu:

  • usklađivanje i koordinacija aktivnosti jedinica na poligonu,
  • prihvat jedinica koje izvode planirane aktivnosti na poligonu,
  • logistička podrška jedinicama Vojske Srbije koje realizuju aktivnosti na poligonu,
  • održavanje, predaja i prijem sredstava ratne tehnike iz sastava poligona, za potrebe realizacije planiranih aktivnosti na poligonu,
  • popuna sredstava ratne tehnike pogonskim gorivom i mazivima.

IVP „Pasuljanske livade“ je formiran 16. novembra 2004. godine, a u sastavu Komande za obuku se nalazi se od 14. maja 2007. godine.

Kontakt


Adresa: Bulevar vojske 2, 35 230 Ćuprija
Telefon: +381 (0) 35 627-214
Telefaks: +381 (0) 35 627-214
Mejl: ivp@vs.rs