Obuka za dužnost vatrogasca u Vojsci Srbije

Petak, 23.7.2021 | Obuka
Na poligonima i u kabinetima Centra za obuku logistike u toku je obuka podoficira, profesionalnih vojnika i civilnih lica za dužnost vatrogasca u Vojsci Srbije. 

Tokom obuke, polaznici stiču znanja i veštine za gašenje požara, zaštitu pokretnih stvari i evakuaciju ljudstva, samostalno ili u sastavu vatrogasnih ekipa.

Programom obučavanja je predviđeno usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o organizaciji zaštite od požara u kasarnama i garnizonima Vojske Srbije, požarno-preventivnim merama, vatrogasnim sredstvima, kao i taktikama gašenja požara.

U okviru obuke biće realizovana i vežba u gašenju požara, kada će polaznici u praksi proveriti svoja znanja i veštine za gašenje različitih klasa požara formacijskim i priručnim vatrogasnim sredsvima.

Realizacijom obuke u Centru za obuku logistike za dužnost vatrogasca, sistem odbrane dobija obučene i osposobljene kadrove za obavljanje dužnosti u vatrogasnim ekipama koje formiraju jedinice Vojske Srbije.

Povezane vesti