Javni konkurs za prijem lica u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije u Vazduhoplovni zavod „Moma Stanojlović

Četvrtak, 1.4.2021 | Konkursi

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
JAVNI KONKURS
 
za prijem lica u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije
u radni odnos na neodređeno vreme
 
Naziv organizacione jedinice Vojske Srbije u kojoj se popunjavaju formacijska mesta
 
Vazduhoplovni zavod „Moma Stanojlović” Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane
 
Radna mesta koja se popunjavaju:
 1. metalostrugar, VKV, mesto službovanja Batajnica, 1 izvršilac;
 2. elektromehaničar, VKV, mesto službovanja Batajnica, 1 izvršilac;
 3. avio-tapetar, SSS, mesto službovanja Batajnica, 1 izvršilac;
 4. metalofarbar, VKV, mesto službovanja Batajnica, 2 izvršioca.
 
Opšti uslovi:
 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest (6) meseci;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.
 
POSEBNI USLOVI:
 
Radno mesto pod rednim brojem 1:
 • završena trogodišnja ili četvorogodišnja srednja tehnička ili mašinska škola, smer metalostrugar, specijalističko ili majstorsko obrazovanje ili VKV.
 Radno mesto pod rednim brojem 2:
 • završena trogodišnja ili četvorogodišnja srednja tehnička ili mašinska škola, smer avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova, specijalističko ili majstorsko obrazovanje ili VKV.
 Radno mesto pod rednim brojem 3:
 • završena četvorogodišnja srednja tehnička ili mašinska škola, smer tapetar-dekorater.
 Radno mesto pod rednim brojem 4:
 • završena trogodišnja ili četvorogodišnja srednja tehnička ili mašinska škola, smer metalofarbar, specijalističko ili majstorsko obrazovanje ili VKV.

Izborni postupak:
U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani Odlukom o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koji obuhvataju:
 • prosek ocena sa poslednjeg nivoa školovanja (40% od ukupnog broja bodova);
 • psihološka procena kandidata (30% od ukupnog broja bodova);
 • razgovor sa kandidatom (30% od ukupnog broja bodova);
 • medicinsko-zdravstvena procena i
 • bezbednosna provera.
 
Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni na procenu psiholoških kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se pomoću standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta i razgovora sa kandidatom biće obavešteni pisanim putem ili putem elektronske pošte na imejl adresu navedenu u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Za kandidate koji uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Izabrani kandidati pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad na formacijskom mestu na koje su konkurisali.
 
Mesto rada: Batajnica.
 
Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.
 
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
Vojni službenik Stajić Marko, telefon 011/3716-067.
 
Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: Poštom preporučeno na adresu: Vazduhoplovnog zavoda „Moma Stanojlović”, ul. Pukovnika Milenka Pavlovića 160, 11273 Batajnica, sa naznakom „za javni konkurs”.
 
Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, imejl adresa, redni broj formacijskog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeća dokumenta:
 • original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje nadležnog organa (ako je kandidat bio na službi u državnom organu) da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 • za formacijska mesta za koja je propisana KV, SSS, VKV prilažu se i original ili overene fotokopije svedočanstva za završen svaki razred srednje škole.
 
Svi dokazi prilažu se ili u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.
 
Napomena:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji (u opštini, sudu ili kod javnog beležnika) biće odbačene rešenjem.
 
Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, pri izboru za prijem dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik, odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.
 
Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.
 
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/2016 i 95/18 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na veb-sajtu Ministarstva odbrane (www.mod.gov.rs) i Vojske Srbije (www.vojska.mod.gov.rs). Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: 
 • uverenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uverenje iz MUP-a da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci;
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako formacijsko mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.
 
Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno na formacijsko mesto u organu u kojem radi ili rešenje da je neraspoređen.

Povezane vesti