Javni konkurs za prijem lica iz građanstva Gardu, u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije

Ponedeljak, 1.6.2020 | Konkursi

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
JAVNI KONKURS
 
za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije
u radni odnos na neodređeno vreme
 
radi popune radnih mesta u

I Naziv ustanove Vojske Srbije u kojoj se popunjavaju radna mesta:
 
Garda Vojske Srbije
 
Radna mesta koja se popunjavaju:
 1. radnik za spremanje prostorija PKV, 3 izvršioca;
 2. radnik za spremanje prostorija PKV, 2 izvršioca;
 3. dreser – konjanik KV, 1 izvršilac;
 4. uzgajivač KV, 1 izvršilac;
 5. potkivač KV, 1 izvršilac;
 6. vozač SSS, 1 izvršilac;
 7. pomoćni radnik KV, 3 izvršioca;
 8. instalater vodovoda i kanalizacije, VKV, 1 izvršilac;
 9. mesar KV, 1 izvršilac;
 10. pomoćni radnik PKV, 2 izvršioca; 
 11. mehaničar za vozila točkaše – vozač VKV, 1 izvršilac;
 12. elektromehaničar za vozila točkaše – vozač VKV, 1 izvršilac;
 13. mehaničar za pešadijsko naoružanje VKV, 1 izvršilac;
 14. vozač – čuvar KV, 1 izvršilac;
 15. vrtlar – čuvar KV, 1 izvršilac;
 16. pomoćni radnik PKV, 1 izvršilac;
 17. rukovalac poljoprivrednih mašina – čuvar KV, 2 izvršioca;
 18. pomoćni radnik – čuvar PKV, 1 izvršilac;
 19. pomoćni radnik PKV, 1 izvršilac.
    
Opšti uslovi:
 
 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu. 
 
Posebni uslovi:
 
Radna mesto na rednom broju 1, 2, 7, 10, 16. i 19:
 • završen 1. i 2. razred srednje škole.
 
Radno mesto na rednom broju 3:
 • 3. stepen stručne spreme, obrazovni profil dreser.
 
Radno mesto na rednom broju 4:
 • 3. stepen stručne spreme, obrazovni profil uzgajivač.
 
Radno mesto na rednom broju 5:
 • 3. stepen stručne spreme.
 
Radno mesto na rednom broju 6:
 • 4. stepen stručne spreme;
 • vozačka dozvola C kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 8:
 • 3. stepen stručne spreme iz građevine i specijalističko obrazovanje iz vodovodnih i kanalizacionih instalacija.
 
Radno mesto na rednom broju 9:
 • 3. stepen stručne spreme, obrazovni profil mesar.
 
Radno mesto na rednom broju 11:
 • 3. stepen stručne spreme i specijalizacija za mehaničara za vozila točkaše
 • vozačka dozvola C kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 12:
 • 3. stepen stručne spreme i specijalizacija za elektromehaničara za vozila točkaše
 • vozačka dozvola C kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 13:
 • 3. stepen stručne spreme i specijalizacija za mehaničara – oružar.
 
Radno mesto na rednom broju 14:
 • 3. stepen stručne spreme;
 • vozačka dozvola C kategorije;
 • odslužen vojni rok.
 
Radno mesto na rednom broju 15:
 • 3. stepen stručne spreme, obrazovni profil cvećar-vrtlar;
 • odslužen vojni rok.
 
Radno mesto na rednom broju 17:
 • 3. stepen stručne spreme;
 • vozačka dozvola F kategorije;
 • odslužen vojni rok.

Radno mesto na rednom broju 18:
 • završen 1. i 2. razred srednje škole;
 • odslužen vojni rok.
 
 
II Izborni postupak:

U izbornom postupku biće primenjeni kriterijumi propisani Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa („Službeni vojni list”, broj 13/19), a koji obuhvataju:
 
 • za radna mesta na rednom broju 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. i 17: prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (30% od ukupnog broja bodova), provera znanja i sposobnosti (20% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (10% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera;
 • za radna mesta na rednom broju 1, 2, 7, 10, 16, 18. i 19: prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (40% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.
 
Provera znanja i sposobnosti sprovodi se tako što kandidat na testu znanja odgovara na pitanja biranjem jednog tačnog odgovora ili više tačnih odgovora. Provera znanja i sposobnosti vrednuje se tako što se određuje procenat tačnih odgovora. Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku izbornog postupka.
 
Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Sa kandidatima koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće obavljen razgovor. O datumu, vremenu i mestu obavljanja i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
Takođe, za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Kandidati koji se ne odazovu pozivu u bilo kojoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na radnim mestima na koja su konkurisali.
 
Mesto rada: 
 • Beograd: za radna mesta pod rednim brojem: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13. i 19;
 • Karađorđevo: za radna mesta pod rednim brojem: 3, 4, 5, 6, 7, 14. i 16;
 • Dobanovci: za radno mesto pod rednim brojem: 15. i 17;
 • Tara: za radno mesto pod rednim brojem: 18.
 
III Rok za podnošenje prijave na javni konkurs:

30 (trideset) dana i počinje da teče od narednog dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”, veb-sajtu Ministarstva odbrane, odnosno Vojske Srbije.
 
IV Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

Bojan Simeunović i Ivan Perić, telefon 011/2064-374.
 
V Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:
 
Poštom na adresu VP 4795 Beograd, Jovana Marinovića bb, 11000 Beograd, sa naznakom „za javni konkurs”. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 4795 Beograd, Beograd.
 
VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, i-mejl adresa, naziv i redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
 
 • original ili overena kopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje ili zanimanje;
 • original ili overena kopija svedočanstva za svaki razred zahtevane škole – za radna mesta za koja je propisan 3, 4. ili 5. stepen stručne spreme;
 • kopija vozačke dozvole – za radna mesta vozača;
 • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne stariji od šest meseci);
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci;
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.
 
Napomena:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave, uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene rešenjem.
 
Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica. Nakon realizacije svih aktivnosti u selekciji, a pre formiranja liste za izbor, kandidati koji ispunjavaju uslove člana 125. Zakona o Vojsci Srbije ukupno ostvaren broj bodova uvećava se za 5%.
 
Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu bez otkaza.
 
Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da ostvari uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na sajtu Ministarstva odbrane ili Vojske Srbije.
 
Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz molbu uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Kandidati koji konkuriše na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako formacijsko mesto na koje konkurišu.
 
Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno formacijsko mesto u organizacionoj jedinici u kojoj radi, ili rešenje da je neraspoređeno.

Povezane vesti