Centar za komandno-informacione sisteme i informatičku podršku

Centar za komandno-informacione sisteme i informatičku podršku (CKISIP) je ustanova Vojske Srbije neposredno potčinjena Upravi za telekomunikacije i informatiku (J-6) Generalštaba namenjena za razvijanje, uvođenje, eksploataciju i zaštitu informacionih sistema, komandno-informacionih sistema, računarskih mreža i interneta.

CKISIP realizuje zadatke: analize, projektovanja, implementacije i eksploatacije informacionih sistema, računarskih mreža i interneta, praćenje aktuelnih pretnji u sajber prostoru i preduzimanje mera na otklanjanju istih, kao i informatičke podrške za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, u skladu sa propisanim hijerarhijskim nadležnostima upravnih i izvršnih organa informatike.

U sastavu CKISIP-a su Odeljenje za informacione sisteme, Odeljenje za komandno-informacione sisteme, Odeljenje za informacione tehnologije, Odeljenje za eksploataciju, Odsek za internet, Odsek za informatičku bezbednost i sajber odbranu i Odsek za operativne poslove i obuku.

Načelnik CKISIP-a je pukovnik Milan Krtinić.

Zadaci CKISIP-a


Operacionalizovani zadaci CKISIP-a su:

  • razvijanje bazičnih informacionih sistema,
  • razvijanje softverskih osnova  komandno-informacionih sistema i geografskog informacionog sistema,
  • razvijanje, održavanje i zaštita servisa na internetu i Računarskoj mreži komandovanja (RAMKO) i podrška korisnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u eksploataciji servisa,
  • podrška korisnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u oblasti sistemskog softvera i informacionih sistema u operativnoj upotrebi,
  • unapređivanje sposobnosti u oblasti informacione bezbednosti i sajber odbrane.

Tradicije CKISIP-a


Kao rezultat opštih potreba za unapređenje vojne administracije i administrativne službe uopšte, 21. februara 1963. godine formirana je Šesta uprava Generalštaba Jugoslovenske narodne armije. Šestoj upravi bio je potčinjen i Centar za obradu podataka. Taj dan, 21. februar, u Vojsci Srbije slavi se kao Dan službe informatike.

Šesta uprava (za administraciju) razrađivala je sistem administrativnog poslovanja, organizovala i vodila evidenciju i statistiku u JNA i stručno rukovodila administrativnom službom. Krajem 1964. godine nabavljen je i instaliran prvi računar UNIVAC-1004, a 1968. elektronski računar ICL 4-50.

Centar za obradu podataka je tada radio na sledećim zadacima: pripremi za racionalizaciju evidencije mehanizaciji knjigovodstvene evidencije; organizaciji platnog prometa; obradi popisa stalnog sastava; formiranju kartoteke organizacionih jedinica; obradi klasifikacije dužnosti vojnih lica; obradi popisa vojnika; planu statističkog istraživanja; obradi popisa motornih i borbenih vozila; problematici školovanja kadra; izradi publikacija i prevoda i dr.

Nakon rasformiranja Šeste uprave Generalštaba JNA, 1969. godine, formirani su Centar za metode i tehniku u rukovođenju – koji nastavlja poslove bivšeg COP kao stručni organ GŠ JNA za primenu analitičkih metoda i tehničkih sredstava u procesima rukovođenja, zatim kao centralni statistički organ i stručni organ za poslove sistema automatske obrade podataka – i Odeljenje za opšteadministrativne poslove.

Uprava za informatiku i administraciju formirana je 23. juna 1975. godine, od dotadašnjeg Centra za metode i tehniku u rukovođenju JNA, i bila je potčinjena načelniku Generalštaba JNA. Istog dana formiran je i Centar za obradu podataka, koji je bio potčinjen načelniku Uprave za informatiku i administraciju.

Uprava za informatiku i administraciju preformirana je 17. oktobra, 1983. godine u Upravu za informatiku Generalštaba JNA. Administrativna služba 1983. godine dobija naziv služba informatike, i deli na dve grane: informatičarsku i opšteadministrativnu.

Sve do devedesetih godina razvoj informatike oslanjao se na tzv. mainframe računare (MRX, DPS6, DPS8), kada se uvode PC računari, a početkom 2000. godine mainframe računari u potpunosti izlaze iz operativne upotrebe.

Kontakt


Adresa: Kneza Miloša 33, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3201-150
Telefaks: +381 (0) 11 3201-695
Imejl: milan.krtinic@vs.rs