Јавни конкурс за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица ради попуне радних места у Команди за обуку

Среда, 1.7.2020 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време ради попуне радних места у
Команди за обуку
 
 
у 2. центру за обуку Команде за обуку, место службовања Ваљево:
 
Радна места која се попуњавају:
 
1. командир одељења уједно руководилац радова, ССС, један извршилац,
2. руковалац парних котлова са АТК, КВ, два извршиоца,
3. оператер командних пултова, ССС, један извршилац,
4. оператер командних пултова, КВ, један извршилац,
5. погонски електричар, ВКВ, један извршилац,
6. монтер централног грејања – заваривач, КВ, један извршилац,
7. електромеханичар за возила точкаше уједно електромеханичар за изворе струје и елек. агрегате, ВКВ, један извршилац,
8. руковалац, ССС, један извршилац,                
9. механичар за инжињеријске машине и прикључне уређаје, КВ, један извршилац и
10. механичар за радио уређаје и системе, ВКВ, један извршилац;
 
у Центру за обуку везе и информатике Команде за обуку, место службовања Горњи Милановац:
 
11. фармацеут, С2С, један извршилац и
12. механичар за радио уређаје и системе, ВКВ, један извршилац.
 
Општи услови:
 
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу. 
 
Посебни услови:

Радно место на редном броју 1:
 • да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме – смер грађевинске струке.
Радно место на редном броју 2:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – техничка школа и да поседује одговарајући сертификат или уверење о оспособљености за обављање послова руковаоца парних котлова са АТК.
Радно место на редном броју 3:
 • да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме – смер механичар електроструке.
Радно место на редном броју 4:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – смер механичар електроструке.
Радно место на редном броју 5:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – смер погонски електричар.
Радно место на редном броју 6:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – машински смер и да поседује одговарајући сертификат или уверење о оспособљености за обављање послова монтера централног грејања – заваривача.
Радно место на редном броју 7:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – смер аутоелектричар.
Радно место на редном броју 8:
 • да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме – смер грађевинске струке.
Радно место на редном броју 9:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – смер машинске струке – аутомеханичар.
Радно место на редном броју 10:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – смер механичар електроструке.
Радно место на редном броју 11:
 • да кандидат има завршен 6. степен стручне спреме – завршен фармацеутски факултет.
Радно место на редном броју 12:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме, техничке струке – смер телекомуникације.
 
II Заједничко за сва радна места:
 
Изборни поступак: 
У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 20/20).
 
За сва радна места биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или и-мејл адресе наведене у пријави.
 
Место рада:
 • за радна места на редном броју 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. и 10 – Ваљево,
 • за радна места под редним 3. и 4 – Шабац
 • за радна места на редном броју 11. и 12 – Горњи Милановац
 
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
 
 • за радна места на редном броју од 1. до 10. Иван Арсић, телефон 014/296-017 и мобилни 064/252-28-05;
 • за радна места на редном броју 11. и 12: Света Спасојевић, телефон 032/713-290, локал 49-637.
 
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
 • за радна места на редном броју од 1. до 10: поштом на адресу ВП 9845 Ваљево, Војводе Мишића бб, 14000 Ваљево, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 9845 Ваљево, Војводе Мишића бб, 14000 Ваљево;
 
 • за радна места на редном броју 11. и 12: поштом на адресу ВП 2143 Горњи Милановац, Кнеза Александра 59, 32300 Горњи Милановац, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 2143 Горњи Милановац.
 
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, и-мејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
– за радна места на редном броју 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. и 12: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује захтевана стручна спрема, односно стечено прописано звање; оригинал или оверена фотокопија сведочанства за завршен сваки разред средње школе, уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа (само за лица која су била запослена у државној служби);
 
– за радно место на редном броју 11: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује захтевана стручна спрема, односно стечено прописано звање, уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа (само за лица која су била запослена у државној служби).
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији, која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
 
Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или и-мејл адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују на овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Са кандидатима који задовоље психолошку процену, конкурсна комисија обавиће разговор, који ће се бодовати са 30% од укупног броја бодова, у складу са Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса.
 
За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
 
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене закључком.

Приликом селекције кандидата водити рачуна о примени члана 125. Закона о Војсци Србије, којим је дефинисано да при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.
 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да оствари увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства одбране – конкурси. Потписану изјаву неопходно је доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Повезане вести