Uprava za obuku i doktrinu

Uprava za obuku i doktrinu (J-7) je intervidovska organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije namenjena za razvoj i upravljanje sistemom obuke u sistemu odbrane i za izradu doktrina i pravila za upotrebu Vojske.
Uprava za obuku i doktrinu je nosilac funkcija obuka i doktrina za sistem odbrane.

Upravi za obuku i doktrinu je neposredno potčinjen Centar za obuku putem simulacija.

U Upravi za obuku i doktrinu (J-7) obrazuju se sledeće unutrašnje organizacione jedinice: Odeljenje za obuku, Odeljenje za doktrinu i pravila i Odeljenje za operativne i opšte poslove.

Načelnik Uprave za obuku i doktrinu je brigadni general Željko Petrović.

Zadaci Uprave za obuku i doktrinu


Uprava za obuku i doktrinu obavlja zadatke iz funkcija „obuka“, „doktrina“ i komandna funkcije.

Funkcija „obuka“


 • Razvoj, usavršavanje i upravljanje sistemom obuke, definisanje jedinstvenih osnova sistema i praćenje njegove realizacije u praksi;
 • Izrada sistemsko-normativnih dokumenata za obuku;
 • Uvid u obim i kvalitet realizovanih zadataka i stanje obučenosti;
 • Izrada inicijalnih dokumenata za organizacione oblike praktične obuke;
 • Razvoj i usavršavanje sistema sertifikacije individualne obučenosti i evaluacije obučenosti jedinica;
 • Učešće u kontrolama operativnih i funkcionalnih sposobnosti i usaglašenosti sistema obuke u komandama i jedinicama;
 • Planiranje, organizovanje i koordinacija nacionalnih i multinacionalnih vežbi;
 • Praćenje i proučavanje iskustva iz oblasti obuke oružanih snaga stranih zemalja i predlaganje korišćenja njihovih dostignuća u obuci;
 • Izrada sistemskih dokumenata i planiranje, organizovanje i realizacija sadržaja fizičke obuke i sporta u Vojsci;
 • Planiranje novčanih sredstava za rashode i prihode po zadacima obuke i normativno uređenje materijalne baze obuke i pokretanje postupaka za razvoj, proizvodnju i nabavku pokretnih sredstava za obuku.

Funkcija „doktrina“


 • Nosilac je razvoja osnovnih i izvedenih doktrinarnih dokumenata;
 • Nosilac je razvoja i imlementacije sistema naučenih lekcija u Vojsci Srbije;
 • Prati  i izučava razvoj doktrina u stranim oružanim snagama, razvoj tehnološkog faktora i njegov uticaj na razvoj doktrina;
 • Prati, proučava i analizira iskustva iz operacija stranih oružanih snaga i Vojske Srbije i predlaže njihovu implementaciju u doktrinarna dokumenta i obuku i
 • Predlaže organizacione modele komandi i jedinica Vojske na osnovu pravila za upotrebu.

Funkcija „komandna“


 • Planiranje, organizovanje, rukovođenje i kontrola realizacije zadataka Uprave i Centra za obuku putem simulacija (COPS);
 • Organizacija života i rada u Upravi;
 • Organizacija unutrašnje službe u Upravi;
 • Komandovanje COPS-om;
 • Organizacija, analiza i izrada izveštaja o stanju funkcionalnih sposobnosti Uprave i Centra za obuku putem simulacija i
 • Vođenje operativne evidencije Uprave.

Odeljenje za obuku obavlja poslove koji se odnose na upravljanje i razvoj sistema obuke u sistemu odbrane, evaluaciju i sertifikaciju obučenosti, planiranje i realizaciju nacionalnih i multinacionalnih vežbi, realizaciju sadržaja fizičke obuke u Vojsci Srbije i razvoj efikasnog, dugoročnog i stabilnog sistema izučavanja engleskog jezika u Vojsci Srbije.

Odeljenje za doktrinu i pravila obavlja poslove koji se odnose na realizaciju zadataka iz funkcije vojna doktrina.

Odeljenje za operativne i opšte poslove obavlja poslove koji se odnose na izvršavanje zadataka za potrebe Uprave iz funkcija: organizacija, mobilizacija, upravljanje kadrovima, sistemska i statusna, plan odbrane, opšta logistika, odnosi sa javnošću, moralno-psihološko obezbeđenje, operativni poslovi, telekomunikacije, informatička podrška i zaštita informacija. 

Centar za obuku putem simulacija je neposredno potčinjena jedinica Uprave namenjena za obuku  i evaluaciju komandi jedinica taktičkog nivoa pri realizaciji vežbi podržanih računarskim simulacijama. Puna operativna sposobnost COPS dostignuta je u januaru 2012. godine.

Tradicije Uprave za obuku i doktrinu


Uprava je formirana 2005. godine kao Uprava za obuku (G-7) Generalštaba Vojske Srbije. Prvi načelnik Uprave bio je u to vreme pukovnik Miloje Miletić. Uprava je u svom sastavu imala tri odeljenja:

 • Odeljenje za obuku rodova,
 • Odeljenje za obuku službi i
 • Odeljenje za opšte i operativne poslove.

Tokom 2006. godine Uprava je preformiarana u Upravu za obuku i doktrinu (J-7), a 2007. godine postaje nosilac funkcije obuka u sistemu odbrane i funkcije doktrina u Vojsci Srbije. U 2010. godini formira se Centar za obuku putem simulacija, kao jedinica neposredno potčinjena Upravi.

Kontakt


Adresa: Gardijska 5, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 2064-122
Telefaks: +381 (0) 11 2064-622

Povezane vesti