Centar za obuku i usavršavanje podoficira – Milunka Savić

Centar za obuku i usavršavanje podoficira je namenjen za obuku kandidata za podoficire, usavršavanje podoficira i unapređenje uslova za narastanje ratnih jedinica.

Nalazi se u kasarni „Narodni heroj Stevica Jovanović“ u Pančevu.

U sastavu Centra su komanda, komandni vod, četa za osnovne kurseve i četa za usavršavanje.

Komandant Centra za obuku i usavršavanje podoficira – „Milunka Savić“ je potpukovnik Saša Puač. 

Zadaci COUP-a


Zadaci Centra za obuku i usavršavanje podoficira jesu:

 • obuka kandidata za podoficire i usavršavanje podoficira,
 • izrada  i dogradnja  programa kurseva kandidata za podoficire i usavršavanja podoficira,
 • planiranje i obezbeđenje materijalne baze i infrastrukture za izvođenje obuke,
 • izučavanje iskustava iz rada podoficira u jedinicama Vojske Srbije i stranih armija i predlaganje,implementacije istih u obuci i usavršavanju podoficira,
 • učešće u međunarodnoj vojnoj saradnji iz domena obuke kandidata za podoficire i usavršavanje podoficira.

Obuka u COUP-u


U Centru za usavršavanje podoficira – „Milunka Savić“ realizuju se sledeći kursevi:

 • Liderski kurs,
 • Osnovni kurs za podoficire,
 • Viši kurs za podoficire,
 • Karijerni kursevi (Kurs za prve podoficire, Kurs za glavne podoficire, Komandno-štabni kurs),
 • Specijalistički kursevi (Kurs za specijaliste druge klase, Kurs za specijaliste prve klase),
 • Namenski kursevi (kursevi za instruktore obuke, kursevi za sertifikatore obuke, didaktičko-metodički kursevi, kursevi za rukovaoce novim naoružanjem i vojnom opremom).

Trajanje obuke


Trajanje pojedinih kurseva određeno je planovima i programima obuke.

Osnovni kurs za podoficire realizuje se u trajanju od 15 do 17 nedelja u tri modula:

 • osnovna obuka, u trajanju 6 nedelja, realizuje se u Centru u Pančevu,
 • stručnospecijalistička obuka, u trajanju 6 do 8 nedelja, realizuje se u centrima za stručnospecijalističku obuku i
 • stažiranje u jedinicama Vojske Srbije – primena stečenih znanja, u trajanju od 3 nedelje.

Po završetku Osnovnog kursa za podoficire, kandidati se proizvode u čin vodnika i postavljaju se na formacijska mesta u jedinicama Vojske Srbije, u skladu sa vojnoevidencionim specijalnostima.

Prepoznavši potrebu da se prate pozitivna kretanja i rešenja u savremenim armijama sveta, a koja se odnose na značaj podoficirskog kora u Vojsci Srbije, 7. juna 2010. godine formiran je Centar za obuku i usavršavanje podoficira.

Od 3. maja 2019. godine zvanični naziv jedinice je Centar za obuku i usavršavanje podoficira – „Milunka Savić“.

Kontakt


Adresa: Bavaništanski put bb, 26 101 Pančevo
Telefon: +381 (0) 13 2512-218
Telefaks: +381 (0) 13 326-436
Mejl: coup@vs.rs