Јавни конкурс за пријем лица из грађанствa у Команду за обуку

Субота, 1.7.2023 | Конкурси
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС


за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије 
у радни однос на неодређено време ради попуне радних места 


у Команди за обуку Војске Србије


1.1. У Првом центру за обуку Команде за обуку, место службовања Сомбор:

1.1.1. инсталатер водовода и канализације, 1 извршилац;
1.1.2. руковалац, 1 извршилац;
1.1.3. руковалац водоцрпних постројења, 1 извршилац;
1.1.4. месар, 1 извршилац;
1.1.5. механичар за радио-уређаје и системе, 1 извршилац и
1.1.6. електромеханичар за возила точкаше – електромеханичар за изворе струје и електричне агрегате, 1 извршилац.


2.1. У Трећем центру за обуку Команде за обуку, место службовања Лесковац:

2.1.1. кувар, 1 извршилац;
2.1.2. молер – фарбар, 1 извршилац;
2.1.3. заваривач, 1 извршилац и
2.1.4. погонски електричар,1 извршилац.


3.1. У Центру за обуку Копнене војске Команде за обуку, место службовања Пожаревац:

3.1.1. фармацеут, 1 извршилац;
3.1.2. механичар за инжињеријске машине, 1 извршилац;
3.1.3. возач вучног воза, 1 извршилац и
3.1.4. референт за цивилно-војну сарадњу, 1 извршилац.


4.1. У Центру за обуку логистике Команде за обуку, место службовања Крушевац:

4.1.1. технолог за електронска средства – инструктор, 1 извршилац.


5.1. У Центру за обуку логистике Команде за обуку, место службовања Краљево:

5.1.1. механичар за возила точкаше, 1 извршилац.


6.1. У Командни батаљон Команде за обуку, место службовања Горњи Милановац:

6.1.1. помоћни радник, 1 извршилац.


7.1. У Банатску бригаду Команде за обуку, место службовања Зрењанин:

7.1.1. електромеханичар за возила точкаше – возач, 1 извршилац;
7.1.2. механичар за радио-уређаје и системе, 1 извршилац;
7.1.3. командир вода, 1 извршилац;
7.1.4. командир одељења – руководилац радова, 1 извршилац;
7.1.5. зидар – фасадер, 1 извршилац;
7.1.6. молер – фарбар, 1 извршилац;
7.1.7. управник сервиса термоенергетике, 1 извршилац и
7.1.8. монтер централног грејања – заваривач,1 извршилац.


8.1. У Расинску бригаду Команде за обуку, место службовања Крагујевац:

8.1.1. оператер командних пултова, 1 извршилац.


9.1. У Расинску бригаду Команде за обуку, место службовања Крушевац:

9.1.1. командир одељења – руковалац парних котлова са АТК, 1 извршилац;
9.1.2. монтер централног грејања – заваривач, 1 извршилац;
9.1.3. електроинсталатер, 1 извршилац;
9.1.4. механичар за возила тошкаше – возач, 1 извршилац и
9.1.5. стоматолошки техничар, 1 извршилац.


I. Општи услови:

 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гоне по службеној дужности;
 • да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.


Посебни услови:

Радно место под редним бројем 1.1.1:

 • да кандидат има завршену средњу школу у трајању од три године, образовни профил инсталатер

Радно место под редним бројем 1.1.2:

 • да кандидат има завршену средњу школу у трајању од четири године, образовни профил грађевински техничар за нискоградњу

Радно место под редним бројем 1.1.3:

 • да кандидат има завршену средњу школу у трајању од три године, образовни профил инсталатер

Радно место под редним бројем 1.1.4:

 • да кандидат има завршену средњу школу у трајању од три године, образовни профил месар – кобасичар

Радно место под редним бројем 1.1.5:

 • да кандидат има завршену специјализацију, образовни профил електромеханичар телекомуникација

Радно место под редним бројем 1.1.6:

 • да кандидат има завршену специјализацију, образовни профил електромеханичар за машине и опрему или ауто-механичар

Радно место под редним бројем 2.1.1:

 • да кандидат има завршену средњу школу у трајању од три године, образовни профил кувар

Радно место под редним бројем 2.1.2:

 • да кандидат има завршену школу у трајању од три године образовни профил молер

Радно место под редним бројем 2.1.3:

 • да кандидат има завршену средњу школу у трајању од три године, образовни профил металостругар

Радно место под редним бројем 2.1. 4:

 • да кандидат има завршену средњу школу у трајању од четири године, образовни профил електроинсталатер

Радно место под редним бројем 3.1.1:

 • да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године, 240 ЕСПБ бодова из области фармацеутских наука

Радно место под редним бројем 3.1.2:

 • да кандидат има завршену средњу школу у трајању од три године, образовни профил ауто-механичар

Радно место под редним бројем 3.1.3:

 • да кандидат има завршену специјализацију, образовни профил ВКВ возач моторних возила одговарајуће категорије

Радно место под редним бројем 3.1.4:

 • да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године, 240 ЕСПБ бодова из друштвено-хуманистичког смера

Радно место под редним бројем 4.1.1:

 • да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког или рачунарског инжењерства, образовни профил енергетика

Радно место под редним бројем 5.1.1:

 • да кандидат има завршену средњу школу, образовни профил ауто-механичар

Радно место под редним бројем 6.1.1:

 • да кандидат има завршену основну школу

Радно место под редним бројем 7.1.1:

 • да кандидат има завршену специјализацију, образовни профил електромеханичар за машине и опрему и возачку дозволу Ц категорије

Радно место под редним бројем 7.1.2:

 • да кандидат има завршену специјализацију, образовни профил електротехничар енергетике

Радно место под редним бројем 7.1.3:

 • да кандидат има завршене основне струковне студије у трајању од три године из машинског инжењерства, област термотехника

Радно место под редним бројем 7.1.4:

 • да кандидат има завршено средње образовање у трајању од четири године, образовни профил грађевински техничар за високоградњу

Радно место под редним бројем 7.1.5:

 • да кандидат има завршену специјализацију, образовни профил зидар – фасадер

Радно место под редним бројем 7.1.6:

 • да кандидат има завршену школу у трајању од три године, образовни профил молер

Радно место под редним бројем 7.1.7:

 • да кандидат има завршене основне струковне студије 180 ЕСП бодова у трајању од три године из машинског инжењерства, област термоенергетика

Радно место под редним бројем 7.1.8:

 • да кандидат има завршено средње образовање у трајању од четири године, смер термоенергетике и образовни профил механичар термоенергетских постројења

Радно место под редним бројем 8.1.1:

 • да кандидат има завршену средњу школу у трајању од четири године, образовни профил електротехничар електронике или телекомуникација

Радно место под редним бројем 9.1.1:

 • да кандидат има завршену специјализацију, образовни профил електромеханичар за аутоматику и положен испит за руковаоца парних котлова са АТК

Радно место под редним бројем 9.1.2:

 • да кандидат има завршену специјализацију, образовни профил термотехника и сертификат или уверење о оспособљености за заваривача

Радно место под редним бројем 9.1.3:

 • да кандидат има завршену специјализацију, образовни профил термоенергетика

Радно место под редним бројем 9.1.4:

 • да кандидат има завршену специјализацију, образовни профил ауто-механичар и да поседује возачку дозволе Ц категорије

Радно место под редним бројем 9.1.5:

 • средња медицинска школа у трајању од четири године, образовни профил зубни техничар


II. Изборни поступак: У изборном поступку биће примењенa Одлукa о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без њега („Службени војни лист”, број 13/19, 20/20 и 2/22).

За сва радна места биће спроведене следеће активности у селекцији: увид у просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава, психолошка процена кандидата, разговор са кандидатом, медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу, биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. 

О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем електронске размене на e-mail адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организован разговор.

Кандидати који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку. 

О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем електронске размене на e-mail адресе наведене у пријави.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.

Место рада: 

 • за радна места под редним бројевима 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5 и 1.1.6 – Сомбор;
 • за радна места под редним бројевима 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3. и 2.1.4 – Лесковац;
 • за радна места под редним бројевима 3.1.1., 3.1.2, 3.1.3. и 3.1.4 – Пожаревац;
 • за радна места под редним бројем 4.1.1 – Крушевац;
 • за радно место под редним бројем 5.1.1 – Краљево;
 • за радна места под редним бројем 6.1.1 – Горњи Милановац;
 • за радна места под редним бројевима 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 и 7.1.8 – Зрењанин;
 • за радно место под редним бројем 8.1.1 – Крагујевац;
 • за радна места под редним бројевима 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 и 9.1.5 – Крушевац.


III. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.


IV. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

За Први центар за обуку Команде за обуку, место службовања Сомбор
Милан Миловић, 025/438899 лок. 58-167, од 8.00 до 15.00 часова радним даном

За Трећи центар за обуку Команде за обуку, место службовања Лесковац
Небојша Марковић, 016/249-379, од 8.00 до 15.00 часова радним даном

За Центар за обуку КоВ Команде за обуку, место службовања Пожаревац
Александар Живковић, 012/523-666 лок. 49-101, од 8.00 до 15.00 часова радним даном

За Центар за обуку логистике Команде за обуку, место службовања Крушевац и Краљево
Катарина Качаревић, телефон 037/416-048 од 8.00 до 15.00 часова радним даном

За Командни батаљон Команде за обуку, место службовања Горњи Милановац
Владимир Додић, телефон 011/3005-822, од 8.00 до 15.00 часова радним даном

За Банатску бригаду Команде за обуку, место службовања Сомбор
Ненад Наумов, телефон 021/4835-723, од 8.00 до 15.00 часова радним даном

За Расинску бригаду Команде за обуку, место службовања Крушевац
Игор Микић, телефон 037/416-023, од 8.00 до 15.00 часова радним даном


V. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: 

За радна места под редним бројевима 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5 и 1.1.6.
Поштом на адресу ВП 1423 Сомбор, ул. Централа бб, 25101 Сомбор, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 1423 Сомбор, Сомбор.

За радна места под редним бројевима 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3. и 2.1.4.
Поштом на адресу ВП 4445 Лесковац, ул. Краља Милутина бб, с. Доње Синковце, 16000 Лесковац, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 4445 Лесковац, Лесковац.

За радна места под редним бројевима 13.1.1., 3.1.2,  3.1.3. и 3.1.4.
Поштом на адресу ВП 5302 Пожаревац, ул. Шесте личке дивизије бб, 12000 Пожаревац, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 5302 Пожаревац, Пожаревац.

За радна места под редним бројевима 4.1.1 и 5.1.1.
Поштом на адресу ВП 5019 Крушевац, ул. Балканска бр. 57, 37000 Крушевац, са назнаком „за јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 5019 Крушевац, Крушевац.

За радно место под редним бројем 6.1.1.
Поштом на адресу ВП 4557 Београд, ул. Драјзерова бр. 7, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 4557 Београд, Београд.

За радна места под редним бројевима 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 и 7.1.8.
Поштом на адресу ВП 3160 Зрењанин, улица Стевице Јовановића 19, 23000 Зрењанин, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у ВП 3160 Зрењанин, Зрењанин.

За радно место под редним бројем 8.1.1. и радна места под редним бројевима 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 и 9.1.5.
Поштом на адресу ВП 3161 Крушевац, ул. Балканска бб, 37000 Крушевац, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 3161 Крушевац, Крушевац.


VI. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће.

За сва радна места: 

 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
 • извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); 
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци (не старије од шест месеци); 
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

За радна места за која је прописано КВ, ССС, ВКВ:

 • оргинал или оверена фотокопија сведочанства за завршен сваки разред средње школе. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.


Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене закључком.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.

Повезане вести