Конкурс за пријем у Одред војне полиције специјалне намене „Кобре“

Уторак, 1.8.2023 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Управа за људске ресурсе
расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем лица из грађанства у својству професионалних војника на одређено време, ради попуне упражњених формацијских места
 
I у Одред војне полиције специјалне намене „Кобре” Генералштаба Војске Србије:

специјалност противтерориста.
 
Општи услови:

 • да су пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да нису старији од 30 година, у тренутку пријаве на јавни конкурс;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест (6) месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу и
 • да су завршили војну обуку са оружјем, a право на пријаву на конкурс имају и кандидати који нису завршили војну обуку са оружјем предвиђену чланом 39. тачка 9) Закона о Војсци Србије, а који ће бити упућени на основну војну обуку са оружјем, ради стицања услова за пријем у професионалну војну службу.

Посебни услови:

 • да су пливачи;
 • да имају средње образовање.
 
II Заједничко за сва формацијска места
 
Изборни поступак

У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о каријерном вођењу у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 5/23).
 
За сва формацијска места извршиће се селекција по следећим активностима: завршен ниво школовања, основна психолошка процена кандидата, медицинско-здравствена процена, улазна провера физичке способности, безбедносна провера и селективна обука.
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени у надлежне војноздравствене установе на оцену здравствених способности која укључује и психолошку процену капацитета.
 
О датуму, времену и месту обављања психолошке процене капацитета и оцене здравствених способности, кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама. Приликом јављања на оцену здравствених способности кандидати су у обавези да понесу Извод из здравственог картона на прописаном обрасцу, попуњен и оверен од стране изабраног лекара (образац у прилогу).
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени и оцени здравствених способности или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета и оцену здравствених способности биће организована улазна провера физичких способности. Кандидати који не савладају успешно физичку проверу губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Кандидати који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
О датуму, времену и месту обављања улазне физичке провере кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама.
 
За кандидате који су задовољили процену психолошких капацитета, оцену здравствених способности и улазну проверу физичких способности, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који су завршили одговарајућу војну обуку са оружјем упућују се на селективну обуку у складу са одобреним планом и програмом. Кандидати који не савладају успешно одређене фазе селективне обуке, губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Кандидати који нису завршили војну обуку са оружјем биће упућени на основну војну обуку, а по успешно завршеној основној војној обуци упућују се на селективну обуку. Кандидати који не савладају успешно основну војну обуку са оружјем, губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Кандидати који нису одслужили војни рок са оружјем дужни су да се пре пријављивања на конкурс јаве надлежном регионалном центру Министарства одбране, ради увођења у војну евиденцију.
 
О датуму, времену и месту реализације основне војне и селективне обуке кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву за основну војну и селективну обуку у року који му је одређен, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу. Све евентуалне трошкове путовања ради реализације основне војне и селективне обуке, сносе кандидати који су позвани на обуку.
 
Место рада

За сва наведена формацијска места место рада је Београд.
 
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 60 (шездесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен.
 
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу

Информације о јавном конкурсу могу се добити на телефон 011/3603581, радним даном од 10.00 до 12.00 часова.
 
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс

Поштом на адресу: ВП 2282 Београд, Михаила Аврамовића 30, Савски венац, Београд, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс
 
За сва радна места прилажу се следећа документа:

 • пријава на јавни конкурс (образац у прилогу);
 • кратка биографија;
 • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује захтевана стручна спрема, односно стечено прописано звање (не старије од шест месеци);
 • уверење о држављанству (оригинал – не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац, не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (оригинал – не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци (оригинал – не старије од шест месеци);
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа (само за лица која су била запослена у државној служби);
 • потврда надлежног регионалног центра Министарства одбране о завршеној војној обуци са оружјем за лица која су завршила војну обуку са оружјем, а за лица која нису завршила војну обуку са оружјем потврда надлежног регионалног центра Министарства одбране да су уведени у војну евиденцију;
 • други подаци од значаја за пријем у својству професионалног војника (дипломе са значајнијих спортских такмичења, дипломе или сертификати о оспособљености за неку од борилачких вештина, возачка дозвола „Б” или „Ц” категорије, диплома или сертификат о познавању страног језика и слично).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-копији која је оверена од стране јавног бележника.
 
Изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.
 
Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фото-копији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене решењем.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује надлежни старешина, која ће утврдити испуњеност услова за пријем у професионалну војну службу и сачинити извештај са предлогом кандидата за пријем.
 
Одлуке о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће надлежне старешине, о чему ће писаним путем бити обавештени сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.
 
Обавештења о резултатима избора кандидати ће добити од председника комисије која утврђује испуњеност услова за пријем у професионалну војну службу.
 
Са изабраним кандидатима закључује се уговор о раду на одређено време и примају се наредбом надлежног старешине у професионалну војну службу у својству професионалног војника на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период до три године и обнављања истог.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу, а уместо њега позваће се други кандидат са коначне листе за избор.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10–др. закон, 10/15, 88/15–УС, 36/18, 94/19 и 74/21–УС).
 
Информације су доступне на сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vs.rs).

Повезане вести