Јавни конкурс за пријем цивилних лица у Бригаду везе

Петак, 1.10.2021 | Конкурси
 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време


Назив организационе јединице Војске Србије у којој се попуњавају формацијска места:
 
Управа за телекомуникацију и информатику (Ј-6) ГШ ВС
 
Формацијска места која се попуњавају:
 
 1. механичар за РРУ и ТлВУ, 4. ССС – 1 извршилац;
 2. послужилац АТЦ, 3. ССС – 1 извршилац;
 3. послужилац АТЦ, 3. ССС – 1 извршилац;
 4. техничар за електронска средства, 4. ССС – 1 извршилац;
 5. послужилац АТЦ, 3. ССС – 1 извршилац;
 6. техничар за електронска средства, 4. ССС – 1 извршилац;
 7. послужилац АТЦ, 3. ССС – 1 извршилац;
 8. техничар за електронска средства, 4. ССС – 1 извршилац;
 9. механичар за возила точкаше – возач, 4. ССС – 1 извршилац;
 10. механичар за РРУ и ТЛВУ, 4. ССС – 1 извршилац;
 11. послужилац АТЦ, 3. ССС – 1 извршилац;
 12. послужилац АТЦ, 3. ССС – 1 извршилац;
 13. механичар за РУ и системе, 5. ССС – 1 извршилац;
 14. механичар за возила точкаше – возач, 5. ССС – 1 извршилац.
 
Општи услови:
 
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су кандидати здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да кандидати имају одговарајућу стручну спрему;
 • да кандидатима раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
 • да кандидати нису осуђивани на казну затвора од најмање шест (6) месеци;
 • да су кандидати безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
Посебни услови:
 
Радно место под редним бројем 1:
 • завршена средња школа у трајању од четири годинe – смер електротехнички.
 
Радно место под редним бројем 2:
 • завршена средња школа у трајању од три годинe – смер електронике или ПТТ смер.
 
Радно место под редним бројем 3:
 • завршена средња школа у трајању од три године – смер електронике или ПТТ смер.
 
Радно место под редним бројем 4:
 • завршена средња школа у трајању од четири годинe – смер електротехнички или смер телекомуникација.
 
Радно место под редним бројем 5:
 • завршена средња школа у трајању од три године – смер електронике или ПТТ смер.
 
Радно место под редним бројем 6:
 • завршена средња школа у трајању од четири годинe – смер електротехнички или смер телекомуникација.
 
Радно место под редним бројем 7:
 • завршена средња школа у трајању од три године – смер електронике или ПТТ смер.
 
Радно место под редним бројем 8:
 • завршена средња школа у трајању од четири годинe – смер електротехнички или смер телекомуникација.
 
Радно место под редним бројем 9:
 • завршена средња саобраћајно-техничка школа у трајању од четири годинe – смер ауто-механичар;
 • возачка дозвола Ц категорије.
 
Радно место под редним бројем 10:
 • завршена средња школа у трајању од четири годинe – смер електротехнички.
 
Радно место под редним бројем 11:
 • завршена средња школа у трајању од три године – смер електронике или ПТТ смер.
 
Радно место под редним бројем 12:
 • завршена средња школа у трајању од три године – смер електронике или ПТТ смер.
 
Радно место под редним бројем 13:
 • завршен пети степен стручне спреме – специјалиста из области електротехнике.
 
Радно место под редним бројем 14:
 • завршен пети степен стручне спреме – специјалистичко образовање из саобраћајно-техничке струке;
 • возачка дозвола Ц категорије.
 
Изборни поступак
 
У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:

 • просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова);
 • психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова);
 • разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова);
 • медицинско-здравствена процена;
 • безбедносна провера.
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу, биће упућени на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени писаним путем или путем електронске поште на имејл адресу наведену у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
Место рада:

 • под редним бројем 1, 9, 10 и 14 је Београд;
 • под редним бројем 2 је Панчево;
 • под редним бројем 3 је Ваљево;
 • под редним бројем 4 је Нови Сад;
 • под редним бројем 5 је Бачка Топола;
 • под редним бројем 6 је Шабац;
 • под редним бројем 7 је Пожаревац;
 • под редним бројем 8 је Крагујевац;
 • под редним бројем 11 је Куршумлија;
 • под редним бројем 12 је Пирот;
 • под редним бројем 13 је Ниш.
 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
V. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: поручник Стефан Стојановић, телефон: 011/3603-537.
 
VI. Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
 
Поштом на адресу Команда Бригаде везе, Рашка број 2, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити на деловодство Команде Бригаде везе, Рашка број 2, Београд.
 
VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следећа документа:

1. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старији од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење надлежног органа (ако је кандидат био на служби у државном органу) да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа;
           
2. за радна места за која је прописано 3. ССС, 4. ССС, 5. ССС потребно је доставити и оригинал или оверене фотокопије сведочанства за завршен сваки разред средње школе;
 
3. за формацијско место на редном броју 15 потребно је доставити оверену фотокопију возачке дозволе.
 
Сви докази се прилажу или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
 
Напомена
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног бележника) биће одбачене закључком.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду, отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs). Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места, подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.
Кључне речи

Повезане вести