Поступак за подношење захтева за издавање одобрења за снимање из ваздуха територије Републике Србије

snimanje-iz-vazduha-vojska-srbije.jpg

Одобрења за снимање територије Репбулике Србије из ваздуха, у име Mинистарства одбране издаје Управа за логистику (Ј-4) Генералштаба Војске Србије.


1. Законски оквирА) Снимање територије Републике Србије из ваздуха регулисано је Законом о одбрани (Службени гласник РС бр. 116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18) и Уредбом о поступку за издавање одобрења за снимање територије СРЈ и за издавање картографских и других публикација (Службени лист СРЈ бр. 54/94 и Службени гласник РС бр. 72/09).

Поред наведених прописа, одобрење се издаје и на основу:

 • Одлуке о одређивању података који се не смеју уносити у картографске и друге публикације (Службени гласник РС бр. 50/16),
 • Одлуке о одређивању војних и других објеката и рејона који су забрањени за осматрање, снимање и приступ и о мерама за њихову заштиту (Службени лист СРЈ бр. 11/96 и Службени лист СЦГ бр. 42/2005),
 • Правилника о беспилотним ваздухопловима (Службени гласник РС бр. 1/20),
 • Наредбе о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Beograd и условима за одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Beograd (Службени гласник РС бр. 47/2016 и 48/2016-исправка) и
 • Закона о републичким административним таксама (Службени гласник РС бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-други закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин. изн., 55/2012-усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013-усклађени дин. изн., 65/2013-други закон, 57/2014-усклађени дин. изн., 45/2015-усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016-усклађени дин. изн., 61/2017-усклађени дин. изн., 113/2017 и 3/2018-испр.).

Б) Снимање из ваздуха, у складу са чланом 2. Уредбе о поступку за издавање одобрења за снимање из ваздуха територије СРЈ и за издавање картографских и других публикација (у даљем тексту Уредба), може се одобрити државним институцијама, предузећима или другим правним лицим, регистрованим у Републици Србији.

Физичка лица – држављани Републике Србије, могу подносити захтев за издавање одобрења за снимање из ваздуха територије Републике Србије искључиво преко правних лица која су регистрована у Републици Србији.

Такође, физичка лица која нису држављани Републике Србије захтев за издавање одобрења за снимање из ваздуха територије Републике Србије могу подносити искључиво преко правних лица која су регистрована у Републици Србији.

Захтев за издавање одобрења за снимање територије Републике Србије из ваздуха се подноси 30 (тридесет) дана пре датума реализације снимања.

2. Поступак подношења захтева за одобрење снимања из ваздуха


Захтев за снимање из ваздуха територије Републике Србије подноси се писаним актом или електронским путем на адресе дате у тачки 3.

Захтев за одобрење снимања из ваздуха територије Републике Србије треба да садржи следеће податке (члан 3. Уредбе):

 • назив и адресу подносиоца захтева,
 • прецизно означена подручја или појединачне објекте који ће се снимати из ваздуха (ако се текстом не може тачно дефинисати подручје, односно објекат, прилаже се одговарајућа карта или план на којима се та подручја или објекти јасно означавају),
 • податке за чије и какве потребе ће се снимати из ваздуха,
 • податке о врсти, размеру и времену (периоду) снимања,
 • податке о предузећу, другом правном лицу или државном органу који ће снимати, развијати филмове, израдити и умножавати аерофото-снимке,
 • податке о предузећу, другом правном лицу или државном органу који ће чувати, негативе, аерофото-снимке и други фотоматеријал (дигитални запис).

У зависности од врсте снимања и конкретног захтева, подносиоцу захтева могу се тражити и додатни подаци у складу са законском регулативом на основу које се издаје одобрење за снимање територије Републике Србије из ваздуха.

Поднети захтев мора бити потписан и оверен од стране подносиоца захтева (правног лица).
Уз захтев за снимање из ваздуха, подносилац захтева прилаже оригинални доказ о плаћеној републичкој административној такси или доказ да је ослобођен плаћања такси на основу члана 18. Закона о републичким административним таксама.

Износ такси:

 • за Захтев за издавање одобрења за снимање из ваздушног простора, према тарифном броју 1 и
 • за Одобрење снимања из ваздушног простора, према тарифном броју 211.

Таксе се уплаћују на рачун број 840-742221843-57 и оне представљају приход буџета Републике Србије. Позив на број на уплатницама се попуњава у зависности од општине у којој се таксе уплаћују (седиште подносиоца захтева).

2.1. Уколико се снимање из ваздуха реализује авионом или хеликоптером, поред података наведених у тачки 2, у захтеву је потребно навести и следеће податке:


 • податке о врсти средства са којим се снима,
 • тип и регистрацију ваздухоплова,
 • власник и седиште власника ваздухоплова (место, држава, адреса, контакт подаци),
 • списак лица којима ће бити доступан материјал и лица која ће обрађивати материјал,
 • поред тога уз захтев је потребно приложити и следећа документа:
 • уверење о оспособљености за обављање јавног ваздушног саобраћаја (АОС Operator Certificate), односно одговарајући докуменат издат од стране надлежног органа за ваздухопловни саобраћај којим се потврђује овлашћење и оспособљеност за обављање наведене ваздухопловне делатности,
 • уверење о осигурању за наведени ваздухоплов,
 • уверење о пловидбености за наведени ваздухоплов,
 • копије личних докумената за лица која ће вршити снимање (посада ваздухоплова).

2.2. Уколико се снимања из ваздуха реализује беспилотним ваздухопловом, поред података наведених у тачки 2, у захтеву је потребно навести и следеће податке:


 • податке о врсти средства са којим се снима,
 • власник и седиште власника ваздухоплова (место, држава, адреса, контакт подаци),
 • списак лица којима ће бити доступан материјал и лица која ће обрађивати материјал,

Поред тога уз захтев је потребно приложити и следећа документа:

 • потврда о евиденцији (за беспилотни ваздухоплов), издата од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије,
 • потврда (уверење) о оспособљености оператера за управљање беспилотним ваздухопловом, издата од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије,
 • изјава о оспособљености за обављање планираних активности у привредне сврхе,
 • издата од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије,
 • одобрење власника или корисника објекта који се снима (или захтев за реализацију снимања сопственог објекта, уговор и слично).

Друга неопходна решења приликом снимања из ваздуха беспилотним ваздухопловом


Поред захтева за одобрење снимања из ваздуха беспилотним ваздухопловом, потребно је Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије доставити захтев за одобрење летења беспилотним ваздухопловом. Решење за одобрење летења које издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је неопходно за издавање Одобрења за снимање из ваздуха.

Након добијања Решења за одобрење летења – од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и Одобрења за снимање из ваздуха – од стране Министарства одбране, подносилац захтева је дужан да ступи у контакт са Контролом летења Србије и Црне Горе којој подноси захтев за алокацију ваздушног простора.

У случају снимања из ваздуха од стране оператера – страног држављанина беспилотним ваздухопловом регистрованим у страној држави, потребно је обезбедити да Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, прихвати одговарајући сертификат о оспособљености за управљање беспилотним ваздухопловом који је оператеру издао надлежни орган стране државе.

3. Начин подношења захтева


Захтев за одобрење снимања из ваздуха територије Републике Србије се подноси:

Поштанском пошиљком на адресу:
Министарство одбране
Војна пошта 1118, Београд
Незнаног јунака 38, 11 000 Београд, или

Електронским путем (скениран у .PDF или .JPG формату), на адресу електронске поште gt.ckkt@vs.rs.

Телефон за контакт: +381 (0) 11 2063-897. Телефакс: +381 (0) 11 3005-160.