Центар за командно-информационе системе и информатичку подршку

Центар за командно-информационе системе и информатичку подршку (ЦКИСИП) је установа Војске Србије непосредно потчињена Управи за телекомуникације и информатику (Ј-6) Генералштаба намењена за развијање, увођење, експлоатацију и заштиту информационих система, командно-информационих система, рачунарских мрежа и интернета.

ЦКИСИП реализује задатке: анализе, пројектовања, имплементације и експлоатације информационих система, рачунарских мрежа и интернета, праћење актуелних претњи у сајбер простору и предузимање мера на отклањању истих, као и информатичке подршке за потребе Министарства одбране и Војске Србије, у складу са прописаним хијерархијским надлежностима управних и извршних органа информатике.

У саставу ЦКИСИП-а су Одељење за информационе системе, Одељење за командно-информационе системе, Одељење за информационе технологије, Одељење за експлоатацију, Одсек за интернет, Одсек за информатичку безбедност и сајбер одбрану и Одсек за оперативне послове и обуку.

Начелник ЦКИСИП-а је пуковник Милан Кртинић.

Задаци ЦКИСИП-а


Операционализовани задаци ЦКИСИП-а су:

  • развијање базичних информационих система,
  • развијање софтверских основа  командно-информационих система и географског информационог система,
  • развијање, одржавање и заштита сервиса на интернету и Рачунарској мрежи командовања (РАМКО) и подршка корисницима Министарства одбране и Војске Србије у експлоатацији сервиса,
  • подршка корисницима Министарства одбране и Војске Србије у области системског софтвера и информационих система у оперативној употреби,
  • унапређивање способности у области информационе безбедности и сајбер одбране.

Традиције ЦКИСИП-а


Као резултат општих потреба за унапређење војне администрације и административне службе уопште, 21. фебруара 1963. године формирана је Шеста управа Генералштаба Југословенске народне армије. Шестој управи био је потчињен и Центар за обраду података. Тај дан, 21. фебруар, у Војсци Србије слави се као Дан службе информатике.

Шеста управа (за администрацију) разрађивала је систем административног пословања, организовала и водила евиденцију и статистику у ЈНА и стручно руководила административном службом. Крајем 1964. године набављен је и инсталиран први рачунар UNIVAC-1004, а 1968. електронски рачунар ICL 4-50.

Центар за обраду података је тада радио на следећим задацима: припреми за рационализацију евиденције механизацији књиговодствене евиденције; организацији платног промета; обради пописа сталног састава; формирању картотеке организационих јединица; обради класификације дужности војних лица; обради пописа војника; плану статистичког истраживања; обради пописа моторних и борбених возила; проблематици школовања кадра; изради публикација и превода и др.

Након расформирања Шесте управе Генералштаба ЈНА, 1969. године, формирани су Центар за методе и технику у руковођењу – који наставља послове бившег ЦОП као стручни орган ГШ ЈНА за примену аналитичких метода и техничких средстава у процесима руковођења, затим као централни статистички орган и стручни орган за послове система аутоматске обраде података – и Одељење за општеадминистративне послове.

Управа за информатику и администрацију формирана је 23. јуна 1975. године, од дотадашњег Центра за методе и технику у руковођењу ЈНА, и била је потчињена начелнику Генералштаба ЈНА. Истог дана формиран је и Центар за обраду података, који је био потчињен начелнику Управе за информатику и администрацију.

Управа за информатику и администрацију преформирана је 17. октобра, 1983. године у Управу за информатику Генералштаба ЈНА. Административна служба 1983. године добија назив служба информатике, и дели на две гране: информатичарску и општеадминистративну.

Све до деведесетих година развој информатике ослањао се на тзв. mainframe рачунаре (MRX, DPS6, DPS8), када се уводе PC рачунари, а почетком 2000. године mainframe рачунари у потпуности излазе из оперативне употребе.

Контакт


Адреса: Кнеза Милоша 33, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 3201-150
Телефакс: +381 (0) 11 3201-695
Имејл: milan.krtinic@vs.rs