Јавни конкурс за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у Ваздухопловни завод „Мома Станојловић

Четвртак, 1.4.2021 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време
 
Назив организационе јединице Војске Србије у којој се попуњавају формацијска места
 
Ваздухопловни завод „Мома Станојловић” Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране
 
Радна места која се попуњавају:
 1. референт за набавкe, ОАС180, 1 извршилац;
 2. вулканизер, ССС, 1 извршилац;
 3. противпожарац, ССС, 1 извршилац;
 4. техничар, ССС, 2 извршиоца;
 5. лимар, КВ, 1 извршилац;
 6. техничар, ССС, 1 извршилац;
 7. механичар за возила точкаше, КВ, 3 извршиоца;
 8. механичар за возила точкаше, ССС, 1 извршилац;
 9. металофарбар – пескирац, КВ, 1 извршилац;
 10. чувар, ССС, 2 извршиоца;
 11. чувар, КВ, 2 извршиоца;
 12. руковалац компресорске станице, КВ, 1 извршилац;
 13. радник за спремање просторија, НКВ, 1 извршилац;
 14. руковалац водоцрпних постројења, ССС, 1 извршилац;
 15. водећи технолог, ОАС240, 1 извршилац;
 16. водећи технолог, ОАС240, 1 извршилац;
 17. референт, ОАС180, 1 извршилац;
 18. начелник групе за материјале, ОАС240, 1 извршилац;
 19. возач аутобуса, КВ, 2 извршиоца;
 20. технолог, ОАС240, 1 извршилац;
 21. технолог, ОАС180, 2 извршиоца;
 22. референт за планирање рада, ОАС180, 1 извршилац;
 23. електромеханичар за аутоматику и електронику, ССС, 1 извршилац;
 24. техничар, ССС, 1 извршилац;
 25. референт за планирање материјала, ОАС180, 1 извршилац;
 26. противпожарац, КВ, 1 извршилац.
 
Општи услови:
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест (6) месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
 
Радно место под редним бројем 1:
 • завршена виша школа из области економских наука.
 Радно место под редним бројем 2:
 • завршена четворогодишња средња машинска школа, смер вулканизер.
 Радно место под редним бројем 3:
 • завршенa средња школа у трајању од четири године и положен стручни испит на пословима заштите од пожара.
 Радно место под редним бројем 4:
 • завршенa средња школа у трајању од четири године, смер авио-техничар за ваздухоплове и моторе.
 Радно место под редним бројем 5:
 • завршена трогодишња средња техничка или машинска школа, смер лимар.
 Радно место под редним бројем 6:
 • завршена средња машинска школа, смер машински техничар.
 Радно место под редним бројем 7:
 • завршенa средња школа у трајању од три године, смер ауто-механичар.
 Радно место под редним бројем 8:
 • завршена четворогодишња средња техничка или машинска школа, смер ауто-механичар.
 Радно место под редним бројем 9:
 • завршена трогодишња средња техничка или машинска школа, смер металофарбар.
 Радно место под редним бројем 10:
 • завршена четворогодишња средња школа, одслужен војни рок под оружјем.
 Радно место под редним бројем 11:
 • средња школа у трајању од три године, одслужен војни рок под оружјем.
 Радно место под редним бројем 12:
 • средња школа у трајању од три године, смер ауто-механичар.
 Радно место под редним бројем 13:
 • завршена основна школа.
 Радно место под редним бројем 14:
 • завршена четворогодишња средња школа, смер инсталатер водоводних цеви.
 Радно место под редним бројем 15:
 • основне академске студије у трајању од четири године из машинског инжењерства, област ваздухопловство.
 Радно место под редним бројем 16:
 • основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког и рачунарског инжењерства, област електроника.
 Радно место под редним бројем 17:
 • основне струковне студије у трајању од три године из машинског инжињерства или виша машинска школа.
 Радно место под редним бројем 18:
 • основне академске студије у трајању од четири године из технолошког инжењерства област хемијско инжењерство.
 Радно место под редним бројем 19:
 • завршена трогодишња средња школа за занимања саобраћајне струке,
 • возачка дозвола „Д” категорије.
 Радно место под редним бројем 20:
 • основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког и рачунарског инжењерства, област електроника.
 Радно место под редним бројем 21:
 • основне струковне студије у трајању од три године из машинског инжињерства или виша машинска школа.
 Радно место под редним бројем 22:
 • основне струковне студије у трајању од три године из машинског инжињерства или виша машинска школа.
 Радно место под редним бројем 23:
 • завршена четворогодишња средња школа, смер електротехничар рачунара.
 Радно место под редним бројем 24:
 • завршена четворогодишња средња електротехничка школа, смер електротехничар енергетике.
 Радно место под редним бројем 25:
 • Основне струковне студије у трајању од три године из електротехничког инжињерства, област енергетика.
 Радно место под редним бројем 26:
 • завршенa средња школа у трајању од три године и положен стручни испит на пословима заштите од пожара.
 
Изборни поступак:
У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
 • просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова);
 • психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова);
 • разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова);
 • медицинско-здравствена процена,
 • безбедносна провера.
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени писаним путем или путем електронске поште на имејл адресу наведену у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
Место рада: Батајница.
 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
војни службеник Марко Стајић, телефон 011/3716-067.
 
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: поштом препоручено на адресу Ваздухопловног завода „Мома Станојловић”, ул. Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следећа документа:
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење надлежног органа (ако је кандидат био на служби у државном органу) да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 • за формацијска места за која је прописана КВ, ССС, ВКВ прилажу се и оригинал или оверене фотокопије сведочанства за завршен сваки разред средње школе.
 • за радна места на редном броју 10. и 11. прилаже се и потврда надлежног Центра за локалну самоуправу Регионалног центра Министарства одбране о одслуженом војном року са оружјем.
 • за радно место на редном броју 19. прилаже се и копија возачке дозволе.
 
Сви докази прилажу се или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
 
Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног бележника) биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем се додатно вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs). Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су:
 • уверење о држављанству,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест (6) месеци,
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносне појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место односно на формацијско место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

Повезане вести