Јавни конкурс за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Команду за обуку

Петак, 1.7.2022 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС


за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време ради попуне радних места у
 
I Назив установе Војске Србије у којој се врши попуна радних места:

1.1. 1. центар за обуку Команде за обуку, место службовања Сомбор

Радна места која се попуњавају:

1.1.1. помоћни радник, 1 извршилац;
1.1.2. фармацеут, 1 извршилац;
1.1.3. електроинсталатер, 1 извршилац;
1.1.4. молер-фарбар, 1 извршилац;
1.1.5. грађевински столар, 1 извршилац;
1.1.6. електромеханичар за возила точкаше – електромеханичар за изворе струје и електричне агрегате, 1 извршилац.

1.2. 2. центар за обуку Команде за обуку, место службовања Ваљево

Радна места која се попуњавају:

1.2.1. погонски електричар, 1 извршилац;
1.2.2. монтер централног грејања – заваривач, 1 извршилац;
1.2.3. механичар за радио-уређаје и системе, 1 извршилац;
1.2.4. електроинсталатер, 1 извршилац;
1.2.5. грађевински бравар – заваривач, 1 извршилац;
1.2.6. руковалац парних котлова са механизованим ложењем, 1 извршилац.

1.3. Центар за обуку КоВ Команде за обуку, место службовања Пожаревац

Радна места која се попуњавају:

1.3.1. механичар за инжињеријске машине, 1 извршилац;
1.3.2. електроинсталатер, 1 извршилац;
1.3.3. возач вучног воза, 1 извршилац;
1.3.4. грађевински столар, 1 извршилац;
1.3.5. лабораторијски техничар, 1 извршилац;
1.3.6. стоматолошки техничар, 1 извршилац;
1.3.7. фармацеут, 1 извршилац.

1.4. Центар за обуку логистике Команде за обуку, место службовања Крушевац и Краљево

Радна места која се попуњавају:

1.4.1. механичар за пешадијско наоружање – инструктор, 1 извршилац;
1.4.2. технолог за електронска средства – инструктор, 1 извршилац;
1.4.3. механичар за оптоелектронска средства – инструктор, 1 извршилац;
1.4.4. берберин – инструктор, 1 извршилац;
1.4.5. механичар за возила точкаше, 1 извршилац.

1.5. Командни батаљон Команде за обуку, место службовања Београд

Радна места која се попуњавају:

1.5.1. возач, 1 извршилац.

1.1.6. Банатска бригада Команде за обуку, место службовања Зрењанин

Радна места која се попуњавају:

1.6.1. електромеханичар за возила точкаше, 1 извршилац;
1.6.2. механичар за радио-уређаје и системе, 1 извршилац;
1.6.3. кувар, 1 извршилац;
1.6.4. командир вода, 1 извршилац;
1.6.5. командир одељења – руководилац радова, 1 извршилац;
1.6.6. зидар-фасадер, 1 извршилац;
1.6.7. управник сервиса термоенергетике, 1 извршилац;
1.6.8. монтер централног грејања – заваривач, 1 извршилац;
1.6.9. фармацеут, 1 извршилац.

1.7. Расинска бригада Команде за обуку, место службовања Крушевац

Радна места која се попуњавају:

1.7.1. командир одељења – руковалац парних котлова са АТК, 1 извршилац;
1.7.2. грађевински столар, 1 извршилац;
1.7.3. монтер централног грејања – заваривач, 1 извршилац;
1.7.4. оператер командних пултова, 2 извршиоца;
1.7.5. перионичар-пеглар, 1 извршилац.

Општи услови:

 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су кандидати здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да кандидати имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да кандидатима раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест (6) месеци;
 • да кандидати нису осуђивани на казну затвора од најмање шест (6) месеци;
 • да су кандидати безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

Посебни услови:

радно место под редним бројем 1.1.1:

 • да кандидат има минимум потребних услова за пријем – основна школа;

радно место под редним бројем 1.1.2:

 • да кандидат има завршен Фармацеутски факултет (С2С/ВСС);

радно место под редним бројем 1.1.3:

 • да кандидат има 3. ССС, смер електричар или електроинсталатер;

радно место под редним бројем 1.1.4:

 • да кандидат има завршен 3.ССС смер молер-фарбар;

радно место под редним бројем 1.1.5:

 • да кандидат има завршен 3. ССС, занимање – грађевински столар;

радно место под редним бројем 1.1.6:

 • да кандидат има завршену  специјализацију (на основу стручног средњег образовања), образовни профил електромеханичар за машине и опрему;

радно место под редним бројем 1.2.1:

 • да кандидат има завршен 5. ССС електротехничке струке;

радно место под редним бројем 1.2.2:

 • да кандидат има завршен 3. ССС – машинске струке области термотехнике и образовног профила механичар термоенергетског постројења;
 • да кандидат има одговарајући сертификат или уверење о оспособљености за обављање послова монтер централног грејања – заваривач;

радно место под редним бројем 1.2.3:

 • да кандидат има завршен 5. ССС електротехничке струке;

радно место под редним бројем 1.2.4:

 • да кандидат има завршен 5. ССС електроструке образовног профила електроинсталатер;

радно место под редним бројем 1.2.5:

 • да кандидат има завршен 3. ССС техничке струке и звање монтер централног грејања – заваривач.

радно место под редним бројем 1.2.6:

 • да кандидат има завршен 3. ССС – машинске струке области термотехнике и образовног профила механичар термоенергетског постројења;
 • да кандидат има одговарајући сертификат или уверење о оспособљености за обављање послова руковалац парних котлова за механизованим ложењем;

радно место под редним бројем 1.3.1:

 • да кандидат има 3. ССС – образовни профил ауто-механичар;

радно место под редним бројем 1.3.2:

 • да кандидат има завршену 3. ССС – образовни профил електроинсталатер;

радно место под редним бројем 1.3.3:

 • да кандидат има завршен 5. ССС саобраћајне струке образовни профил возач моторног возила одговарајуће категорије;

радно место под редним бројем 1.3.4:

 • да кандидат има завршен 3. ССС – образовни профил столар;

радно место под редним бројем 1.3.5:

 • да кандидат има завршен 4. ССС – образовни профил лабораторијски техничар;

радно место под редним бројем 1.3.6:

 • да кандидат има завршен 4. ССС – образовни профил зубни техничар или стоматолошка сестра – техничар;

радно место под редним бројем 1.3.7:

 • да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године из области фармацеутских наука;

радно место под редним бројем 1.4.1:

 • да кандидат има завршен 3. ССС – образовни профил механичар-оружар и специјализацију (по основу стручности средњег образовања);

радно место под редним бројем 1.4.2:

 • да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког или рачунарског инжињерства, област енергетика;

радно место под редним бројем 1.4.3:

 • да кандидат има завршен 3. ССС – образовни профил механичар оптике и специјализацију (по основу стручности средњег образовања);

радно место под редним бројем 1.4.4:

 • да кандидат има завршен 3. ССС – образовни профил фризер и специјализацију (по основу стручности средњег образовања);

радно место под редним бројем 1.4.5:

 • да кандидат има завршен 3. ССС – образовни профил ауто-механичар и специјализацију (по основу стручности средњег образовања);

радно место под редним бројем 1.5.1:

 • да кандидат има завршен 4. ССС – образовни профил возач моторног возила, одговарајуће категорије и одговарајуће радно искуство на радном месту возача од најмање две године;

радно место под редним бројем 1.6.1:

 • да кандидат има завршену специјализацију на основу стручног образовања (раније ВКВ) – образовни профил електромеханичар за машине и опрему или ауто-механичар;

радно место под редним бројем 1.6.2:

 • да кандидат има завршену електротехничку школу у трајању од четири године – образовни профил електротехничар телекомуникација;

радно место под редним бројем 1.6.3:

 • да кандидат има завршен 3. ССС – образовни профил угоститељске струке, занимање – кувар;

радно место под редним бројем 1.6.4:

 • да кандидат има завршене Основне струковне студије 180 ЕСП бодова у трајању од три године из машинског инжењерства, област термоенергетика;

радно место под редним бројем 1.6.5:

 • да кандидат има завршен 4. ССС, образовни профил било које техничке струке;

радно место под редним бројем 1.6.6:

 • да кандидат има завршену специјализацију из области средњег образовања образовни профил зидар-фасадер;

радно место под редним бројем 1.6.7:

 • да кандидат има завршене основне струковне студије у трајању од три године машинског инжињерства област термоенергетике
 • положен стручни испит за руковаоца парних котлова АТК високог притиска;

радно место под редним бројем 1.6.8:

 • да кандидат има завршен 3. ССС смер термоенергетике и образовни профил механичар термоенергетских постројења – заваривач;

радно место под редним бројем 1.6.9:

 • да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године из области фармацеутских наука;

радно место под редним бројем 1.7.1:

 • да кандидат има завршену специјализацију на основу стручности средњег образовања из области термоенергетика;
 • да кандидат има положен испит за руковаоца парних котлова са АТК;

радно место под редним бројем 1.7.2:

 • трећи степен стручне спреме, завршена школа за КВ раднике, образовни профил грађевински столар или столар;

радно место под редним бројем 1.7.3:

 • пети степен стручне спреме – ВКВ, завршена средња школа машинске или термотехничке струке, 
 • положен специјалистички испит за ВКВ звање (5. степен) из области термотехника и сертификат или уверење о оспособљености за заваривача;

радно место под редним бројем 1.7.4:

 • средња електротехничка школа у трајању од четири године, образовни профил електротехничар аутоматике;

радно место под редним бројем 1.7.5:

 • завршена основна школа.

II Заједничко за сва радна места:

Изборни поступак: у изборном поступку биће примењенa Одлукa о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без њега.

За сва радна места биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.

О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем имејла на имејл адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организован разговор.

Кандидати који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем имејла на имејл адресе наведене у пријави.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.

Место рада:

 • за радна места под редним бројевима 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5 и 1.1.6 Сомбор;
 • за радна места под редним бројевима 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3., 1.2.4, 1.2.5 и 1.2.6 Ваљево;
 • за радна места под редним бројевима 1.3.1., 1.3.2, 1.3.3., 1.3.4, 1.3.5., 1.3.6 и 1.3.7 Пожаревац;
 • за радна места под редним бројевима 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 и 1.4.4 Крушевац;
 • за радно место под редним бројем 1.4.5. Краљево;
 • за радна места под редним бројем 1.5.1. Београд;
 • за радна места под редним бројевима 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8, и 1.6.9. Зрењанин;
 • за радна места под редним бројевима 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 и 1.7.5 Крушевац.

III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.


IV Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу:

 • За 1. Центар за обуку Команде за обуку, место службовања Сомбор: Жељко Ђурђевић, 025/438899 лок. 58-167, од 8.00 до 15.00 часова радним даном.
 • За 2. Центар за обуку Команде за обуку, место службовања Ваљево: Никола Вукадиновић, 014/296-017, од 8.00 до 15.00 часова радним даном.
 • За Центар за обуку КоВ Команде за обуку, место службовања Пожаревац: Владислав Ђорђевић, 012/223-666 лок. 49-101, од 8.00 до 15.00 часова радним даном.
 • За Центар за обуку логистике Команде за обуку, место службовања Крушевац и Краљево: Ивица Савић и Небојша Марковић, телефон 037/416-048 и 416-047, од 8.00 до 15.00 часова радним даном.
 • За Командни батаљон Команде за обуку, место службовања Београд: Милош Нинић, телефон 011/3005-822, од 8.00 до 15.00 часова радним даном.
 • За Банатску бригаду Команде за обуку, место службовања Сомбор: Ненад Наумов, телефон 021/4835-723, од 8.00 до 15.00 часова радним даном.
 • За Расинску бригаду Команде за обуку, место службовања Крушевац: Игор Микић, телефон 037/416-023, од 8.00 до 15.00 часова радним даном

V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

 • За радна места под редним бројевима 1.1.1., 1.1.2,  1.1.3., 1.1.4, 1.1.5 и 1.1.6. поштом на адресу ВП 1423 Сомбор, ул. Централа бб, 25101 Сомбор, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 1423 Сомбор, Сомбор.
 • За радна места под редним бројевима 1.2.1., 1.2.2,  1.2.3., 1.2.4, 1.2.5 и 1.2.6. поштом на адресу ВП 9845 Ваљево, ул. Војводе Мишића бб, 14000 Ваљево, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 9845 Ваљево, Ваљево.
 • За радна места под редним бројевима 1.3.1., 1.3.2,  1.3.3., 1.3.4, 1.3.5., 1.3.6 и 1.3.7. поштом на адресу ВП 5302 Пожаревац, ул. Шесте личке дивизије бб, 12000 Пожаревац, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 5302 Пожаревац, Пожаревац.
 • За радна места под редним бројевима 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 и 1.4.4 и за радно место на редном броју 1.4.5 поштом на адресу ВП 5019 Крушевац, ул. Балканска бр. 57, 37000 Крушевац, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 5019 Крушевац, Крушевац.
 • За радно место под редним бројем 1.5.1. поштом на адресу ВП 4557 Београд, ул. Драјзерова бр. 7, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 4557 Београд, Београд.
 • За радна места под редним бројевима 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8 и 1.6.9. поштом на адресу ВП 3160 Зрењанин, улица Стевице Јовановића 19, 23000 Зрењанин, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у ВП 3160 Зрењанин, Зрењанин.
 • За радна места под редним бројевима 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 и 1.7.5. поштом на адресу ВП 3161 Крушевац, ул. Балканска бб, 37000 Крушевац, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 3161 Крушевац, Крушевац.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:

За сва радна места:
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање;
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци (не старије од шест месеци);
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

За радна места за која је прописано 3. ССС, 4. ССС, 5. ССС:
 • оригинал или оверена фотокопија сведочанства за завршен сваки разред средње школе.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији коју је оверио јавни бележник. Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене решењем.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.

Повезане вести