Јавни конкурс за пријем лица из грађанства у Управу за телекомуникације и информатику (Ј-6)

Понедељак, 1.5.2023 | Конкурси
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем лица из грађанства у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време ради попуне радних места

у Управи за телекомуникације и информатику (Ј-6) Генералштаба Војске Србије

Формацијска места која се попуњавају:

 1. начелник – виши криптолог, С3С (ДАС, 480 ЕСПБ) – 1 извршилац;
 2. виши криптолог, С2С (МАС, 300 ЕСПБ) – 1 извршилац;
 3. криптолог, С2С (ОАС, 240 ЕСПБ) – 2 извршиoца и
 4. криптолог, С2С (ОАС, 240 ЕСПБ) – 1 извршилац.

Општи услови:

 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

Посебни услови:

Радно место на редном броју 1:
 • завршене студије 3. степена: математички факултет у трајању од три године математичких или рачунарских наука (минимум 480 ЕСПБ бодова) и пет година радног искуства на пословима криптографске безбедности.

Радно место на редном броју 2:
 • завршене студије 2. степена: математички факултет у трајању од пет година математичких или рачунарских наука (минимум 300 ЕСПБ бодова).

Радно место на редном броју 3:
 • завршене студије 2. степена: математички факултет или основне академске студије у трајању од четири године математичких или рачунарских наука (минимум 240 ЕСПБ бодова).

Радно место на редном броју 4:
 • завршене студије 2. степена: електротехнички факултет или основне академске студије у трајању од четири године електротехничког и рачунарског инжењерства или рачунарских наука (минимум 240 ЕСПБ бодова).

I Изборни поступак:

У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 13/19, 20/20 и 2/22).

За сва радна места биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности (30% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће позвани да приступе провери знања и способности. Наведена провера спроводи се тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора. Провера знања и способности вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току изборног поступка. О датуму, времену и месту обављања провере знања и способности кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или на и-мејл адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на провери знања и способности губе право на даље учешће у изборном поступку.

Кандидати који задовоље на провери знања и способности биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или на и-мејл адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће организован разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави или телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама.

За кандидате који уђу у ужи избор, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

Кандидати који уђу у најужи избор пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.

II Место рада: Београд.

III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече од наредног дана од када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Игор Недић, потпуковник, телефон: 011/3401-204 или 011/3401-017.

V Aдреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:

Поштом на адресу ВП 2237 Београд, Војводе Степе број 445, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити на деловодство ВП 2237 Београд, Војводе Степе број 445, Београд.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, и-мејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије, прилажу и следеће:

за сва формацијска места:
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старији од шест месеци);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци (не старије од шест месеци);
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа (само за лица која су била запослена у државној служби);

за формацијско место на редном броју 1:
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеним докторским академским студијама у трајању од три године математичких или рачунарских наука (минимум 480 ЕСПБ бодова).

за формацијско место на редном броју 2:
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеним мастер академским студијама у трајању од пет године математичких или рачунарских наука (минимум 300 ЕСПБ бодова);

за формацијско место на редном броју 3:
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеном математичком факултету или основним академским студијама у трајању од четири године математичких или рачунарских наука (минимум 240 ЕСПБ бодова);

за формацијско место на редном броју 4:
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеном електротехничком факултету или основним академским студијама у трајању од 4 године електротехничког и рачунарског инжењерства или рачунарских наука (минимум 240 ЕСПБ бодова).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији коју је оверио јавни бележник. Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене решењем.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица. Након реализације свих активности у селекцији, а пре формирања листе за избор, кандидати који испуњавају услове члана 125. Закона о Војсци Србије укупно остварен број бодова увећава се за 5%.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства одбране Републике Србије и у магазину „Одбрана”.

Повезане вести