Јавни конкурс за пријем у Бригаду везе, у својству војних службеника и војних намештеника

Понедељак, 1.6.2020 | Конкурси
 
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време

I. Назив организационе јединице Војске Србије у којој се попуњавају формацијска места:
 
Бригада везе Управе за телекомуникације и информатику (Ј-6) Генералштаба Војске Србије
 
Формацијска места која се попуњавају:
 
 1. механичар за електронска средства – возач, 5ССС – 1 извршилац;
 2. механичар за возила точкаше – возач, 5ССС – 1 извршилац;
 3. послужилац АТЦ, 3ССС – 1 извршилац;
 4. електромеханичар за аутоматику и електронику – возач, 5ССС – 1 извршилац;
 5. механичар за РРУ и ТЛВУ, 4ССС – 1 извршилац;
 6. механичар за возила точкаше – возач, 5ССС – 1 извршилац.
 
Услови

Радно место на редном броју 1:
 • завршен V степен стручне спреме – смер електротехнички,
 • возачка дозвола Б категорије.
Радно место на редном броју 2:
 • завршен V степен стручне спреме – технички смер,
 • возачка дозвола Ц категорије.
Радно место на редном броју 3:
 • завршен III степен стручне спреме – смер електронике или ПТТ.
Радно место на редном броју 4:
 • завршен V степен стручне спреме – смер електротехнички,
 • возачка дозвола Б категорије.
Радно место на редном броју 5:
 • завршен IV степен стручне спреме – смер електротехнички,
 
Радно место на редном броју 6:
 • завршен V степен стручне спреме – технички смер.
 • возачка дозвола Ц категорије.
 
II Заједничко за сва формацијска места
 
Изборни поступак:

У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број 6/14, 23/15, 30/17, 26/18 и 13/19), а који обухватају просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (20% од укупног броја кандидата).
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или на и-мејл адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступк, губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организован разговор. Кандидати који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или на и-мејл адресе наведене у пријави.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
III Место рада: 
 • за радна места на редном броју 1, 2, 5 и 6 – Београд;
 • за радно место на редном броју 3 – Рашка;
 • за радно место на редном броју 4 – Ниш.
 
IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 дана од дана оглашавања у магазину „Одбрана”.
 
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: поручник Стефан Стојановић, телефон: 011/3603-537.
 
VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: 
 
Поштом на адресу ВП 5542 Београд, Рашка број 2, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити на деловодство ВП 5542 Београд, Рашка број 2, Београд.
 
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, и-мејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
 
1. за формацијско место на редном броју 1, 2, 4 и 6 – оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија сведочанства за сваки завршен разред средње школе, оригинал или оверена фотокопија возачке дозволе;
 
2. за формацијска места на редном броју 3 и 5 – оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија сведочанства за сваки завршен разред средње школе.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији коју је оверио јавни бележник. Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.
 
Напомене:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да оствари увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.

Повезане вести