Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре

Уторак, 1.11.2022 | Конкурси
На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС”, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, бр. 88/2009, 95/2010 и 36/2018) и члана 3 Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС”, бр. 7/2011, 95/2016 и 96/2021), Министарство одбране објављује
 
Ј А В Н И   О Г Л А С

за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије у 2023. години
 
 
1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре
 
На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2023. години навршавају од 19 до 30 година.
 
Општи услови:
 

 • да су држављани Републике Србије;
 • да нису осуђени на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издрже или не буду пуштени на условни отпуст);
 • да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гоне по службеној дужности;
 • да су здравствено способни за војну службу;
 • да нису одслужили војни рок са оружјем;
 • да имају место пребивалишта на територији Републике Србије.

Поред општих, кандидат за војностручно оспособљавање за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:

 • да има завршене основне академске студије, односно основне струковне студије од значаја за Војску Србије;
 • да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије;
 • да има позитивну безбедносну проверу.

2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије
 
Пријаву кандидат може поднети:

 • одласком у надлежни Центар Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта;
 • електронским путем преко портала еУправе, апликација „Добровољац”;
 • на шалтерима ЈП „Пошта Србије”.

Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.
 
Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем одласком у надлежни Центар Министарства одбране, дужан је да испуни образац пријаве и приложи:

 • фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и
 • биографију.

Кандидат за војностручно оспособљавање за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе:

 • уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и
 • писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.

3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање у Војсци Србије
 
Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.
 
Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема за војностручно оспособљавање за резервне официре за одређени упутни рок.
 
4. Закључивање уговора
 
Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.
Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs.
 
Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије у 2023. години стално је отворен, а рангирање кандидата вршиће се периодично, у складу са упутним роковима.

Повезане вести