Јавни конкурс за пријем лица из грађанства у Технички опитни центар

Среда, 1.5.2024 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије 
у радни однос на неодређено време 

ради попуне радних места у 

I Назив установе Војске Србије у којој се врши попуна радних места:

Технички опитни центар Управе за развој и опремање (Ј-5) Генералштаба Војске Србије:

Радна места која се попуњавају:

 1. виши истраживач, МАС, један (1) извршилац;
 2. виши истраживач, МАС, један (1) извршилац;
 3. водећи истраживач, МАС, један (1) извршилац;
 4. водећи технички сарадник, ОСС, један (1) извршилац;
 5. водећи технички сарадник, ОСС, један (1) извршилац;
 6. водећи технички сарадник, ОСС, један (1) извршилац;
 7. водећи технички сарадник, ОСС, један (1) извршилац;
 8. водећи технички сарадник, ОСС, један (1) извршилац
 9. електромеханичар за возила точкаше, 5.степен ССС, један (1) извршилац; 
 10. авио-механичар, 5. степен ССС, један (1) извршилац;
 11. виши технички сарадник-мерач брзине, 4. степен ССС, један (1) извршилац;
 12. послужилац грађевинских машина, 3. степен ССС, један (1) извршилац;
 13. механичар за возила точкаше, 3. степен ССС, један (1) извршилац.

Општи услови:

 • да су кандидати држављани Републике Србије,
 • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије; 
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

Посебни услови:

Радно место на редном броју 1:

 • да кандидат има завршене мастер академске студије у обиму од 300 ЕСПБ из области машинства, пожељно смер класично наоружање.

Радно место на редном броју 2:

 • да кандидат има завршене мастер академске студије у обиму од 300 ЕСПБ из области машинства, пожељно смер ракетно наоружање.

Радно место на редном броју 3:

 • да кандидат има завршене мастер академске студије у обиму од 300 ЕСПБ из области електротехнике, електронике или телекомуникација.

Радно место на редном броју 4:

 • да кандидат има завршене основне струковне или академске студије у обиму од 180 ЕСПБ из области електроенергетике.

Радно место на редном броју 5:

 • да кандидат има завршене основне струковне или академске студије у обиму од 180 ЕСПБ из области електротехнике, електронике или телекомуникација.

Радно место на редном броју 6:

 • да кандидат има завршене основне струковне или академске студије у обиму од 180 ЕСПБ из области електротехнике, електронике или телекомуникација.

Радно место на редном броју 7:

 • да кандидат има завршене основне струковне или академске студије у обиму од 180 ЕСПБ из области електротехнике, електронике, телекомуникација или информатике.

Радно место на редном броју 8:

 • да кандидат има завршене основне струковне или академске студије у обиму од 180 ЕСПБ из области електротехнике, електронике или телекомуникација.

Радно место на редном броју 9:

 • да кандидат има средњу школу у трајању од 4 године, смер електротехнике и специјализацију. 

Радно место на редном броју 10:

 • да кандидат има средњу школу у трајању од 4 године, смер авиомеханичара и специјализацију. 

Радно место на редном броју 11:

 • да кандидат има средњу школу у трајању од 4 године, смер електротехнике. 

Радно место на редном броју 12:

 • да кандидат има средњу школу у трајању од 3 године, смер грађевине, усмерење руковалац грађевинском механизацијом. 

Радно место на редном броју 13:

 • да кандидат има средњу школу у трајању од 3 године, смер машинство, усмерење аутомеханичар. 

II Заједничко за сва радна места:

Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, бр. 20/19, 20/20 и 2/22).

За сва радна места биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова); психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова); разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова); медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. 

О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем мејла на имејл адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организован разговор.
Кандидати који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку. 

О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем мејла на имејл адресе наведене у пријави.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.

III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је тридесет дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.

IV Место рада: 

 • за радна места на редном броју 1, 2, 4, 5 и 6 – Београд;
 • за радна места на редном броју 3, 7, 8 и 10 – Батајница;
 • за радна места на редном броју 9, 11, 12 и 13 – Никинци.

V Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Александар Богдановић, телефон 011/3401-007.

VI Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: 

Поштом на адресу: Технички опитни центар, Војводе Степе 445 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”. 

Лична достава пријава може се извршити у деловодству Техничког опитног центра, Војводе Степе 445 Београд.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву, у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контак телефон, имејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће: 

 • За сва радна места – оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 • За радна места под редним бројем 9 и 10 – оверена копија уверења о положеном специјалистичком испиту. 
 • За радна места под редним бројем 9, 10, 11, 12 и 13 – оверена копија сведочанства за сваки разред завршене школе. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији коју је оверио јавни бележник. Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене решењем.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.

Пробни рад обавезан је за све кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.

Повезане вести